2013

Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014 – 2023.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2013 – 2022.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2014
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2014-2015r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przygodzice na lata 2014-2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/171/2012 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Przygodzice, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Przygodzice.
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2013 – 2022.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przygodzicach z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku
w sprawie utworzenia sołectwa Wysocko Małe i nadania statutu
w sprawie utworzenia sołectwa Topola-Osiedle i nadania statutu
w sprawie utworzenia sołectwa Topola Wielka i nadania statutu
w sprawie utworzenia sołectwa Smardów i nadania statutu
w sprawie utworzenia sołectwa Przygodziczki i nadania statutu
w sprawie utworzenia sołectwa Przygodzice i nadania statutu
w sprawie utworzenia sołectwa Ludwików i nadania statutu
w sprawie utworzenia sołectwa Janków Przygodzki i nadania statutu
w sprawie utworzenia sołectwa Hetmanów i nadania statutu
w sprawie utworzenia sołectwa Dębnica i nadania statutu
w sprawie utworzenia sołectwa Czarnylas i nadania statutu
w sprawie utworzenia sołectwa Chynowa i nadania statutu
w sprawie utworzenia sołectwa Bogufałów i nadania statutu
w sprawie utworzenia sołectwa Antonin i nadania statutu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia obowiązków w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja schroniska
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Dębnicy na rzecz Filii Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego w Dębnicy
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z dotychczasowym dzierżawcą
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z dotychczasowym dzierżawcą
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2013 – 2022.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przygodzice
w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego zimowego utrzymania niektórych dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Przygodzice w ciągu drogi krajowej nr 11
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2013 – 2022.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – szpaler 9 dębów szypułkowych
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Topoli Wielkiej przy ul. Długiej 64
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2013 – 2022.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXVIII/245/2013 Rady Gminy Przygodzice z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2013-2022.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków PKP S.A w Antoninie
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek nr ewid. 1848/3 oraz 1849, obręb Topola Wielka, gmina Przygodzice.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2012 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2013 – 2022.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok.
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/221/2013 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/201/2013 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/200/2013 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/224/2013 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/222/2013 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Topola Wielka
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przygodzice
w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/171/2012 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Przygodzice, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Przygodzice.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przygodzice w 2013 roku
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2013 roku.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego za 2012 rok.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach za 2012 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2013 – 2022.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania szczepień dzieci urodzonych w 2011 roku w ramach programu zdrowotnego „STOP PNEUMOKOKOM".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przygodzice w 2013 roku
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Przygodzice
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla zespołu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Przygodzice w rejonie Pardalina
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej położonej w Przygodzicach przy ul. Wrocławskiej 50
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2013 – 2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania p.n. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego”
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Altana - Kasztany, położonego w Antoninie przy ul. Wrocławskiej na rzecz jego dzierżawcy
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Restauracja - Pensjonat Lido, położonego w Antoninie przy ul. Wrocławskiej na rzecz jego dzierżawcy
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Przygodzicach przy ul. Słonecznej, zabudowanej małogabarytową stacją transformatorową
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynku dworca i ekspedycji PKP w Antoninie
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Przygodzice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2013 - 2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013