2006

Lista wiadomości
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej wraz z częściami składowymi i nakładami, położonej w Antoninie przy ul. Wrocławskiej
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2006 rok
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przygodzice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2006 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2006 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/251/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Przygodzice Nr IV/38/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ustalania diet dla radnych, sołtysów i zasad ich wypłacania.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/11/02 Rady Gminy Przygodzice z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Sołectw Gminy Przygodzice.
w sprawie wydawania czasopisma „Głos Naszej Gminy” i powołania redaktora naczelnego.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/94/03r Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2003r w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach i zatwierdzenia schematu organizacyjnego.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Przygodzicach.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przygodzicach
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przygodzice
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przygodzice na rok 2006
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych.
w sprawie stawek czynszu dla właścicieli domków turystycznych położonych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Antoninie
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Przygodzice oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu o znaku DW-II-1/3047/SPOROL/47/05 pn. „ Modernizacja obiektów i terenów przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach ” w ramach Sektorowego
w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXII/281/06 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja obiektów i terenów przy Placu Powstańców Wielkopolskic
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2006 rok
w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Przygodzicach.
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Chynowej
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Chynowej
w sprawie nabycia udziałów Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2006 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2005 rok
w sprawie pozbawienia ulicy Jankowskiej w Wysocku Małym kategorii drogi gminnej
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIV/216/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przygodzice
w sprawie dopłat do taryf firmy Usługi Wodno – Kanalizacyjne „WODA” ul. Kasztanowa 26, 63-421 Przygodzice na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski budowy ulicy Sosnowej wraz z odwodnieniem
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami w jednostkach organizacyjnych samorządu teryto
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przygodzicach
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umów dzierżaw
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2006 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dotyczący przebiegu rurociągu paliwowego DN- 250 Ostrów Wielkopolski – Wrocław na terenie gminy Przygodzice we wsiach : Topola Wielka, C
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja obiektów i terenów przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach”
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dębnicy”
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chynowej”
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej