Przetargi

Przetarg nieograniczony Rg.271.20.2020.ZP

 Budowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle ul. Krzywa i ul. Poprzeczna
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.19.2020.ZP

 Przebudowa drogi gminnej w Topoli-Osiedle ul. Prezydencka i Cicha
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.18.2020.ZP

 Budowa sieci wodociągowej Przygodziczki dz. nr 112
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.16.2020.ZP

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Wielkiej ul. Długa
Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
SIWZ I-VI
plik do pobrania
Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert 
plik do pobrania

Zamówienie z wolnej ręki Rg.271.15.2020.ZP

 Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w Przygodzicach dz. nr 1716/8, 1716/19 - zakres dodatkowy
 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik do pobrania

Gminny Ośrodek Kultury - Przetarg nieograniczony GOK.271.2.2020

 Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego "Glinianka" - uzupełnienie zakresu
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Wójt Gminy Przygodzice ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowych położonych w Dębnicy stanowiących własność

Wójt Gminy Przygodzice

ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony

                      na sprzedaż prawa własności do nieruchomości  gruntowych położonych w Dębnicy

stanowiących własność Gminy Przygodzice (działki budowlane)

 • położenie nieruchomości: gm. Przygodzice, Dębnica (dojazd drogą publiczną dojazdową z ul. Ojca Andrzeja  Cierpki)
 • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów oraz cena wywoławcza netto:

 

L.p.

nr dz.

arkusz mapy

pow. w m2

cena wywoławcza netto w zł  

księga wieczysta

Wysokość wadium w zł

Godzina rozpoczęcia licytacji

1

146/6

3

1206

26 700,00

KZ1W/00066187/2

2 670,00

9.00

2

146/7

3

1200

26 600,00

2 660,00

9.15

3

146/8

3

1200

26 600,00

2 660,00

9.30

4

146/9

3

1200

23 500,00

2 350,00

9.45

5

146/10

3

1201

23 500,00

2 350,00

10.00

 • do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.

 

 • opis nieruchomości: nieruchomości niezabudowane położone w Dębnicy, gm. Przygodzice w odległości ok. 16 km od Ostrowa Wlkp. i ok. 8 km od Przygodzic. Najbliższe otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

działka nr 146/6 –  działka o kształcie prostokąta, dojazd nowo wytyczoną drogą publiczną dojazdową na odcinku ok. 100 m. z ul. Ojca Andrzeja Cierpki. Jednym bokiem przylega do nowo wytyczonej drogi, a pozostałymi bokami do działek sąsiednich. Ulica Ojca Andrzeja Cierpki jest utwardzona i wyposażona w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i gazową.

działka nr 146/7 –  działka o kształcie prostokąta, dojazd nowo wytyczoną drogą publiczną dojazdową na odcinku ok. 120 m. z ul. Ojca Andrzeja Cierpki. Jednym bokiem przylega do nowo wytyczonej drogi, a pozostałymi bokami do działek sąsiednich. Ulica Ojca Andrzeja Cierpki jest utwardzona i wyposażona w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i gazową.

działka nr 146/8 –  działka o kształcie prostokąta, dojazd nowo wytyczoną drogą publiczną dojazdową na odcinku ok. 140 m. z ul. Ojca Andrzeja Cierpki. Jednym bokiem przylega do nowo wytyczonej drogi, a pozostałymi bokami do działek sąsiednich. Ulica Ojca Andrzeja Cierpki jest utwardzona i wyposażona w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i gazową.

działka nr 146/9 –  działka o kształcie prostokąta, dojazd nowo wytyczoną drogą publiczną dojazdową na odcinku ok. 160 m. z ul. Ojca Andrzeja Cierpki. Jednym bokiem przylega do nowo wytyczonej drogi, a pozostałymi bokami do działek sąsiednich. Ulica Ojca Andrzeja Cierpki jest utwardzona i wyposażona w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i gazową.

działka nr 146/10 –  działka o kształcie prostokąta, dojazd nowo wytyczoną drogą publiczną dojazdową na odcinku ok. 180 m. z ul. Ojca Andrzeja Cierpki. Jednym bokiem przylega do nowo wytyczonej drogi, a pozostałymi bokami do działek sąsiednich. Ulica Ojca Andrzeja Cierpki jest utwardzona i wyposażona w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i gazową.

 • przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/205/02 Rady Gminy Przygodzice z dnia 9 października 2002  r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 144, poz. 3919, przedmiotowe działki gruntu wchodzą w skład jednostki oznaczonej symbolem MU – teren o funkcji mieszkaniowo – usługowej.
 • Obciążenia i zobowiązania: nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym żadną hipoteką, nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 • Termin przetargu: 10 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 w pok. nr 21 (I piętro) w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach, Plac Powstańców Wlkp. 2.
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Przygodzicach w ING Banku Śląskim S.A. o/Przygodzice: 03 1050 1201 1000 0022 6097 5509 w wysokości przypisanej konkretnej działce,  najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2020 r. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu. W tytule przelewu należy wpisać numer działki, której dotyczy wadium.
 • Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.
 • Przetarg będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, na wskazany rachunek bankowy. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy osoba która przetarg wygrała nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy.
 • Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości, w przypadku osoby prawnej należy okazać stosowne pełnomocnictwo.
 • Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo, w terminie określonym na fakturze VAT wystawionej przez organizatora przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Koszty umowy notarialnej oraz związane z  wpisem do księgi wieczystej ponosi nabywca.
 • Nieruchomości były oferowane do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 02.10.2017 r., 15.12.2017 r., 28.05.2018 r.; 02.10.2018 r.29.03.2019r.; 01.07.2019r.; 14.10.2019 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 • Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem przyczyny, niezwłocznie informując o tym w sposób identyczny ze sposobem zawiadomienia o jego ogłoszeniu.
 • Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie www.przygodzice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i u sołtysa wsi Dębnica.
 • Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Przygodzicach, tel. (062) 592-77-22 wew.125, (p. nr 20).

Wójt Gminy Przygodzice ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie

Wójt Gminy Przygodzice

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości  gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie

 

 • położenie nieruchomości: gm. Przygodzice, Chynowa 10 (dojazd drogą wjazdową z Bogufałowa do wsi Chynowa),
 • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KZ1W/00092245/8,
 • oznaczenie  nieruchomości według ewidencji gruntów: obręb ewidencyjny 0003 Chynowa, dz. nr 819/1 o pow. 0,0975 ha i dz. nr 819/2 o pow. 0,2700 ha,
 • cena wywoławcza netto: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z pod. VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 a, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • wadium: 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 20/100).
 • opis nieruchomości: nieruchomość położona w odległości ok. 12 km od Ostrowa Wielkopolskiego,  przy drodze o nawierzchni asfaltowej, wyposażonej w sieć: energetyczną, wodociągową i gazową.  W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki jednorodzinne i zabudowa zagrodowa o średniej intensywności zabudowy. W dalszym otoczeniu znajdują się obiekty handlowe, kościół rzymsko – katolicki, szkoła oraz przystanek komunikacji podmiejskiej. Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,3675 ha, każda z działek w kształcie nieregularnych wielokątów, przylegających do siebie. Na terenie nieruchomości znajduje się ok. 100-letni budynek wolnostojący, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 113,65 m2 . Budynek w złym stanie technicznym, przeznaczony do kapitalnego remontu. Teren nieruchomości nieogrodzony.
 • przeznaczenie: Brak planu zagospodarowania przestrzennego na teren, w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość. Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice przyjętego pod Uchwałą nr XIV/76/99 Rady Gminy Przygodzice z dnia 16 grudnia 1999 r.  przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem budownictwa mieszkalnego.
 • Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym żadną hipoteką, nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 • Termin i miejsce przetargu: 10 kwietnia 2020 r. o godz. 10.30 w pok. nr 21 (I piętro) w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach, Plac Powstańców Wlkp. 2.
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Przygodzicach w ING Banku Śląskim S.A. nr 03 1050 1201 1000 0022 6097 5509, najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2020 r. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu. W tytule przelewu należy wpisać „przetarg Chynowa”.
 • Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.
 • sprzedaż następuje bez okazania granic, ewentualne czynności związane z ustaleniem ich przebiegu pozostają w gestii nabywcy.
 • Przetarg będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia zamknięcia przetargu, na wskazany rachunek bankowy. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy osoba która przetarg wygrała nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości, w przypadku osoby prawnej należy okazać stosowne pełnomocnictwo.
 • Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo, w terminie określonym na fakturze VAT wystawionej przez organizatora przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Koszty umowy notarialnej oraz związane z  wpisem do księgi wieczystej ponosi nabywca.
 • Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem przyczyny, niezwłocznie informując o tym w sposób identyczny ze sposobem zawiadomienia o jego ogłoszeniu.
 • Nieruchomość była oferowana do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 12.03.2019 r.; 01.07.2019 r. oraz 14.10.2019r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 • Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie www.przygodzice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i u sołtysa wsi Chynowa.
 • Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Przygodzicach, tel. (062) 592-77-22 wew.125, (p. nr 20).

 

Przetarg nieograniczony Rg.271.7.2020.ZP

 Budowa remizy strażackiej w Antoninie
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia plik do pobrania
Transmisja online z otwarcia przetargu

plik do pobrania
link do transmisji

Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.6.2020.ZP

 Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w Przygodzicach dz. nr 1716/8, 1716/19
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Transmisja online z otwarcia przetargu

plik do pobrania
link do transmisji

Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
Zawiadomienie o wyborze oferty  plik do pobrania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach - Przetarg nieograniczony GOK.271.1.2020

 Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego "Glinianka"

 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania

 Przedmiar robót w .pdf (nieskanowany)

plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania
  Oświadczenie
plik do pobrania

Zamówienie z wolnej ręki Rg.271.2.2020.ZP

 Budowa sieci wodociągowej Przygodzice ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne (za torami PKP) - etap 2
 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.1.2020.ZP

 Przebudowa drogi gminnej Chynowa (Jany) dz. nr 923/1 - Przygodziczki (Klady) dz. nr 3
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_1
plik do pobrania
  Wyjaśnienie treści SIWZ_2
plik do pobrania
  Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
  Wyjaśnienie treści SIWZ_3
plik do pobrania
  Modyfikacja treści SIWZ_2
plik do pobrania
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2
plik do pobrania
  Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.54.2019.ZP

 Budowa sieci wodociągowej Przygodzice ul. Gospodarcza i tereny inwestycyjne (za torami PKP) - etap 1
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Zamówienie z wolnej ręki Rg.271.53.2019.ZP

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przygodzicach ul. Ogrodowa
dz. nr 1552, 55/2, 162, 1553/9, 1553/29, 1553/78, 1553/79

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.52.2019.ZP

 Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Wincentego Witosa
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.51.2019.ZP

 Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Przygodzice
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-V
plik do pobrania
 Wyjaśnienia treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.50.2019.ZP

 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2019/2020 
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-V
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.49.2019.ZP

 Udzielenie długotermonowego kredytu bankowego do kwoty 3.200.000 zł w 2019 roku 
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-IV
plik do pobrania
 WPF z dnia 30.09.2019 r.
plik do pobrania
 Część III SIWZ - plik edytowalny
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_1
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ_1
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_2 plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ_2 plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik do pobrania

Zamówienie z wolnej ręki Rg.271.48.2019.ZP

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przygodzicach ul. Ogrodowa
dz. nr 1552, 55/2, 162, 1553/9, 1553/29, 1553/78, 1553/79

 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.43.2019.ZP

 Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Dębowa
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.41.2019.ZP

 Remont dróg gminnych w 2019 roku
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.40.2019.ZP

 Budowa sieci wodociągowej Antonin ul. Mikstacka
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.39.2019.ZP

 Budowa sieci wodociągowej w Wysocku Małym dz. nr 510/6, 496/1, 14
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.38.2019.ZP

 Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Chynowej
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-IV
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.37.2019.ZP

 Budowa odwodnienia Przygodzice ul. Ceglana - kanalizacja deszczowa
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.34.2019.ZP

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przygodzicach ul. Ogrodowa dz. nr 1552, 55/2, 162, 1553/9, 1553/29, 1553/78, 1553/79
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.32.2019.ZP

 Budowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle ul. Kolejowa oraz Budowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle dz. nr 141/6 i 125
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.30.2019.ZP

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Janków Przygodzki ul. Szkolna
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.29.2019.ZP

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice – instalacje solarne

 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-IV
plik do pobrania
 Identyfikator postępowania
plik do pobrania
 Klucz publiczny
plik do pobrania
 Wyjaśnienia treści SIWZ_1
plik do pobrania
 Wyjaśnienia treści SIWZ_2
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.26.2019.ZP

 Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Skośna
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.25.2019.ZP

 Zorganizowanie 9-dniowej Imprezy integracyjno turystycznej do Chorwacji z wypoczynkiem nad Morzem Adriatyckim w miesiącu czerwcu i lipcu 2019 r. dla dwóch grup
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-IV
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.24.2019.ZP

  Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.23.2019.ZP

  Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Janków Przygodzki ul. Dębowa
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.21.2019.ZP

  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie ośrodka "Lido" w Antoninie
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.20.2019.ZP

  Zorganizowanie 9-dniowej Imprezy integracyjno turystycznej do Chorwacji z wypoczynkiem nad morzem Adriatyckim w miesiącu czerwcu i lipcu 2019 r. dla dwóch grup
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-IV
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.19.2019.ZP

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Janków Przygodzki ul. Południowa
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.18.2019.ZP

  Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w Antoninie - zagospodarowanie terenu
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.17.2019.ZP

  Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w Antoninie
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.16.2019.ZP

   Budowa remizy strażackiej w Antoninie
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI  (część II SIWZ - wersja edytowalna)
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.15.2019.ZP

   Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wysocko Małe - Smardów (do granicy gminy)
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.14.2019.ZP

   Zorganizowanie 9-dniowej Imprezy integracyjno turystycznej do Chorwacji z wypoczynkiem nad Morzem Adriatyckim w miesiącu czerwcu i lipcu 2019 r. dla dwóch grup
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-IV
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty - unieważnienie postepowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.12.2019.ZP

Ścieżka edukacyjno - rekreacyjna w Antoninie
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
 Część V SIWZ Przedmiar robót - branża budowlana
 Część V SIWZ Przedmiar robót - branża elektryczna
plik do pobrania
plik do pobrania
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.11.2019.ZP

Przebudowa i adaptacja byłego dworca w Antoninie na cele społeczne
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-IV
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomiene o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.8.2019.ZP

Przebudowa i rozbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum Kreatywności
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ + załączniki

plik do pobrania
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia
plik do pobrania
 Wyjaśnienia treści SIWZ + załączniki
plik do pobrania
plik do pobrania
 Wyjaśnienia treści SIWZ
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.7.2019.ZP

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wysocko Małe - Smardów (do granicy gminy)
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
+ formularze edytowalne
plik do pobrania
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 
 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.5.2019.ZP

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka "LIDO" w Antoninie
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.1.2019.ZP

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Łąkowa, dz. nr 600, dz. nr 602/1
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_1
plik do pobrania
plik do pobrania
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ_1
plik do pobrania
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_2
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_3
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ_3
plik do pobrania
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_4
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ_4
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.69.2018.ZP

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka "LIDO" w Antoninie
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.66.2018.ZP

Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Ludwików
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Część II SIWZ - formularze edytowalne
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.63.2018.ZP

Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w Antoninie
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.62.2018.ZP

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka LIDO w Antoninie
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.61.2018.ZP

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie GminyPrzygodzice – instalacje solarne
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-V
plik do pobrania
 Identyfikator postępowania
plik do pobrania
 Klucz publiczny
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ (Zał. 1)
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ (Zał. 2)
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.60.2018.ZP

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie GminyPrzygodzice – instalacje fotowoltaiczne
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-V
plik do pobrania
 Identyfikator postępowania
plik do pobrania
 Klucz publiczny
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia
plik do pobrania

Zamówienie z wolnej ręki - Rg.271.59.2018.ZP


Przebudowa i termomodernizacja szkoły w Przygodziczkach - w zakresie wymiany konstrukcji dachu
 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.58.2018.ZP

Budowa sieci wodociągowej Przygodzice ul. Podgórna - Wysocko Małe ul. Południowa
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.57.2018.ZP

Budowa sieci wodociągowej Topola Wielka ul. Kwiatowa
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.55.2018.ZP

Bankowa obsługa budżetu gminy Przygodzice oraz jej jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-V
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Rg.271.54.2018.ZP

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym ul. Jankowska dz. nr. 509/6, 508/3 (Osiedle Willa Toskania)
 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.53.2018.ZP

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2018/2019
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-V
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.52.2018.ZP

Przebudowa sieci wodociągowej Topola-Osiedle ul. Łąkowa
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.51.2018.ZP

Przebudowa drogi gminnej Dębnica ul. Dębowa
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
+ SIWZ IV
+ SIWZ V
plik do pobrania
plik do pobrania
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.50.2018.ZP

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 3.330.240 PLN w 2018 roku
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-III
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
+ Sprawozadania I kwartał 2018
plik do pobrania
plik do pobrania
 Sprawozadania II kwartał 2018
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_2
+ Uchwały
plik do pobrania
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_3
+ Uchwała
plik do pobrania
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.49.2018.ZP

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym
ul. Jankowska dz. nr 509/6, 508/3 (Osiedle Willa Toskania)
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.48.2018.ZP

Remont dróg gminnych w 2018 roku
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.46.2018.ZP

Przebudowa drogi gminnej Przygodzice, Osiedle Lawendowe (sołectwo Janków Przygodzki)
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.44.2018.ZP

Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Krótka
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-V
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Udzielenie zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.43.2018.ZP

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym ul. Jankowska dz.nr 505/4, 505/9, 505/13
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.42.2018.ZP

Przebudowa drogi gminnej Przygodzice, Osiedle Lewandowe (sołectwo Janków Przygodzki)
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.41.2018.ZP

Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Krótka
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Zamówienie z wolnej ręki Rg.271.40.2018.ZP


Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chynowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem - w zakresie wymiany kotła gazowego
 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik do pobrania

Zamówienie z wolnej ręki Rg.271.39.2018.ZP


Montaż studzienek przyłączeniowych kanalizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część)
 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik do pobrania

Wykaz nieruchomości do użyczenia

WÓJT GMINY PRZYGODZICE
działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do użyczenia

położenie nieruchomości Dębnica (za Domem Ludowym w Dębnicy przy ul. Ostrowskiej 9)
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości obręb Dębnica, cz. dz. nr  668/4 o powierzchni 0,8250 ha; zapisana w księdze wieczystej nr KZ1W/00060429/9,
powierzchnia nieruchomości 0,8250 ha
opis nieruchomości Teren zajęty pod boisko sportowe trawiaste do piłki nożnej
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - teren mieszkalnictwa z usługami towarzyszącymi
termin zagospodarowania nieruchomości -  okres użyczenia 01.08.2018 r. - 31.08.2020 r.
wysokość opłat Biorący w użyczenie zobowiązany jest ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości, jej zagospodarowania i opłat publicznoprawnych

Przetarg nieograniczony Rg.271.37.2018.ZP

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-V
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_1
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_2
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_3
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_4
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Zamówienie z wolnej ręki Rg.271.34.2018.ZP


Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Łąkowa, dz. nr 600, dz. nr 602/1
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.35.2018.ZP

Dostawa studzienek przyłączeniowych kanalizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część)  
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-II
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.31.2018.ZP

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie ośrodka "Lido" w Antoninie
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu ofert
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.30.2018.ZP

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VII
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ_1
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ_2
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.29.2018.ZP

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Janków Przgodzki ul. Łąkowa, dz. nr 600, dz. nr 602/1
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.27.2018.ZP

Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy, termomodernizacja obiektu - etap 2
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.22.2018.ZP

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie ośrodka "Lido" w Antoninie
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.20.2018.ZP

Rozbudowa drogi gminnej Topola Wielka ul. Gajowa i Bażantarnia
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
załączniki
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.16.2018.ZP

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 6.537.361 zł w 2018 roku
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-IV
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_1
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_2
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_3 + załączniki
plik do pobrania
plik do pobrania
plik do pobrania
plik do pobrania
plik do pobrania
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ_1
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_4
plik do pobrania
 Informacja z otrwacia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Zamówienie z wolnej ręki Rg.271.15.2018.ZP


Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część) - budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej Smardów dz. nr 40/7 - /droga krajowa/
 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.14.2018.ZP

Zorganizowanie 10-dniowej Imprezy integracyjno turystycznej do Rumunii z wypoczynkiem nad Morzem Czarnym w miesiącu czerwcu i lipcu 2018 dla dwóch grup
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-IV
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.13.2018.ZP

Rozbudowa drogi gminnej Topola Wielka ul. Gajowa i Bażantarnia
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie
plik do pobrania
 Modyfikacja_1
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1
plik do pobrania
 Modyfikacja_2
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2
plik do pobrania
 Zbiorcze zestawienie ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.9.2018.ZP

Budowa sieci kanalizacyjnej w Jankowie Przygodzkim dz. nr 600 i dz. nr 602/1
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.7.2018.ZP

Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Mertki
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.6.2018.ZP

Przebudowa i termomodernizacja szkoły w Przygodziczkach
Roboty budowlane
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 SIWZ I-IV
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.3.2018.ZP

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach
Roboty budowlane

 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VII
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
załącznik nr 1
załącznik nr 2
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Informacje z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.1.2018.ZP

Przebudowa i termomodernizacja szkoły w Przygodziczkach
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-IV
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rg.271.28.2017.ZP

Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Przygodzice na lata 2018-2020
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania
   

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rg.271.27.2017.ZP

Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Przygodzice na lata 2018-2032
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania
   

Przetarg nieograniczony Rg.271.29.2017.ZP

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ_1
plik do pobrania
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_1
plik do pobrania
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ_2
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ_2 plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia_2
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Unieważnienie postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.26.2017.ZP

Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część)
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.25.2017.ZP

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2017/2018
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-V
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.24.2017.ZP

Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część)
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.23.2017.ZP

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przygodzice
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Wyjaśnienie treści SIWZ
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.19.2017.ZP

Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Przygodzice
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-V
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Przetarg nieograniczony Rg.271.22.2017.ZP

Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół w Wysocku Małym
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 SIWZ I-VI
plik do pobrania
 Modyfikacja treści SIWZ
plik do pobrania
 Odpowiedź do przetargu
plik do pobrania
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania