2007

Lista wiadomości
w sprawie powołania Sekretarza Gminy Przygodzice.
w sprawie utworzenia całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2008
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Przygodzice oraz jej jednostek organizacyjnych
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.02.2008 do 31.01.2009r.
w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/03 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2007 rok
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na rok 2008
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przygodzice złożonej przez Pana Wiesława Mędzkiewicza.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przygodzice.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektó
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dotyczącego przebiegu rurociągu paliwowego DN 250 Ostrów Wielkopolski-Wrocław na terenie gminy Przygodzice we wsiach: Topola Wielka, Czarnylas i Hetmanów
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego „Stołówka” położonego na terenie ośrodka wypoczynkowego w Antoninie
w sprawie ustalenia opłat za umieszczenie tablic informacyjnych i reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Przygodzice
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czarnymlesie
w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2007 rok
w sprawie: przejęcia do realizacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu część budowanego kolektora deszczowego wykonywanego w zadaniu p.n. „Przebudowa odcinka drogi nr 11 wraz z kanalizacją deszczową w Przygodzic
w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązane stosunku pracy z radnym
w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Przygodzice oraz zmiany Statutu.
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków
w sprawie nabycia udziałów Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Przygodzice oraz jej jednostek organizacyjnych
w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego przy podziale
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2007 rok
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr VII/40/07 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ludwików.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użyczenia nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2007 rok
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2008-2011
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.09.2007 do 31.01.2008r.
w sprawie: objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Przygodzice w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użyczenia nieruchomości na rzecz Agroturystycznego Stowarzyszenia Ziemi Ostrowsko - Ostrzeszowskiej „w Siodle”
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2007 rok
w sprawie odwołania Sekretarza Gminy
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ludwików
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przygodzice
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Przygodzicach
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice w części dotyczącej przebiegu rurociągu paliwowego DN 250 Ostrów Wlkp. – Wrocław na terenie gminy Przygodzice
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2007 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2007 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2006 rok
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia komunalnego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Jankowie Przygodzkim.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Przygodziczkach
w sprawie dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego – dla Posterunku Policji w Przygodzicach.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2007 rok
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r., pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszkó
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej