Ogłoszenia, Zawiadomienia-Inwestycje Celu Publicznego

Obwieszczenie Rg.6733.19.2021.Gkp

Przygodzice, dnia 18.10.2021 r.
Rg.6733.19.2021.Gkp
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie parkingu” zlokalizowanego w miejscowościach: Wysocko Małe na terenie działek nr ew. 2, 472 oraz Przygodzice na terenie działek nr ew. 36/23, 36/24, 1551/2, gmina Przygodzice w dniu 18.10.2021 r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 19/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach, ul. Wrocławska 52, pokój nr 8 w godzinach urzędowania telefonicznie: (62) 737 41 24 oraz przeze mail: gospodarkakomunalna@przygodzice.pl

Obwieszczenie Rg.6733.18.2021.Gkp

Przygodzice, dnia 18.10.2021 r.
Rg.6733.18.2021.Gkp
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

 

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” zlokalizowanych na terenie działek nr ew. 44, 94, 512 (obręb 0007) oraz  na terenie działek nr ew. 354, 357 (obręb 0009), gmina Przygodzice w dniu 18.10.2021 r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 18/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach, ul. Wrocławska 52, pokój nr 8 w godzinach urzędowania telefonicznie: (62) 737 41 24 oraz przeze mail: gospodarkakomunalna@przygodzice.pl

Obwieszczenie Rg.6733.17.2021.Gkp

Przygodzice, dnia 18.10.2021 r.
Rg.6733.17.2021.Gkp
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

 

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej” na terenie działek nr ew. 1/3, 1/8, 1/15, 1/19, 3 i 183/1 położonych w miejscowości Przygodziczki, gmina Przygodzice w dniu 18.10.2021 r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 17/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach, ul. Wrocławska 52, pokój nr 8 w godzinach urzędowania telefonicznie: (62) 737 41 24 oraz przeze mail: gospodarkakomunalna@przygodzice.pl

Obwieszczenie Rg.6733.21.2021.Gkp

Przygodzice, dnia 15.10.2021 r.
Rg.6733.21.2021.Gkp
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

 

   Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że dnia 27.08.2021 r. na wniosek G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dworczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne działającej przez pełnomocnika: Pana Andrzeja Faraniec, MAKS, ul. Nowa 10, 55-106 Zawonia, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11RC MOP 1,0 MPa de 225 o długości ok. 13350 mb z m. Mikstat gm. Mikstat do m. Wysocko Małe, gm. Przygodzice” zlokalizowanej  w gminie Przygodzice, w miejscowościach: Wysocko Małe, na działkach nr 14, 39, 366, 367, 368/2, 369/1, 369/3, 370/1, 370/2, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 383, 423, 424/2, 425, 488/2, 492/1, 492/5, 492/6, 493/3, 498/6, 515/1, 522, 555/25, 553, 556, 569, 574, 578 oraz 1271 (obręb 0013); Przygodzice, na działkach nr 964, 965, 966, 967, 846/3, 1272, 1273, 1274, 1275, 1348, 1349/2, 1350, 1351/1, 1351/2, 1352/1, 1353/1, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359/2, 1360, 1373, 1419, 1420/2, 1420/3, 1425, 1426, 1427, 1428 oraz 1429 (obręb 0009); Chynowa, na działkach 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 45/3, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 65, 90/8, 98, 247/1, 253, 255, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261, 262, 263, 264, 295/2, 328, 329/12, 332, 333, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344/2, 345, 346, 352/1, 864/2, 867, 871, 872, 874/2, 877, 878, 886, 887, 888, 889, 890/1, 890/3, 890/4, 891/2, 923/2, 927/1, 927/2, 929, 933, 934, 935, 936, 937, 939, 940, 941, 949, 950 oraz 961 (obręb 0003), Przygodziczki, na działkach nr 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111 i 300 (obręb 0010) oraz w gminie Mikstat, w miejscowościach: Kotłów, na działkach nr 199/1, 231, 232, 236/4, 236/1, 256, 257, 258, 259, 260/8, 261, 262, 282, 348 (obręb 0006); Mikstat Pustkowie, na działkach nr 844, 861/3, 861/4, 963, 964, 965, 966, 975, 976, 977, 978, 979, 980.

 

   Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), można w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach, ul. Wrocławska 52, 63-421 Przygodzice,  pokój nr 8 w godzinach urzędowania, telefonicznie: 62–737–41–24 oraz przez e-mail: gospodarkakomunalna@przygodzice.pl zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.747.34.2021.3

Obwieszczenie Rg.6733.20.2021.Gkp

Przygodzice, dnia 12.10.2021 r.
Rg.6733.20.2021.Gkp
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
 
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza budynku internatu szkolnego z przeznaczeniem na pokoje mieszkalne” na terenie działki nr ew. 213/41 położonej w miejscowości Przygodzice, gmina Przygodzice w dniu 12.10.2021 r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 20/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach, ul. Wrocławska 52, pokój nr 8 w godzinach urzędowania telefonicznie: (62) 737 41 24 oraz przeze mail: gospodarkakomunalna@przygodzice.pl

Obwieszczenie IR-III.746.56.2021.10

Obwieszczenie Rg.6733.22.2021.Gkp

Przygodzice, dnia 29.09.2021 r.
Rg.6733.22.2021.Gkp
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

 

   Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że dnia 27.08.2021 r. na wniosek Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice, działającej przez pełnomocnika: BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE IZABELA PERZ, ul. Staroprzygodzka 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej” na terenie działek nr ew. 572, 574/11, obręb Topola Wielka, gmina Przygodzice.

 

   Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), można w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach, ul. Wrocławska 52, 63-421 Przygodzice,  pokój nr 8 w godzinach urzędowania, telefonicznie:   62–737–41–24 oraz przez e-mail: gospodarkakomunalna@przygodzice.pl zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Rg.6733.24.2021.Gkp

Przygodzice, dnia 29.09.2021 r.
Rg.6733.24.2021.Gkp
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

 

   Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że dnia 13.09.2021 r. na wniosek Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice, działającej przez pełnomocnika: BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE IZABELA PERZ, ul. Staroprzygodzka 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej” na terenie działek nr ew. 347/21, 1665, obręb Przygodzice, gmina Przygodzice.

 

   Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), można w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach, ul. Wrocławska 52, 63-421 Przygodzice,  pokój nr 8 w godzinach urzędowania, telefonicznie:   62–737–41–24 oraz przez e-mail: gospodarkakomunalna@przygodzice.pl zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Rg.6733.23.2021.Gkp

Przygodzice, dnia 29.09.2021 r.
Rg.6733.23.2021.Gkp
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
 

   Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że dnia 31.08.2021 r. na wniosek DINO POLSKA S.A, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, działającego przez pełnomocnika: Pani Michalina Kurzawska, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi gminnej w zakresie wykonania odcinku chodnika do dz. nr ew. 226/3, 226/4, 225/1 w miejscowości Wysocko Małe” na terenie działki nr ew. 127, obręb Wysocko Małe, gmina Przygodzice.

 

   Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), można w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach, ul. Wrocławska 52, 63-421 Przygodzice,  pokój nr 8 w godzinach urzędowania, telefonicznie: 62–737–41–24 oraz przez e-mail: gospodarkakomunalna@przygodzice.pl zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - WR.ZUZ.2.4210.82.2021.JS

Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego WR.RUZ.4210.112.2021.ID

Informacja
o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego
Dyrektora RZGW Wrocław
 
 
 

Obwieszczenie Rg.6733.11.2021.Gkp

Przygodzice, dnia 24.05.2021 r.
Rg.6733.11.2021.Gkp
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

 

   Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że dnia 13.05.2021 r. na wniosek ENERGI-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz działającej przez pełnomocnika: firmę LTM-ELEKTRO Łukasz Muszyński, ul. Kopieczki 86, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV położonej w miejscowości Przygodziczki, gm. Przygodzice” na terenie działek nr ew. 1/3, 183/1, 303/1, 303/2, obręb Przygodziczki, gmina Przygodzice.

   Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 18 w godzinach urzędowania, telefonicznie: 62–737–41–24 oraz przez e-mail: gospodarkakomunalna@przygodzice.pl zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu - PO.ZUZ.2.4210.26.2021.MŻ

Informacja

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice - udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza

Ogłoszenie

Wójta Gminy Przygodzice

 

zawiadamiające o sposobie, miejscu i terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie  z budżetu Gminy Przygodzice na realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza w roku 2021 termin naboru rozpoczyna się z dniem 04.05.2021 r. i trwa  do 31.05.2021 r. włącznie)

Załączniki

Ogłoszenie o naborze – pdf

Uchwała  oraz regulamin dotacji piece 2021 Dziennik Urzędowy -  pdf

Wniosek o udzielenie dotacji   --  word i pdf

Wniosek o rozliczenie dotacji --  word i pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych – pdf

Oświadczenie współwłaściciela – wordpdf

Oświadczenie współmałżonka – word i pdf

Wzór umowy dotacji  - pdf

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis – word

Oświadczenie o nie otrzymaniu de minimis - word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - exel

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.7033.1.2020 z 19 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Obwieszczenie WR.ZUZ.2.4210.427.2020.IM z dnia 30 marca 2021

Obwieszczenie

Dyrektora
Zarządu Zlewni w Lesznie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

Obwieszczenie WR.ZUZ.2.4210.427.2020.IM

Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
 

Obwieszczenie WR.ZUZ.2.4210.296.2020.MG z dnia 15 grudnia 2020 r.

Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników projeku

   Gmina Przygodzice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach ogłasza nabór uczestników do projektu „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Przygodzice” w ramach dziennych form usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie gminy Przygodzice oraz dziennych form usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania  tj. w Klubie  Seniora w Przygodzicach i Klubie Seniora w Czarnymlesie. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

treść ogłoszenia w linku

 

  1. Ogłoszenie o rekrutacji (plik DOCX, 119KB)
  2. Regulamin (plik DOCX, 73KB)
  3. Załącznik nr 1 wniosek (plik DOCX, 79KB)
  4. Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Projektu (plik DOCX, 62KB)
  5. Załącznik nr 3 i 3a  oświadczenie Uczestnika (plik DOCX, 51KB)
  6. Załącznik nr 4 deklaracja udziału w projekcie (plik DOCX, 60KB)
  7. Załącznik nr 5 Oświadczenie Uczestnika projektu
  8. Załącznik nr 6 Oświadczenie o niesamodzielności
  9. Załącznik nr 7 Karta kwalifikowalności osoby kandydującej
  10. Protokół z rekrutacji (plik DOC, 877KB)

 

Obwieszczenie ROŚiP.6150.1.2020.Roś

Przygodzice, dnia 08 września 2020 r.

ROŚiP.6150.1.2020.Roś

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przygodzice


    Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.) Wójt Gminy Przygodzice podaje do publicznej wiadomości informację kalendarzu polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021 Koła Łowieckiego  ,,SOKÓŁ’’ we Wrocławiu.

   Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

   Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przygodzice, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Przygodzice.

 

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Obwieszczenie DSR-II-1.7033.1.2020

Obwieszczenie

Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

Obwieszczenie Rg.6733.4.2020.Gkp

Przygodzice, dnia 30.03.2020r.
Rg.6733.4.2020.Gkp
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

 

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „adaptacji istniejącego stawu „Brzozowiec” na zbiornik małej retencji wody poprzez remont grobli i mnichów w ramach projektu małej retencji” na terenie działki nr ew. 910  położonej w obrębie Antonin, gm. Przygodzice w dniu 30.03.2020r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.40.2019.Gkp

Przygodzice, dnia 08.01.2020r.
Rg.6733.40.2019.Gkp
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „przebudowie drogi gminnej” na terenie działki nr 112 położonej w m. Przygodziczki, gm. Przygodzice w dniu 08.01.2020r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 40/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

 

Obwieszczenie Rg.6733.34.2019.Gkp

Przygodzice, dnia 31.12.2019r.
Rg.6733.34.2019.Gkp
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR11 Dz63 na terenie działki nr ew. 879 położonej w m. Przygodzice, gm. Przygodzice w dniu 31.12.2019r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 34/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.35.2019.Gkp

Przygodzice, dnia 31.12.2019r.
Rg.6733.35.2019.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie sieci wodociągowej z rur PEHD DN110mm” na terenie działek nr 754/3 i 265/2 położonych w m. Dębnica, gm. Przygodzice w dniu 31.12.2019r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 35/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

 

Obwieszczenie Rg.6733.38.2019.Gkp

Przygodzice, dnia 30.12.2019r.
Rg.6733.38.2019.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR11 Dz63 na terenie działek nr ew. 180/14, 180/2, 22 położonych w m. Janków Przygodzki, gm. Przygodzice w dniu 30.12.2019r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 38/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-I.7440.3.2019

Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

DSR-I.7440.3.2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-I.7440.3.2019

Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

DSR-I.7440.3.2019

Obwieszczenie Ministra Środowiska

Obwieszczenie
Ministra  Środowiska

Informacja WR.ZUZ.2.421.186.2019.IM

Informacja

Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie

Obwieszczenie Rg.6733.16.2019.Gkp

Przygodzice, dnia 05.08.2019r.

Rg.6733.16.2019.Gkp
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie linii kablowej niskiego napięcia” na terenie działek nr 168/5, 168/10, 168/18, 168/17, 168/22, 168/21, 168/20, 168/19 położonych w m. Janków Przygodzki, gm. Przygodzice w dniu 05.08.2019r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 16/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.13.2019.Gkp

Przygodzice, dnia 29.05.2019r.
Rg.6733.13.2019.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
 
   O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej PVC Ø110 na terenie działki nr ew. 24/11 położonej w m. Smardów, gm. Przygodzice w dniu 29.05.2019r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 13/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.57.2019.IM

Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

 WR.ZUZ.2.421.57.2019.IM

Obwieszczenie Rg.6733.1.2019.Gkp

Przygodzice, dnia 16.01.2019r.
Rg.6733.1.2019.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
    O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 08.01.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: przebudowie drogi gminnej Chynowa (Jany) dz. nr 923/1 - Przygodziczki dz. nr 3 w m. Chynowa, Przygodziczki na terenie działek nr ew.  183/1, 3 (obr. Przygodziczki) 915, 923/1, 923/3, 899 (obr. Chynowa), gm. Przygodzice.
 
   Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.
 
 

Obwieszczenie Rg.6733.31.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 05.11.2018r.

Rg.6733.31.2018.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie sieci wodociągowej „budowie sieci wodociągowej PEHD Φ125 mm PN 10 i kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Φ200 mm” na terenie działek nr 22 i 168/10 położonych w m. Janków Przygodzki, gm. Przygodzice w dniu 05.11.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 31/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
IR-III.7820.9.2018.2

Obwieszczenie Rg.6733.36.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 23.10.2018r.

Rg.6733.36.2018.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICEO wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 16.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „rozbudowie sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego w m. Czarnylas od pos. 116a do pos. 121a, stacja 22157, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS38/II/20181 z dnia 06.06.2018 r.” na terenie działki nr 271 położonej w m. Czarnylas, gm. Przygodzice.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Rg.6733.35.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 23.10.2018r.

Rg.6733.35.2018.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICEO wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 16.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „rozbudowie sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego w m. Dębnica ul. Ostrowska, stacja 22638 w gm. Przygodzice zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS40/II/2018 z dnia 06.06.2018 r.” na terenie działek nr 460, 461/7, 463 położonych w m. Dębnica, gm. Przygodzice.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Rg.6733.33.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 23.10.2018r.

Rg.6733.33.2018.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICEO wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 02.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 44379” na terenie działki nr 1222/3 położonej w m. Antonin, gm. Przygodzice.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Rg.6733.26.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 12.10.2018r.

Rg.6733.26.2018.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie sieci wodociągowej PE100 SDR17 PEHDØ110” na terenie działek nr 91, 96, 88/9, 89/3, 1904/6, 54 położonych w m. Topola – Osiedle, obręb Topola Wielka, gm. Przygodzice w dniu 12.10.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 26/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.30.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 11.10.2018r.
 
Rg.6733.30.2018.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
    O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 25.09.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „budowie sieci wodociągowej PE100 SDR 17 PN 10 PEHD Φ110 mm, kanalizacji sanitarnej z rur PEHD Φ70 mm PVC DN 200mm oraz kanalizacji deszczowej" lokalizowanej na terenie działek nr 162, 55/2, 1552, 1553/28 (obr. Przygodzice) położonych w m. Przygodzice, gm. Przygodzice.
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.
 

Obwieszczenie Rg.6733.24.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 05.10.2018r.
 
Rg.6733.24.2018.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
   O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej niskiego napięcia (nn-0,4 kV) wraz ze złączami" na terenie działek nr 280/2, 280/4, 285, 270/4, 269/4, 269/7, 269/9, 269/10, 269/11, 269/12, 269/13, 269/14, 269/15, 269/16, 269/17, 269/18, 269/19, 269/20, 269/21, 269/22, 269/23, 269/24, 269/25, 269/26, 269/27, 269/28, 270/14, 270/15, 270/16, 270/17, 270/24, 270/27, 270/28, 270/29, 270/30, 270/31, 270/32, 270/33, 270/24 270/34, 270/35, 270/36, 270/9, 270/4 położonych w m. Janków Przygodzki, gm. Przygodzice w dniu 05.10.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 24/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.
 

Obwieszczenie Rg.6733.20.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 17.09.2018r.
 
Rg.6733.20.2018.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
   O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie kanału deszczowego ułożonego wzdłuż ul. Poprzecznej, Krzywej i Wierzbowej" na terenie działek nr 222, 227, 250 położonych w m. Topola - Osiedle, obręb Topola Wielka, gm. Przygodzice w dniu 17.09.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 20/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.21.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 17.09.2018r.
 
Rg.6733.21.2018.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
    O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie sieci wodociągowej PEΦ90 SDR17 PN10" na terenie działek nr 125, 129, 130/1, 136/1, 137, 143 położonych w m. Topola - Osiedle, obręb Topola Wielka, gm. Przygodzice w dniu 17.09.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 21/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
    W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.25.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 06.09.2018r.

Rg.6733.25.2018.Gkp

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż w sprawie wydania zmiany decyzji nr 6/2017 z dnia 30.03.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „przebudowie i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przygodziczkach" w miejscowości Przygodziczki na terenie działki nr ew. 155/1, gmina Przygodzice w dniu 06.09.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 25/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.17.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 30.08.2018r.

Rg.6733.17.2018.Gkp

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 ” lokalizowanej na terenie działek nr 1122, 711, 776/3, 178/4, 916  (obr. Antonin) położonych w m. Antonin, gm. Przygodzice w dniu 30.08.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 17/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.Obwieszczenie Rg.6733.24.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 30.08.2018r.

Rg.6733.24.2018.Gkp

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „budowie linii kablowej niskiego napięcia (nn-0,4 kV) wraz ze złączami” na terenie działek nr 280/2, 280/4, 285, 270/4, 269/4, 269/7, 269/9, 269/10, 269/11, 269/12, 269/13, 269/14, 269/15, 269/16, 269/17, 269/18, 269/19, 269/20, 269/21, 269/22, 269/23, 269/24, 269/25, 269/26, 269/27, 269/28, 270/14, 270/15, 270/16, 270/17, 270/24, 270/25, 270/28, 270/29, 270/30, 270/31, 270/32, 270/33, 270/24 270/34, 270/35, 270/36, 270/9, 270/4 położonych w m. Janków Przygodzki, gm. Przygodzice.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Rg.6733.19.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 07.08.2018r.
Rg.6733.19.2018.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
    O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „zmiana zagospodarowania pomieszczenia sali lekcyjnej nr 16 na kuchnię szkolną w m. Chynowa, gm. Przygodzice wydał decyzję nr 19/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.16.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 23.07.2018r.
 
Rg.6733.16.2018.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 

    O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowie sieci kablowej niskiego napięcia zasilającej działki budowlane - docelowo  budynki mieszkalne jednorodzinne" lokalizowanej na terenie działek nr 24/4, 24/3, 24/11 (obr. Smardów)  położonym w m. Smardów, gm. Przygodzice oraz na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działki nr ew. 192/5, 192/4, 192/7 (obr. Wysocko Wielkie) położonym w m. Wysocko Wielkie, gm. Ostrów Wielkopolski w dniu 23.07.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 16/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.13.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 12.07.2018r.

Rg.6733.13.2018.Gkp

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „przebudowa remizy strażackiej" lokalizowanej na terenie działki nr 117 (obr. Bogufałów) położonej w m. Bogufałów, gm. Przygodzice, w dniu 12.07.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 13/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.14.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 12.07.2018r.

Rg.6733.14.2018.Gkp

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa remizy strażackiej" lokalizowanej na terenie działki nr 763/35 położonej w miejscowości Antonin, gmina Przygodzice w dniu 12.07.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 14/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.12.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 10.07.2018r.

Rg.6733.12.2018.Gkp

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: : „budowa sieci kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków jednorodzinnych" lokalizowanej na terenie działek nr 393, 465, 416/1, 416/2 położonych w miejscowości Janków Przygodzki, gmina Przygodzice, w dniu 10.07.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 12/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.15.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 12.07.2018r.

Rg.6733.15.2018.Gkp

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „dobudowa remizy strażackiej do istniejącej sali" lokalizowanej na terenie działki nr 160/2 położonej w miejscowości Przygodziczki, gmina Przygodzice, w dniu 12.07.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 15/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.19.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 11.07.2018r.

Rg.6733.19.2018.Gkp

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 29.06.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „zmianie zagospodarowania pomieszczenia z sali lekcyjnej nr 16 na kuchnię szkolną" lokalizowanej na terenie działki nr 776/6 położonej w m. Chynowa, gm. Przygodzice.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

Obwieszczenie Rg.6720.02.2016.Gkp

Przygodzice, 09.05.2018r.
Rg.6720.02.2016.Gkp
 
OBWIESZCZENIE

o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Janków Przygodzki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
    Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 39 w związku z  art. 54  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz w nawiązaniu do obwieszczenia i ogłoszenia z dnia 30.04.2018r. zawiadamiam iż zmienia się termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Janków Przygodzki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedłuża się termin okresu wyłożenia do dnia 14.06.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Przygodzice, Pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice, I piętro, pokój nr 11,  w godz. od 8:00 do 14:00.
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.06.2018r. o godz. 18:00 na Sali Wiejskiej w Jankowie Przygodzkim, Janków Przygodzki, ul. Szkolna 4, 63-421 Przygodzice.
    Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu  zmiany studium.
   Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przygodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06.07.2018r.
 
    Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.,  poz.1405 ze zm.) informuję o:
 
przeprowadzaniu  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 
której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
    Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko.
    Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Przygodzice, Pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice. 
    Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gospodarkakomunalna@przygodzice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06.07.2018r.
    W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza - zmiana studium - Janków Przygodzki".
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przygodzice.
    W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Obwieszczenie Rg.6733.6.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 07.03.2018r.

Rg.6733.6.2018.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICEO wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 14.02.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 dn63” lokalizowanej na terenie działek  206/7 i 1799 w miejscowości Topola – Osiedle, obręb Topola Wielka, gmina Przygodzice.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.


Obwieszczenie Rg.6733.18.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 16.01.2018r.
 
Rg.6733.18.2017.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci wodociągowej" w miejscowości Antonin lokalizowanej częściowo w pasie drogi gminnej ul. Kolejowej, wojewódzkiej ul. Mikstackiej i drogi krajowej ul. Wrocławskiej na terenie działek 736/8, 178/3, 1198/4, 1122, 711, 941/1, 941/2, 767/1, 1107, 765/4 i 766, gmina Przygodzice, w dniu 16.01.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 18/2017 odmawiającą ustalenia lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego.
 
   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.1.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 17.01.2018r.

Rg.6733.1.2018.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICEO wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 29.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „przebudowie i rozbudowie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego” w miejscowości Ludwików lokalizowanej na terenie działki nr 258, gmina Przygodzice.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.


Obwieszczenie Rg.6733.25.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 17.01.2018r.

Rg.6733.25.2017.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICEO wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 05.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „budowie instalacji oświetlenia terenu w ramach inwestycji: Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w Antoninie” w miejscowości Antonin lokalizowanej na terenie działek o nr 776/3, 915/3, 981 gmina Przygodzice.


Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Rg.6733.29.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 17.01.2018r.

Rg.6733.29.2017.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICEO wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 13.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63” w miejscowości Pardalin, obręb Przygodzice lokalizowanej na terenie działek 347/12, 347/35, 1665 1683, gmina Przygodzice.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Rg.6733.30.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 17.01.2018r.

Rg.6733.30.2017.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 13.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63” w miejscowości Hetmanów lokalizowanej na terenie działek 90, 132/1, 132/2 i 141, gmina Przygodzice.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Rg.6733.24.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 28.11.2017r

Rg.6733.24.2017.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE


O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 13.11.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „budowie linii kablowej nn" w miejscowości Przygodzice lokalizowanej na terenie działek o nr 347/15, 347/12, 347/44, 347/45, 347/46, 347/48, 347/36, 347/36, 347/38, 347/40, 347/42, gmina Przygodzice.


Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie wójta

Przygodzice, dnia 12.09.2017r
 
Rg.6733.15.2017.Gkp
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE 
 
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „zmiana sposobu użytkowania budynku stacji transformatorowej na budynek socjalny - pomieszczenia sanitarne z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" w miejscowości Dębnica na terenie dziaki nr ew. 668/2 obręb 0005, gmina Przygodzice.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 

Obwieszczenie Rg.6733.13.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 03.08.2017r
 
Rg.6733.13.2017.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
   Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 44306/67270 PKA_PRZYGODZICE_TOPOLA WIELKA wraz z przyłączem energetycznym" na terenie działki nr ew. 477, obręb 0012, w miejscowości Topola Wielka,  gmina Przygodzice.
 
    Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Rg.6733.04.2017.Gkp

Przygodzice dnia 02.08.2017r.
Rg.6733.04.2017.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

o wznowieniu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało wznowione zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „”Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5 MPa) z rur PE 100SDR 11 dn 63” w miejscowości Przygodzice na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 247, 248/4, 248/6, 387/1, 388/2, 518/4, 544, 531, 782, 55/2 obręb 0009 i w miejscowości Antonin na terenie działek o numerze ewidencyjnym 1020/1, 1222/3, 1019/2 obręb 0001, gm. Przygodzice

Z dokumentami w ww. sprawie można się zapoznać Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wlkp. nr 2, pokój nr 11 w godzinach urzędowania.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie Rg.6733.12.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 30.06.2017r
Rg.6733.12.2017.Gkp

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej niskiego napięcia" w miejscowości Janków Przygodzki przy ul. Kalinowej na terenie działki o nr ew.: 269/4, 270/6, 270/14, 270/15, 270/16, 270/17, 270/5 obręb 0007 gmina Przygodzice w dniu 28.06.2017r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 12/2017.   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania.  

Obwieszczenie Rg.6733.11.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 23.05.2017r

Rg.6733.11.2017.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „Rozbudowie sieci wodociągowej" w miejscowości Wysocko Małe lokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Ostrowska i drogi wewnętrznej na terenie działek nr ew. 127, 108/4 i  108/10, obręb 0013, gmina Przygodzice.


Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Rg.6733.09.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 23.05.2017r

Rg.6733.09.2017.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej  w miejscowości Dębnica lokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Ojca Andrzeja Cierpki i drogi wewnętrznej" na terenie działek nr 186/2 i 136/22  obręb 0005 Dębnica, gmina Przygodzice w dniu 23.05.2017r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 09/2017.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie Rg.6733.12.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 22.05.2017r

Rg.6733.12.2017.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „Budowie linii kablowej niskiego napięcia" w miejscowości Janków Przygodzki przy ul. Kalinowej na terenie działki o nr ew.: 269/4, 270/6, 270/14, 270/15, 270/16, 270/17, 270/5 obręb 0007 gmina Przygodzice.


Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.


Obwieszczenie o zawieszeniu

Przygodzice dnia 15 maj 2017r.
Rg.6733.04.2017.Gkp
 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

 
o zawszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „"Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5 MPa) z rur PE 100SDR 11 dn 63" w miejscowości Przygodzice na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 248/3, 248/4, 248/6, 387/1, 388/2, 518/4, 544, 531, 782 obręb 0009 i w miejscowości Antonin na terenie działek o numerze ewidencyjnym 1020/1, 1222/3, 1019/2 obręb 0001, gm. Przygodzice
 
Z dokumentami w ww. sprawie można się zapoznać Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wlkp. nr 2, pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie

Przygodzice, dnia 17 maj 2017r
 
Rg.6733.07.2017.Gkp
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5 MPa) z rur PE 100 SDR 11 dn 63" w miejscowości Janków Przygodzki na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 22, 133/1, 135/4, 126/11, 132/12 obręb 0007, gmina Przygodzice.
W dniu 16.05.2017r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 7/2017.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie

Przygodzice, dnia 19 grudnia 2016r.
God. 6220.19.2016
 
OBWIESZCZENIE
 

   Na podstawie art. 29, art. 33 ust.1 i art. 34 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid. gr. 521/3 i 521/4, obręb Wysocko Małe, gmina Przygodzice, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
 
    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Przygodzice. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim.
 
    Na podstawie art. 79 ust.1 ww. ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewniania możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisami art. 29 ww. ustawy przysługuje każdemu.
 
    Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach (pok. 20) w godzinach : w poniedziałek od 8.00 do 15.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30.
 
    Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości. Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres : Urząd Gminy w Przygodzicach, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice,
2) ustnie do protokołu w ww. godzinach,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres : grunty@przygodzice.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przygodzice. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu - Obwieszczenie

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie

Przygodzice, dnia 26 lipca 2016 roku
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  PRZYGODZICE
 
 
 
O wszczęciu postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu  publicznego.
 
Zgodnie  z art.53 ust.1 Ustawy  z dnia 10 maja 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r  poz. 199 z póź. zm./
Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało  wszczęte postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego polegającego na  budowie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5MPa)  z rur PE100 SDR 11 dn. 63 w miejscowości Janków Przygodzki na terenie  działki o numerze ewidencyjnym: 306/5 obręb 0007 w pasie  drogowym ul. Żwirowej, w miejscowości Przygodzice na terenie działki nr: 306/1 obręb 0009 w pasie drogi ul. Żwirowej.  
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.199 z póź. zm./ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach  urzędowania, zapoznać  się  z zamierzeniem  inwestycyjnym  wnioskodawcy  oraz  zgłosić  ewentualne  uwagi  i  wnioski.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu
do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Poddziałanie 8.1.2
Kształcenie ogólne
 
Ideą partnerstwa jest wspólna realizacja projektu, mającego na celu:
1. Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji szkolnej, w tym o specjalnych potrzebach,
2. Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty biorących udział w projekcie.
Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół w Chynowej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Zespole Szkół w Dębnicy (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Zespole Szkół w Przygodzicach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Zespole Szkół w Wysocku Małym (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz w Szkole Podstawowej w Przygodziczkach.
Liderem Partnerstwa będzie Gmina Przygodzice.
 
Zakres tematyczny Partnerstwa
Zgodnie z zapisami aktualnej wersji Szczegółowego Opisu Osi Piorytetowych Programu Operacyjnego WRPO na lata 2014-2020 dla Poddziałania 8.1.2.
 
Minimalny zakres zadań przewidzianych dla Partnerów:
1. Współpraca przy przygotowywaniu działań projektowych i wniosku o dofinansowanie projektu, w tym w części finansowej.
2. Zawarcie umowy partnerskiej, realizacja zadań merytorycznych zgodnie z umową oraz prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wymogami WRPO 2014- 2020
3. Uczestniczenie w spotkaniach zespołu zarządzającego, zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących postępu rzeczowego i finansowego projektu.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Podmioty spoza sektora finansów publicznych, nie objęte wykluczeniem
w ramach WRPO Osi priorytetowej 8 Edukacja.
 
Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące wymagania:
I. Formalne:
a. Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS.
b. Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu i sprawozdawczości projektów współfinansowanych w ramach EFS.
c.  Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów partnerskich z JST.
d. Partner (lub jego personel) został wybrany przez jednostkę samorządu terytorialnego do wspólnej realizacji co najmniej jednego projektu współfinansowanych z EFS w obecnym okresie programowania 

II.
Merytoryczne:
a. Wniesienie wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych odpowiadających celom projektu i Partnerstwa.
b. Propozycja zakresu zadań realizowanych przez partnera w ramach projektu.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Do realizacji projektów zostanie wybrany jeden Partner.
2. Wybór Partnera poprzedzony będzie oceną ofert.
3. Udział Partnera w realizacji projektów nie jest gwarantowany przez Gminę Przygodzice i będzie on uzależniony od przyjęcia projektu do finansowania i podpisania stosownych umów w tym zakresie.
4. Partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu - Gminą Przygodzice, umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu.
5. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako Partnera do realizacji projektu, Partner ponosi samodzielnie.
6. Gmina Przygodzice zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty Partnerstwa.
7. Oferty należy składać do dnia 28.06.2016 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przygodzicach , Plac Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice.
8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2016 r. o godz. 1215 .

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu
do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Poddziałanie 8.1.2
Kształcenie ogólne
 
Ideą partnerstwa jest wspólna realizacja projektów, mających na celu:
1. Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących
w edukacji szkolnej, w tym o specjalnych potrzebach,
2. Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty biorących udział w projekcie.
Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum).
Liderem Partnerstwa będzie Gmina Przygodzice.
 
Zakres tematyczny Partnerstwa
Zgodnie z zapisami aktualnej wersji Szczegółowego Opisu Osi Piorytetowych Programu Operacyjnego WRPO na lata 2014-2020 dla Poddziałania 8.1.2.
 
Minimalny zakres zadań przewidzianych dla Partnerów:
1. Współpraca przy przygotowywaniu działań projektowych i wniosku o dofinansowanie projektu, w tym w części finansowej.
2. Zawarcie umowy partnerskiej, realizacja zadań merytorycznych zgodnie z umową oraz prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wymogami WRPO 2014- 2020
3.Uczestniczenie w spotkaniach zespołu zarządzającego, zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących postępu rzeczowego i finansowego projektu.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Podmioty spoza sektora finansów publicznych, nie objęte wykluczeniem
w ramach WRPO Osi priorytetowej 8 Edukacja.
 
Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące wymagania:

I.
Formalne:
a. Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS.
b. Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu i sprawozdawczości projektów współfinansowanych w ramach EFS.
c. Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów partnerskich z JST.
d. Partner (lub jego personel) został wybrany przez jednostkę samorządu terytorialnego do wspólnej realizacji co najmniej jednego projektu współfinansowanych z EFS w obecnym okresie programowania 

II.
Merytoryczne:
a. Wniesienie wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych odpowiadających celom projektu i Partnerstwa.
b. Propozycja zakresu zadań realizowanych przez partnera w ramach projektu.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Do realizacji projektów zostanie wybrany jeden Partner.
2. Wybór Partnera poprzedzony będzie oceną ofert.
3. Udział Partnera w realizacji projektów nie jest gwarantowany przez Gminę Przygodzice i będzie on uzależniony od przyjęcia projektu do finansowania i podpisania stosownych umów w tym zakresie.
4. Partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu - Gminą Przygodzice, umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu.
5. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako Partnera do realizacji projektu, Partner ponosi samodzielnie.
6. Gmina Przygodzice zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty Partnerstwa.
7. Oferty należy składać do dnia 27.06.2016 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przygodzicach , Plac Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice.
8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.06.2016 r. o godz. 1215 .

Obwieszczenie

Przygodzice, dnia 31 maja 2016 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA  GMINY  PRZYGODZICE
 
 
 
        O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póź. zm./ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie i rozbudowie obiektów sportowo-dydaktycznych przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim" zlokalizowanej na terenie działki nr 531/1 obręb 0007 gmina Przygodzice.
 
    Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póź. zm./ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11, w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Obwieszczenie

Przygodzice, dnia 30 maja 2016 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA  GMINY  PRZYGODZICE
 
 
 
            O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
 
    Zgodnie  z art.53 ust.1 Ustawy  z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r  poz. 199 z póź. zm./ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji  celu  publicznego polegającej na: „Przebudowie drogi gminnej  na odcinku Antonin-Przygodziczki (Klady) wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antonin zlokalizowanej na terenie  działek nr. 984, 1006, 1206, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, obręb 0001 i w miejscowości Przygodziczki  zlokalizowanej na terenie działki nr. 183/1 obręb 0010 Przygodziczki  gmina Przygodzice".
 
 
   Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póź. zm./ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11, w godzinach  urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne  uwagi i wnioski.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Przygodzice dnia 15.04.2016r
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA  GMINY  PRZYGODZICE
 
 
 
            O wszczęciu postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu  publicznego
 
 
 
Zgodnie  z art.53 ust.1 Ustawy  z dnia 10 maja 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2015r  poz. 199 z póź. zm. / Wójt Gminy Przygodzice  zawiadamia , że  zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego polegającego na budowie:   „ Budowa  sieci wodociągowej z rur PE PN-10 Ø 110 mm i Ø 90mm, zasuw  100 mm szt.1 i hydrant ppoż. 80 mm sztuk 2  w miejscowości Janków Przygodzki  zlokalizowanej na terenie  działek  133/1, 135/4, 132/12, 22 obręb 0007".
 
Zgodnie z Ustawą   z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.199 z póź. zm. / można w tut. Urzędzie Gminy  Przygodzice Plac Powstańców  Wlkp  nr 2 pokój nr 11  w godz.  urzędowania    zapoznać  się  z zamierzeniem  inwestycyjnym  wnioskodawcy  oraz  zgłosić  ewentualne  uwagi  i  wnioski.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE


Obwieszczenie Wojewody
 

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Przygodzice dnia 15.04.2016r
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA  GMINY  PRZYGODZICE
 
 
            O wszczęciu postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu  publicznego
 
 
 
    Zgodnie  z art.53 ust.1 Ustawy  z dnia 10 maja 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2015r  poz. 199 z póź. zm. / Wójt Gminy Przygodzice  zawiadamia , że  zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego polegającego na  budowie:   „ Budowa  sieci wodociągowej z rur PE PN-10 Ø 110 mm i Ø 90mm, zasuw  100 mm szt.1 i hydrant ppoż. 80 mm sztuk 2  w miejscowości Janków Przygodzki  zlokalizowanej na terenie  działek  133/1, 135/4, 132/12, 22 obręb 0007".
 
   Zgodnie z Ustawą   z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.199 z póź. zm. / można w tut. Urzędzie Gminy  Przygodzice Plac Powstańców  Wlkp  nr 2 pokój nr 11  w godz.  urzędowania    zapoznać  się  z zamierzeniem  inwestycyjnym  wnioskodawcy  oraz  zgłosić  ewentualne  uwagi  i  wnioski.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Przygodzice, dnia 15.04 2016 roku
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA  GMINY  PRZYGODZICE
 
 
 
O wszczęciu postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu  publicznego
 
 
    Zgodnie  z art.53 ust.1 Ustawy  z dnia 10 maja 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r  poz. 199 z póź. zm. Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało  wszczęte postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego polegającego na  budowie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5MPa)  z rur PE  dn. 63 odcinek nr 1 w miejscowości  Ostrów Wielkopolski na terenie  działki nr  1, obręb 0147 w pasie  drogowym ul. Sosnowej i w miejscowości Janków Przygodzki  na terenie działek nr: 285 i 269/4  obręb 0009 w pasie drogi ul. Sosnowej".
 
    Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.199 z póź. zm./ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach  urzędowania, zapoznać  się  z zamierzeniem  inwestycyjnym  wnioskodawcy  oraz  zgłosić  ewentualne  uwagi  i  wnioski.