Postępowanie w spr. wydania decyzji środowiskowych

Zawiadomienie God.6220.7.2020

Zawiadomienie God.6220.5.2020

Zawiadomienie God.6220.12.2019

Zawiadomienie God.6220.3.2020

Zawiadomienie God.6220.10.2019

Zawiadomienie God.6220.13.2019

Zawiadomienie God.6220.2.2020

Opinie God.6220.10.2019

Zawiadomienie God.6220.12.2019

Przygodzice, dnia 9 grudnia 2019 r.
God.6220.12.2019
 
ZAWIADOMIENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ziemnego stawu rybnego o powierzchni 0,45 ha służącego do ekstensywnej produkcji ryb na działce nr 608 oraz 609 położonej w Przygodzicach”.
 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

   że na wniosek Państwa Lidii i Grzegorza Kurków, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie ziemnego stawu rybnego o powierzchni 0,45 ha służącego do ekstensywnej produkcji ryb na działce nr 608 oraz 609 położonej w Przygodzicach”.

Ponadto informuję, iż niniejsze zawiadomienie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń sołectw Przygodzice i Antonin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przygodzicach – bip.przygodzice.pl.

   Jednocześnie zawiadamiam, iż pismem z dnia 9 grudnia 2019 roku tutejszy organ, stosownie do art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie realizacji ww. przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie God. 6220.10.2019

Przygodzice, dnia 27 listopada 2019 r.
God. 6220.10.2019    

ZAWIADOMIENIE
 
   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 269 (obręb 0012) w miejscowości Topola Wielka, gmina Przygodzice".

   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)  

zawiadamiam  

że na wniosek firmy Elektrownia PV 51 Sp. z o.o., reprezentowanej przez Panią Izę Michałek, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 269 (obręb 0012) w miejscowości Topola Wielka, gmina Przygodzice.
   Ponadto informuję, iż niniejsze zawiadomienie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń sołectwa Topola-Osiedle oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przygodzicach - bip.przygodzice.pl.
   Jednocześnie zawiadamiam, iż pismem z dnia 25 listopada 2019 roku tutejszy organ, stosownie do art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie realizacji ww. przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.