2004

Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2005 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2004 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego „LIDO” w Antoninie
w sprawie określenia banku obsługującego budżet gminy
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.
w sprawie przyjęcia programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy Przygodzice.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wystąpienia z wnioskiem do Starosty Ostrowskiego o dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Przygodzicach przy ulicach Szkolnej i Wrocławskiej oraz wyrażenia woli jej przyjęcia
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
w sprawie ustalenia opłaty targowej
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz terminów płatności w 2005r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2004 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/39/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych komisji Rady Gminy oraz uchwały Nr IV/40/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komis
w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przygodzice
w sprawie nabycia udziałów Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie sieci kanalizacji sanitarnej i obiektów budowlanych
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2004 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonych w Przygodzicach
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wysocko Małe
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przygodzice podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
w sprawie tworzenia preferencji dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy Przygodzice oraz zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis.
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu gminy
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2004 rok
w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych długoterminowych na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2004 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych długoterminowych na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2004 roku
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat nadania urzędowej nazwy Topola Osiedle części wsi Topola Wielka w jednym istniejącym obrębie geodezyjnym Topola Wielka
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Antonin
w sprawie opinii odnośnie nadania urzędowej nazwy Topola Osiedle części wsi Topola Wielka w jednym istniejącym obrębie geodezyjnym Topola Wielka
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Ostrowskiego
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przygodzicach
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska łącznie z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Przygodzice
w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny ruchomości - nakładów w postaci domków campingowych usytuowanych na terenie Gminnego Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego "LIDO" w Antoninie
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie "Budowa chodnika z odwodnieniem przy drodze nr 444 w miejscowości Czarnylas"
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie "Budowa chodnika z odwodnieniem - droga nr 13335 w miejscowości Przygodzice"
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2004 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/39/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych komisji Rady Gminy oraz uchwały Nr IV/40/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komis
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy o przekazanie w użytkowanie sieci gazowych we wsiach Bogufałów, Chynowa, Przygodziczki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2004 rok
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przeprowadzenia konsultacji n/t nadania urzędowej nazwy sołectwu Topola Osiedle w ramach istniejącego obrębu geodezyjnego Topola Wielka
w sprawie ustalenia terminu zakończenia budowy sali gimnastycznej w Chynowej.
w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Dębnica
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przygodzice
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2003 rok
w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich zorganizowanych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice.
w sprawie zorganizowania oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich w Przedszkolu w Dębnicy.
w sprawie zorganizowania oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich w Przedszkolu w Czarnymlesie.
w sprawie zorganizowania oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich w Szkole Filialnej w Ludwikowie.
w sprawie zorganizowania oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wysocku Małym.
w sprawie zorganizowania oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej w Przygodziczkach .
w sprawie zorganizowania oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Przygodzicach .
w sprawie zorganizowania oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim .
w sprawie zorganizowania oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chynowej.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2004 rok
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki przez Gminę Przygodzice.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.