2011

Lista wiadomości
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2012
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego
w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach
w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2012 – 2019.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2012
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012
w sprawie przystąpienia przez Gminę Przygodzice do Partnerstwa z grupą pięciu gmin w celu przygotowania i realizacji projektu do dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek nr ewid. 1848/3 oraz 1849, obręb Topola Wielka, gmina Przygodzice.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Topola Wielka.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Przygodzice, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Przygodzice
w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/252/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/230/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmieniająca uchwałę Nr VI/32/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Czarnymlesie z Ludowym Klubem Sportowym w Czarnymlesie
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przygodzice porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w sprawie zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Przygodzice w ciągu drogi krajowej nr 11.
w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/2011 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2011 - 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2012-2015
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przygodzice.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat lokalu użytkowego położonego w Dębnicy
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Powiatu Ostrowskiego, prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Przygodzicach
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony przez Zespół Szkół w Dębnicy części nieruchomości położonej w Ludwikowie
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Dębnicy
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2010 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Dla Wysocka Małego i Smardowa
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2011 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok.
zmieniająca uchwałę nr XVI/90/92 w sprawie przystąpienia gminy do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia komunalnego
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janków Przygodzki
w sprawie zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Przygodzice do Programu ”Wielkopolska Odnowa Wsi”
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice
w sprawie środków finansowych przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego”
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2011 - 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/260/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
w sprawie przyjęcia projektu pt. "Nasza szkoła nasz sukces” Nr: POKL.09.01.02-30-287/10, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Powiatu Ostrowskiego, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Przygodzicach
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/255/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/230/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/252/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
W sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2011 - 2019
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na rok 2011