2012

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2013
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2013r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2015.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2013 – 2022.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r.
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców na której powstają odpady komun
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przygodzice
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przygodzice
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony przez Zespół Szkół w Dębnicy części nieruchomości położonej w Dębnicy
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej Bibliotece Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Przygodzice, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Przygodzice
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2012 - 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Przygodzice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/70/2011 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia.
w sprawie podziału Gminy Przygodzice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2012 - 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przygodzice Nr XVII/141/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (cz
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przygodzice porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w sprawie zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Przygodzice w ciągu drogi krajowej nr 11.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przygodzice
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik w granicach administracyjnych Gminy Przygodzice.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/66/07 Rady Gminy Przygodzice z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za umieszczenie tablic informacyjnych i reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Przygodzice
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie przyjęcia projektu pt. "Nowoczesna szkoła, szkoła wspierająca” Nr: POKL.09.01.02-30-031/12, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prior
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2012 - 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok.
zmieniająca uchwałę Nr XV/115/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Dla Wysocka Małego i Smardowa”
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2012 - 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część) – sieć kanalizacji w miejscowości Wysocko Małe”.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
zmieniająca uchwałę Nr XV/114/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020
zmieniająca uchwałę Nr XX/143/08 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chynowa.
zmieniająca uchwałę Nr XX/142/08 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przygodziczki.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarnylas
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Antonin
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Topola Wielka
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przygodzice w 2012 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2012 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/161/09 Rady Gminy Przygodzice z dnia z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełn
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2012 - 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania p.n. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę Nr XV/114/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony przez Zespół Szkół w Jankowie Przygodzkim części nieruchomości położonej w Jankowie Przygodzkim
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Antoninie
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2012 - 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przygodzice złożonej przez Panią Helenę Kubiak
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Przygodzice.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIII/101/2011 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok.