2016

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2017
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przygodzice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/2016 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
w sprawie uchylenia uchwały nr XV/128/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli współdziałania pomiędzy Gminą Przygodzice a Powiatem Ostrowskim na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez współpracę przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Topola Wielka ul. Gajowa" i „Przebudowa drogi powiatowej nr 5327P w miejscowości Topola Wielka - poszerzenie nawierzchni jezdni i budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 200m" oraz udzielenia przez Gminę Przygodzice pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę nr XIII/118/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice
w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie w roku 2017
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2016 - 2025
w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2017 - 2026
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju kultury w gminie Przygodzice na lata 2016 - 2020"
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przygodzice porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
zmieniająca uchwałę Nr X/76/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2016 - 2025
w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020
zmieniająca uchwałę nr XII/109/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2016 - 2025
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Przygodzicach
w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Przygodzice oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
w sprawie przystąpienia przez Gminę Przygodzice do Partnerstwa w ramach projektu pn: „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami".
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego zimowego utrzymania niektórych dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Przygodzice w ciągu drogi krajowej nr 11
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2016 - 2025.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Czarnymlesie z Ludowym Klubem Sportowym w Czarnymlesie
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Przygodzicach
w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Przygodzice oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2016 - 2025.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Antoninie
w sprawie powierzenia Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Przygodzice.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Przygodzice do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Gminę Przygodzice.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2016 - 2025.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2016 roku.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2016 - 2025
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wysocko Małe
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janków Przygodzki
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janków Przygodzki
w sprawie zaliczenia ul. Cmentarnej w Jankowie Przygodzkim do kategorii dróg gminnych
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przygodzice
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Bogufałów
w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Janków Przygodzki
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przygodzice w 2016 roku".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania p.n. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego w 2016 r."
w sprawie wyrażenia woli współdziałania pomiędzy Gminą Przygodzice a Gminą Ostrów Wielkopolski na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez współpracę przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wysocko Małe - Smardów (do granicy gminy)" oraz „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 730 w Wysocku Wielkim"
w sprawie wyrażenia woli współdziałania pomiędzy Gminą Przygodzice a Powiatem Ostrowskim na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez współpracę przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi nr 5329P Wysocko Małe - Przygodzice na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do skrzyżowania z drogą nr 5230P na odc. dł. ok. 1800m" oraz „Przebudowa drogi gminnej Wysocko Małe ul. Spokojna"
w sprawie wyrażenia woli współdziałania pomiędzy Gminą Przygodzice a Powiatem Ostrowskim na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez współpracę przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Topola Wielka ul. Gajowa" i „Przebudowa drogi powiatowej nr 5327P w miejscowości Topola Wielka - poszerzenie nawierzchni jezdni i budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 200m" oraz udzielenia przez Gminę Przygodzice pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie wyrażenia woli współdziałania pomiędzy Gminą Przygodzice a Powiatem Ostrowskim na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez współpracę przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chynowa - Bogufałów (Zanorcie) do granicy gminy" i „Przebudowa drogi powiatowej nr 5333P w miejscowości Chynowa - poszerzenie nawierzchni jezdni na odcinku dł. ok. 400m" oraz udzielenia przez Gminę Przygodzice pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie wyrażenia woli współdziałania pomiędzy Gminą Przygodzice a Powiatem Ostrowskim na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez współpracę przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin - Przygodziczki (Klady)" i „Przebudowa drogi powiatowej nr 5332P w miejscowości Antonin - poszerzenie nawierzchni jezdni na odcinku dł. ok. 400m" oraz udzielenia przez Gminę Przygodzice pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2016 - 2025.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2016 – 2025.