2015

Lista wiadomości
w sprawie zaliczenia części ul. Kolejowej w Przygodzicach do kategorii dróg gminnych
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok.
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2015 – 2024.
zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2016 – 2025.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2016
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016
w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Janków Przygodzki
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przygodzice.
w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2022.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przygodzice na lata 2016 – 2022.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony przez Zespół Szkół w Przygodzicach pomieszczenia oraz placu zabaw Publicznemu Przedszkolu w Przygodzicach
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie samorządowego programu wsparcia dla rodzin wielodzietnych – pomocy finansowej w postaci dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Przygodzice programu Karta Dużej Rodziny
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Przygodzice Nr XI/79/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok.
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2015 – 2024.
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego zimowego utrzymania niektórych dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Przygodzice w ciągu drogi krajowej nr 11
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie Przygodzkim pomieszczenia przez Zespół Szkół w Jankowie Przygodzkim
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony pomieszczeń jednostkom organizacyjnym Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przygodzice
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Ostrów Wielkopolski
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Przygodzice na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok.
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2015 – 2024
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Czarnymlesie z Ludowym Klubem Sportowym w Czarnymlesie
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Jankowie Przygodzkim
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2015 – 2024.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Przygodzice.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Jankowie Przygodzkim na rzecz użytkownika wieczystego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Czarnymlesie na rzecz użytkownika wieczystego
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat świetlic wiejskich na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę V/33/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę V/32/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2016-2019
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Janków Przygodzki
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przygodzice porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Przygodzice
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Przygodzice w Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu w okresie programowania 2014 – 2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zakupu pojazdu dostawczego dla potrzeb schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim
w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2015 – 2024.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2014 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2015 roku.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przygodzice
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2015 – 2024.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przygodzice w 2015 roku
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przygodzice porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialn
w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach za 2014 rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego za 2014 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania p.n. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego w 2015 r.”
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2015 – 2024.
w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr IV/27/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 lutego 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie przyjęcia projektu pt. "Atrakcyjne przedszkole” Nr: POKL.09.01.01-30-005/15, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój w
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Przygodzice urządzeń wodociągowych – przyłączy od spółki WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
w sprawie określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przygodzice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przygodzice
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku sali wiejskiej we Wysocku Małym Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Dla Wysocka Małego i Smardowa”
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku Domu Ludowego w Dębnicy na rzecz Filii Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego w Dębnicy
w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska