Konkursy

Zarządzenie Nr 17/GOS/2020 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 9 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 17/GOS/2020
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 9 marca 2020 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Szkółka kolarska 2020”.
 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz uchwały nr X/80/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
 
zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 10 marca 2020 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. „Szkółka kolarska 2020”
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Zarządzenie Nr 16/GOS/2020 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 9 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 16/GOS/2020
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 9 marca 2020 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2020 r.
 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz uchwały nr X/80/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2019 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
 
zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 10 marca 2020 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. „Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2020 r.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Zarządzenie Nr 3/RGm/2020 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 24 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr  3/RGm/2020
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 24 stycznia 2020 r.
 

   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2020

   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr X/80/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zarządzam:

§ 1. W dniu 28 stycznia 2020 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2020.

§ 2. Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obsługi rady gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 2/RGm/2020 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 24 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 2/RGm/2020
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 24 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na członka Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w roku 2020

   Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr X/80/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. W dniu 27 stycznia 2020 r. ogłosić nabór na członka Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w roku 2020.

§ 2. Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obsługi rady gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 111/GOS/2019

Zarządzenie Nr 111/GOS/2019
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 15 listopada 2019 r.
 
    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2020.
 
   Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr XI/85/2011 Rady Gminy Przygodzice z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 Nr 325 poz. 5427)
 
zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 21 listopada 2019 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2020.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 110/GOS/2019

Zarządzenie Nr 110/GOS/2019
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 15 listopada 2019 r.
 
    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020.
 
    Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 668) oraz uchwały nr X/80/2019 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 21 listopada 2019 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2020.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 32/GOS/2019

Zarządzenie Nr 32/GOS/2019
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 7 marca 2019 r.
 
    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Szkółka kolarska 2019".
 
   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz uchwały nr XL/356/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

zarządzam:
 
§ 1

W dniu 11 marca 2019 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. „Szkółka kolarska 2019"
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 33/GOS/2019

Zarządzenie Nr 33/GOS/2019
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 7 marca 2019 r.
 
    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2019 r.
 
 
    Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz uchwały nr XL/356/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

zarządzam:
 
§ 1
 
   W dniu 11 marca 2019 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. „Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2019 r.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr 25/RGm/2019

Zarządzenie Nr 25/RGm/2019
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 8 lutego 2019 r.
 
    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019
 
    Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz uchwały Nr XL/356/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządzam:
§ 1. W dniu 11 lutego 2018 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019.
 
§ 2. Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obsługi rady gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 13/RGm/2019

Zarządzenie Nr  13/RGm/2019
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 28 stycznia 2019 r.   

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2019  

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz uchwały Nr XL/356/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządzam:
§ 1.
W dniu 29 stycznia 2019 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2019.
§ 2.
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3
. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obsługi rady gminy.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 12/RGm/2019

Zarządzenie Nr 12/RGm/2019
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia  o naborze na członka Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w roku 2019 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz uchwały Nr XL/356/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządzam, co następuje:
§ 1. W dniu 29 stycznia 2019 r. ogłosić nabór na członka Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w roku 2019.  
§ 2.
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.  
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obsługi rady gminy.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 101/GOS/2018

Zarządzenie Nr 101/GOS/2018
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 16 listopada 2018 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2019.
 
   Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr XI/85/2011 Rady Gminy Przygodzice z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 Nr 325 poz. 5427)
 
zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 20 listopada 2018 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2018.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 100/GOS/2018

Zarządzenie Nr 100/GOS/2018
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 16 listopada 2018 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2019.
 
    Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz uchwały nr XXX/270/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2017 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 20 listopada 2018 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2019.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 72/GOS/2018

Zarządzenie Nr 72/GOS/2018
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 03 sierpnia 2018 r.


   w sprawie ogłoszenia dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2018.

    Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr XI/85/2011 Rady Gminy Przygodzice z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 Nr 325 poz. 5427)

zarządzam:

§ 1

W dniu 6 sierpnia 2018 roku ogłosić dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2018.

§ 2

Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak

Zarządzenie Nr 25/GOS/2018

Zarządzenie Nr 25/GOS/2018
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 12 marca 2018 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Szkółka kolarska 2018.
 
   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz uchwały nr XXX/270/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 13 marca 2018 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. „Szkółka kolarska 2018
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak

Zarządzenie Nr 21/GOS/2018

Zarządzenie Nr 21/GOS/2018
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 2 marca 2018 r.
 
   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2018 r.
 
   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz uchwały nr XXX/270/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 5 marca 2018 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. „Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2018 r.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak

Zarządzanie Nr 20/RGm/2018

Zarządzenie Nr 20/RGm/2018
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 2 marca 2018 r.
 
   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018
 
   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr XXX/270/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zarządzam:

§ 1. W dniu 5 marca 2018 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018.
§ 2. Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obsługi rady gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak

Zarządzenie Nr 7/RGm/2018

Zarządzenie Nr 7/RGm/2018
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 12 stycznia 2018 r.
 
w sprawie ogłoszenia  o naborze na członka Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w roku 2018
 
    Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr XXX/270/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1.
W dniu 15 stycznia ogłosić nabór na członka Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w roku 2018.
 
§ 2. Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obsługi rady gminy.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przygodzice

Zarządzenie Nr 6/RGm/2018

Zarządzenie Nr 6/RGm/2018
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 12 stycznia 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2018
 
    Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Nr XXX/270/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zarządzam:

§ 1.
W dniu 15 stycznia 2018 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2018.

§ 2.
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3
. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obsługi rady gminy.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak


Zarządzenie Nr 104/GOS/2017

Zarządzenie Nr 104/GOS/2017
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 17 listopada 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2018.
 
   Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr XI/85/2011 Rady Gminy Przygodzice z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 Nr 325 poz. 5427)
 
zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 20 listopada 2017 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2018.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak


Zarządzenie Nr 103/GOS/2017

Zarządzenie Nr 103/GOS/2017
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 17 listopada 2017 r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2018.
 
   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz uchwały nr XXX/270/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2017 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 20 listopada 2017 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2018.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak

Zarządzenie Nr 25/GOS/2017

Zarządzenie Nr 25/GOS/2017
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 27 lutego 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Szkółka kolarska 2017
 
 
   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz uchwały nr XIX/166/2016 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 2 marca 2017 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Szkółka kolarska 2017.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Wójt Gminy Przygodzice
Krzysztof Rasiak

Zarządzenie Nr 24/GOS/2017

Zarządzenie Nr 24/GOS/2017
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 27 lutego 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2017 r.
 
   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz uchwały nr XIX/166/2016 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 2 marca 2017 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. „Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2017 r..
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Wójt Gminy Przygodzice
Krzysztof Rasiak

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej w ramach otwartych konkursów ofert w celu opiniowania złożonych ofert


Zaproszenie do prac w komisji konkursowej w ramach otwartych konkursów ofert w celu opiniowania złożonych ofert
          
   Na podstawie art. 15 pkt 2a, 2b, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami) oraz uchwały Nr XIX/166/2016 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2016 r  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
   W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.
   W związku z powyższym proszę o składanie zgłoszeń do pracy w komisji konkursowej na rok 2017 na adres email. rg@przygodzice.pl lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Przygodzice do dnia 6 lutego 2017 roku
   Druk zgłoszenia w załączniku.

Załącznik nr 1

Wójt Gminy Przygodzice
Krzysztof Rasiak

Zarządzenie Nr 6/RGm/2017

Zarządzenie Nr 6/RGm/2017
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 19 stycznia 2017 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2017
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/166/2016 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 zarządzam:
§ 1. W dniu 20 stycznia 2017 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2017.
§ 2. Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obsługi rady gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Wójt Gminy Przygodzice
Krzysztof Rasiak

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2017

Zarządzenie Nr 85/GOS/2016
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 14 listopada 2016 r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2017.
 
            Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr XI/85/2011 Rady Gminy Przygodzice z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 Nr 325 poz. 5427)
 
zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 15 listopada 2016 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2017.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr. 1

Wójt Gminy Przygodzice
Krzysztof Rasiak

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2017

Zarządzenie Nr 84/GOS/2016
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 14 listopada 2016 r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2017.
 
            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz uchwały nr XIX/166/2016 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2016 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
zarządzam:
 
§ 1
 
W dniu 15 listopada 2016 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2017.
 
§ 2
 
Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr. 1
Wójt Gminy Przygodzice
Krzysztof Rasiak

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Szkółka kolarska 2016

Konkursy - Ogłoszenia

 Zarządzenie Nr 23/GOS/2016
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Szkółka kolarska 2016


 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz uchwały nr X/75/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,


zarządzam:

§ 1

W dniu 11 marca 2016 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Szkółka kolarska 2016.

  § 2

Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Wójt Gminy Przygodzice
Krzysztof Rasiak

Zarządzenie Nr 6/GOS/2016

Konkursy - Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 6/GOS/2016
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 29 stycznia 2016 r.


     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim na rok 2016”.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118)


zarządzam:

§ 1

W dniu 1 lutego 2016 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą „Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży w środowisku wiejskim na rok 2016”.

§ 2

Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szkółka kolarska 2015

Konkursy - Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 65/GOS/2015
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Szkółka kolarska 2015


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 118 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVI/394/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

zarządzam:

§ 1

W dniu 13 maja 2015 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Szkółka kolarska 2015.

  § 2

Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2015.

Konkursy - Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 126/GOS/2014
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2015.

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr XI/85/2011 Rady Gminy Przygodzice z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 Nr 325 poz. 5427)

zarządzam:

§ 1

W dniu 17 listopada 2014 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2015.

§ 2

Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2015.

Konkursy - Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 125/GOS/2014
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2015.

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 118 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVI/394/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

zarządzam:

§ 1

W dniu 17 listopada 2014 roku ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2015.

§ 2

Treść ogłoszenia wymienionego w § 1 stanowi załącznik  do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.