2005

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2006
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Przygodzicach przy ul. Wrocławskiej 150 A
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Antonin
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Ostrów Wielkopolski
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Wydymacz” położonego w Nadleśnictwie Antonin
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice we wsi Chynowa rejon Świetlicy i Cmentarza
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice we wsi Przygodzice ul. Bursztynowa
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice we wsi Przygodzice ul. Baryczna
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice we wsi Przygodzice – Pardalin - tereny przemysłowe ( aktywizacji gospodarczej).
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice we wsi Topola Wielka ul. Dworcowa i ul. Łąkowa
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice we wsi Topola Wielka ul. Spokojna.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice we wsi Topola Wielka ul. Żwirowa
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Dębnica
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/256/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedsz
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej wraz z częściami składowymi i nakładami, położonej w Antoninie przy ul. Wrocławskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2005 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2006 rok
w sprawie przyjęcia Gminy Milicz do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz wprowadzenia zmian w Statucie Związku.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice” w części dotyczącej przebiegu rurociągu paliwowego DN-250 Ostrów Wlkp. – Wrocław na terenie gminy Prz
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niek
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz terminów płatności w 2006r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w sprawie ustalenia opłaty targowej
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2005 rok
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/244/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 października 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „ Budow
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/242/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 października 2005r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Przygodzice na rok 2006 i 2007.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/243/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 października 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „B
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2005 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa chodnika z odwodnieniem przy drodze nr 444 w miejscowości Czarnylas”
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „ Budowa ciągu pieszo - jezdnego i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 na odcinku od most
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Przygodzice na rok 2006 i 2007
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Rekreacyjno–Wypoczynkowy„LIDO” w Antoninie
w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na 2006 r. na realizację zadania pn. ”Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”
w sprawie zaakceptowania aneksu do zawartego porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
zmieniająca uchwałę Nr XX/184/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla firmy Usługi Wodno – Kanalizacyjne „WODA” ul. Kasztanowa 26, 63–421 Przygodzice
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2005 rok
zmieniająca Uchwałę Nr XIII/139/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich zorganizowanych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzi
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2005 rok
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Antonin
w sprawie ustalenia terminu zakończenia inwestycji pod nazwą „Modernizacja obiektów i terenów przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach”.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2005 rok
w sprawie dotacji finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Dębnica
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Przygodzice
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Topola Wielka
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Wysocko Małe
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ludwikowie podporządkowanej Szkole Podstawowej w Dębnicy.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2005 rok
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Przygodzice pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia między Gminą Przygodzice, a województwem wielkopolskim.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne nabycie nieruchomości oraz wyrażenia woli jej przejęcia
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Przygodzice
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przygodzice
w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
w sprawie ustalenia terminu zakończenia „Modernizacji obiektów i terenów przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach
w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/163/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych długoterminowych na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2004 roku
w sprawie : zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chynowej”
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja obiektów i terenów przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach”
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2005 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2004 rok
w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Topola Wielka
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy „Drygas” - stanowiącej gajówkę i włączenie jej do wsi Topola Wielka oraz zniesienie urzędowej nazwy „Piec Górny”- st
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przygodzice.
w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 13415 w miejscowości Topola Wielka – sołectwo Topola Wielka Osiedle”.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2005 rok
w sprawie zmiany Statutu Gminy Przygodzice
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2005 rok
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „LIDO” w Antoninie
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Ludwikowie podporządkowanej Szkole Podstawowej w Dębnicy.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie darowizny nieruchomości oraz wyrażenia woli jej przyjęcia
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2005