2008

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2009
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009
w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/06 Rady Gminy Przygodzice z dnia 25 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/06 Rady Gminy Przygodzice z dnia 25 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych komisji Rady Gminy Przygodzice
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chynowa
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przygodziczki
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przygodzice”.
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.02.2009 do 31.01.2010r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2008 rok
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na rok 2009
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przygodzice na lata 2009 – 2015.
w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektó
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej dłużników alimentacyjnych.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przygodzicach
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2008 rok
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przekształcenia Oddziału Geriatrycznego w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wchodzący w struktury Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia w sprawie przejęcia nakładów w postaci domków letniskowych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2008 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/06 Rady Gminy Przygodzice z dnia 25 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych komisji Rady Gminy Przygodzice
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie do Zespołu Szkół w Dębnicy
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/07 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie.
w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” inwestycji pn. „Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim” realizowan
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2008 rok
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice we wsi Chynowa rejon Świetlicy i Cmentarza.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice we wsi Przygodzice ul. Bursztynowa.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Przygodzice oraz udzielania bonifikat
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przygodzice
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2008 rok
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przygodzice
w sprawie przystąpienia Gminy Przygodzice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) – „Partnerstwo dla Doliny Baryczy
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/97/08 Rady Gminy Przygodzice z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup akcji w spółce WODKAN S.A. Ostrów Wielkopolski”
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/08 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 marca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie.
w sprawie nabycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu
w sprawie oddania gminnym jednostkom organizacyjnym nieruchomości na cele związane z prowadzoną przez nie działalnością
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2008 rok
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/08 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami począ
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup akcji w spółce WODKAN S.A. Ostrów Wielkopolski”
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2007 rok
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przygodzice
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/72/07 Rady Gminy Przygodzice z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ludwików
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie.
w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa
w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dębnicy”
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Sosnowa”
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2008 rok