2010

Lista wiadomości
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice w miejscowości Przygodzice.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przygodzice i jej jednostkom podległym oraz warunków
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Przygodzice w rozliczeniu opłaty adiacenckiej działek gruntu wydzielonych w wyniku podziału
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/230/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku public
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przygodzice porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w sprawie zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Przygodzice w ciągu drogi krajowej nr 11.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Przygodzice ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przygodzic w Przygodzicach
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/244/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przygodzice
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przygodzice
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Przygodzicach – etap IV”.
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/190/09 Rady Gminy Przygodzice z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
zmieniająca uchwałę Nr XXX/205/09 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Topola-Osiedle.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bogufałów
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysocko Małe
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przygodzice.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice.
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Przygodzice
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Przygodzicach – etap IV”.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w Przygodzicach”.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXII/211/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie zmian w podziale Gminy Przygodzice na stałe obwody głosowania
uchylająca uchwałę Nr XXXII/215/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 marca 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Przygodzice.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Przygodziczkach
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków z przebudową kotłowni Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim”.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2009 rok
w sprawie wydawania „Głosu Naszej Gminy - Informatora Gminy Przygodzice”
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dębnicy i Gimnazjum w Dębnicy
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Przygodzice.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice.
w sprawie przygotowania i zatwierdzenia projektu ”Przedszkolna @kademia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształce
w sprawie przygotowania i zatwierdzenia projektu ”Szkoła równych szans” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcen
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego”
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przygodzice
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. „budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnymlesie”.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok