2014

Lista wiadomości
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Antonin, gmina Przygodzice.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 20 lat przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach części nieruchomości
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014 – 2023.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok.
w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Przygodzice a Miastem i Gminą Ostrzeszów w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Ostrzeszów zadania publicznego w zakresie zorganizowania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ustalenia zasad prowa
w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Przygodzice w ciągu drogi krajowej nr 11
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego zimowego utrzymania niektórych dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przygodzice porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru fun
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014 – 2023.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę Nr XXXII/266/2013 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmieniająca uchwałę Nr XXXII/267/2013 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmieniająca uchwałę Nr XL/334/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę Nr XL/337/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę Nr XL/336/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/352/2014 Rady Gminy Przygodzice w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Przygodzice programu Karta Dużej Rodziny
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla zespołu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Przygodzice w rejonie Pardalina.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez Gminę Przygodzice
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Czarnymlesie z Ludowym Klubem Sportowym w Czarnymlesie
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jankowie Przygodzkim przy ul. Ostrowskiej
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014 – 2023.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 stycznia 2014 r. zmienioną uchwałą Nr XLI/349/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/294/2013 Rady Gminy Przygodzice z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014 – 2023
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie likwidacji aglomeracji Antonin
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z łowiska na stawie Szperek w Antoninie
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014 – 2023.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2013 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
zmieniająca uchwałę nr XL/347/2014 w sprawie zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Przygodzice do Programu ”Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpieliska i plaży na terenie ośrodka wypoczynkowego w Antoninie
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii Rady Gminy Przygodzice dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okr
w sprawie ustanowienia dopłaty w ramach programu Karta Dużej Rodziny, do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przygodzice.
w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Przygodzice programu Karta Dużej Rodziny
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014 – 2023.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
zmieniająca uchwałę nr XXXVII/313/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2014-2020
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
w sprawie zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Przygodzice do Programu ”Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2014 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chynowie
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice
w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Przygodzice urządzeń wodociągowych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach za 2013 rok.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego za 2013 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014 – 2023.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janków Przygodzki
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bogufałów
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przygodzice w 2014 roku
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
w sprawie zmian w podziale Gminy Przygodzice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
w sprawie zawarcia z Powiatem Ostrowskim-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim porozumienia o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pn.: „TWOJA SZANSA” w ramach Priorytetu VII Promocja Integra
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014 – 2023.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania p.n. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok.
w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przygodzice, zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia kryteriów przyznawania tych dopłat.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014 – 2023.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wysocko Małe
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Bogufałów
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Topoli Wielkiej przy ul. Długiej 64
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc pań
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2014-2020.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiszkowo