Konsultacje

Zarządzenie Nr 82/RGm/2019 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 82/RGm/2019
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

 

Zarządzenie Nr 77/RGm/ 2018 Wójta Gminy Przygodzice

Zarządzenie Nr 77/RGm/ 2018
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i art. 5a ust. 1 ustawy oz dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 1.

Zarządza się przeprowadzić konsultacje projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 28 sierpnia 2018 r., termin zakończenia na dzień 12 września 2018 r.

§ 3.

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag do projektu programu.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przygodzice lub w formie elektronicznej na adres e-mail rg@przygodzice.pl w terminie określonym w § 2 na formularzu uwag stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Projekt programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przygodzice w dniu 28 sierpnia 2018 roku.

§ 5.

Opinie i uwagi należy rozpatrzyć i wraz ze stanowiskiem Wójta zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Przygodzice w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obsługi rady gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Wójta Gminy Przygodzice Nr 65/RGm/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.

Przygodzice 15 września 2017 r.
 
Sprawozdanie
 
Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Wójta Gminy Przygodzice Nr 65/RGm/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 
Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
art. 5 ust. 2 pkt 3 i art. 5a ust. 1 ustawy oz dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami)  oraz Uchwały Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Czas trwania konsultacji:
od dnia 17 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
 
Forma przeprowadzenia konsultacji:
Opinie i uwagi złożone w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przygodzice lub elektronicznej na adres e-mail rg@przygodzice.pl
 
Sposób przeprowadzenia konsultacji:
opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przygodzice informacji o konsultacjach oraz projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
 
Wyniki konsultacji:
Wniesione uwagi przez Towarzystwo Miłośników Przygodzic częściowo są zawarte w rozdziale V projektu, pozostałe nie zostały uwzględnione w projekcie programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 
Uwagi oraz stanowisko Wójta stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Zarządzenie Nr 65/RGm/ 2017 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 65/RGm/ 2017
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i art. 5a ust. 1 ustawy oz dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami)  oraz Uchwały Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
§ 1.

Zarządza się przeprowadzić konsultacje projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 17 sierpnia 2017 r., termin zakończenia na dzień 31 sierpnia 2017 r.
 
§ 3.

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag do projektu programu.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przygodzice lub w formie elektronicznej na adres e-mail rg@przygodzice.pl w terminie określonym w § 2 na formularzu uwag stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 
§ 4.

Projekt programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Przygodzice w dniu 17 sierpnia 2017 roku.
 
§ 5.

Opinie i uwagi należy rozpatrzyć i wraz ze stanowiskiem Wójta zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Przygodzice w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.
 
§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obsługi rady gminy.
 
§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 63/RGm/ 2016 Wójta Gminy Przygodzice

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 63/RGm/ 2016
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 2 września 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i art. 5a ust. 1 ustawy oz dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami)  oraz Uchwały Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 1.
Zarządza się przeprowadzić konsultacje projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 5 września 2016 r., termin zakończenia na dzień 16 września 2016 r.

§ 3.
Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag do projektu programu.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przygodzice lub w formie elektronicznej na adres e-mail rg@przygodzice.pl w terminie określonym w § 2 na formularzu uwag stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4.
Projekt programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Przygodzice w dniu 5 września 2016 roku.

§ 5.
Opinie i uwagi należy rozpatrzyć i wraz ze stanowiskiem Wójta zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Przygodzice w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 6.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obsługi rady gminy.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.