2009

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Topola-Osiedle
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na rok 2010
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2010
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/08 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przygodziczki.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2010r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przygodzice na rok 2010-2012
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.02.2010 r. do 31.01.2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Przygodzice z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
w sprawie przyjęcia projektu pt. "Wspólny start w świat biznesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompete
w sprawie zasad dotyczących odpłatności za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli lub ich części stanowiące stacje uzdatniania wody w 2010 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/165/09 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
w sprawie udzielenia Kierownikowi - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach upoważnienia do wykonania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oś
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Antoninie
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Przygodzice na rok 2010 środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5327P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódz
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok
w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowości Przygodzice
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/167/09 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z budżetu gminy na rok 2010 na realizację Uchwały Nr XXXI /267/ 05 z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie przystąpi
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/153/09 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Przygodzicach przy drodze krajowej nr 11” i wyrażenia zgody na zawarcie An
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do sprzedaży nakładów w postaci domków letniskowych
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru podmiotu na obsługę sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z budżetu gminy na rok 2010 na realizację Uchwały Nr XXXI /267/ 05 z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice we
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Przygodzice można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowe
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przygodzice.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2008 rok
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Przygodzice, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Przygodzice
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Wysocko, Wysocko Małe E znajdującego się w granicach gminy Przygodzice.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektó
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze
w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Przygodzicach przy drodze krajowej nr 11” i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu a
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. „budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnymlesie”.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/92/08 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ludwików.