Postępowanie w spr. wydania decyzji środowiskowych

Zawiadomienie decyzja God.6220.7.2020

Zawiadomienie przed decyzją God.6220.5.2020

Zawiadomienie wszczęcie God.6220.8.2020

Zawiadomienie przed decyzją God.6220.7.2020

Zawiadomienie zawieszenie God.6220.13.2019

Zawiadomienie decyzja God. 6020.3.2020

Zawiadomienie decyzja God.6220.12.2019

Zawiadomienie wszczęcie postępowania God. 6220.9.2020

Zawiadomienie wszczęcie postępowania God. 6220.6.2020

Ogłoszenie - ocena oddziaływania na środowisko God.6220.13.2019

Zawiadomienie przed decyzją God.6220.3.2020

Zawiadomienie God.6220.7.2020

Zawiadomienie God.6220.5.2020

Zawiadomienie God.6220.12.2019

Zawiadomienie God.6220.3.2020

Zawiadomienie God.6220.10.2019

Zawiadomienie God.6220.13.2019

Zawiadomienie God.6220.2.2020

Opinie God.6220.10.2019

Zawiadomienie God.6220.12.2019

Przygodzice, dnia 9 grudnia 2019 r.
God.6220.12.2019
 
ZAWIADOMIENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ziemnego stawu rybnego o powierzchni 0,45 ha służącego do ekstensywnej produkcji ryb na działce nr 608 oraz 609 położonej w Przygodzicach”.
 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

   że na wniosek Państwa Lidii i Grzegorza Kurków, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie ziemnego stawu rybnego o powierzchni 0,45 ha służącego do ekstensywnej produkcji ryb na działce nr 608 oraz 609 położonej w Przygodzicach”.

Ponadto informuję, iż niniejsze zawiadomienie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń sołectw Przygodzice i Antonin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przygodzicach – bip.przygodzice.pl.

   Jednocześnie zawiadamiam, iż pismem z dnia 9 grudnia 2019 roku tutejszy organ, stosownie do art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie realizacji ww. przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie God. 6220.10.2019

Przygodzice, dnia 27 listopada 2019 r.
God. 6220.10.2019    

ZAWIADOMIENIE
 
   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 269 (obręb 0012) w miejscowości Topola Wielka, gmina Przygodzice".

   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)  

zawiadamiam  

że na wniosek firmy Elektrownia PV 51 Sp. z o.o., reprezentowanej przez Panią Izę Michałek, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 269 (obręb 0012) w miejscowości Topola Wielka, gmina Przygodzice.
   Ponadto informuję, iż niniejsze zawiadomienie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń sołectwa Topola-Osiedle oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przygodzicach - bip.przygodzice.pl.
   Jednocześnie zawiadamiam, iż pismem z dnia 25 listopada 2019 roku tutejszy organ, stosownie do art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie realizacji ww. przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.