2003

Lista wiadomości
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat podziału miejscowości Topola Wielka na dwie odrębne miejscowości o nazwach Topola Wielka i Topola Osiedle
w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
w sprawie zaakceptowania porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2004
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004
w sprawie zmiany Statutu Gminy Przygodzice
w sprawie nadania tytułu 'HONOROWEGO OBYWATELA GMINY PRZYGODZICE"
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego "LIDO" w Antoninie
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych.
w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny nieruchomości
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Wysocko Małe.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Topola Wielka.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Przygodzice.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Dębnica
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie ustalenia opłaty targowej.
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz terminów płatności w 2004r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2003 rok
w sprawie przyznania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Kępnie
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Przygodzice
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Przygodzicach
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2003 rok
w sprawie nabycia udziałów Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego o nazwie " Budowa chodnika z odwodnieniem droga nr 13335 w m. Przygodzice"
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Komisją Regulacyjną i sporządzenia notarialnej umowy
w sprawie powołania zespołu redakcyjnego gazety "Głos Naszej Gminy"
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół.
w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach i zatwierdzenia shematu organizacyjnego.
w sprawie uchylenia uchwały o zaciągnięciu zobowiązań w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy Przygodzice w budżecie na 2003 rok
w sprawie uchylenia uchwały o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki przez Gminę Przygodzice
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2003 rok
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2003 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i zawarcie notarialnej umowy zamiany.
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników z terenu Gminy Przygodzice
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego do Sądu Administracyjnego
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego do Sądu Administracyjnego
w sprawie wydawania czasopisma "Głos Naszej Gminy"
w sprawie nabycia udziałów Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu .
w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przygodzice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy Przygodzice w budżecie na 2003r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki przez Gminę Przygodzice.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2003 rok.
w sprawie powołania Zespołu Szkół w Wysocku Małym.
w sprawie powołania Zespołu Szkół w Przygodzicach.
w sprawie powołania Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim.
w sprawie powołania Zespołu Szkół w Dębnicy.
w sprawie powołania Zespołu Szkół w Czarnymlesie.
w sprawie powołania Zespołu Szkół w Chynowej.
w sprawie ustalenia sieci oraz granice obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice.
zmieniająca uchwałę Nr VII/32/99 Rady Gminy Przygodzice z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie utworzenia gimnazjum w Przygodzicach .
zmieniająca uchwałę Nr VII/31/99 Rady Gminy Przygodzice z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie utworzenia gimnazjum w Jankowie Przygodzkim .
w sprawie przekształcenia Gimnazjum w Wysocku Małym, będące oddziałem Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim w samodzielne gimnazjum.
w sprawie przekształcenia Gimnazjum w Dębnicy, będące oddziałem Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim w samodzielne gimnazjum.
w sprawie przekształcenia Gimnazjum w Czarnymlesie, będącego oddziałem Gimnazjum w Przygodzicach w samodzielne gimnazjum.
w sprawie przekształcenia Gimnazjum w Chynowej, będące oddziałem Gimnazjum w Przygodzicach w samodzielne gimnazjum.