2017

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2018
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018
w sprawie ustanowienia w Gminie Przygodzice roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Przygodzice oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXI/278/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2017 - 2026.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032.
w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie w roku 2018
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Wysocku Małym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Przygodzicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Przygodzicach
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Czarnymlesie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czarnymlesie
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Chynowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kard. Karola Wojtyły w Chynowej
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Antoninie przy ul. Krótkiej 4 na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach
w sprawie samorządowego programu wsparcia dla rodzin wielodzietnych.
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Przygodzice na zawarcie umowy o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych na okres 15 lat.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego w 2018 r."
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2017 - 2026
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przygodzicach
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Janków Przygodzki".
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janków Przygodzki
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego zimowego utrzymania niektórych dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2017 - 2026.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat części nieruchomości położonej w miejscowości Topola - Osiedle
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie Przygodzkim
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Przygodzice oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Przygodzice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice
w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Przygodzice za pomocą instrumentu płatniczego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2017 - 2026
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia uprawnień oraz obowiązków przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" i jego prowadzenia z lokalizacją na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przygodzice na lata 2017 - 2023
w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
w sprawie zawarcia z EDUFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie porozumienia o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice", nr RPWP.07.01.02-30-0113/16
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Antoninie
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony przez Zespól Szkół w Jankowie Przygodzkim boisk sportowych, hali sportowej i szatni Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Barycz Janków Przygodzki
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Janków Przygodzki"
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Przygodzice dla spółek wodnych
w sprawie uchylenia uchwał
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2017 - 2026
zmieniająca uchwałę Nr XXII/191/2016 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Bogufałów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Antoninie przy ul. Krótkiej 4
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przygodzice
w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas
w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębnica
w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Przygodzice dla spółek wodnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2017 - 2026.
zmieniająca uchwałę Nr XXV/223/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/212/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadań drogowych 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2016 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2017 - 2026
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Topola Wielka
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Topola Wielka
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2017 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego"
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2017 - 2026
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przygodzice"
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przygodzice na lata 2017-2023
w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przygodzice w 2017 roku"
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów
w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Przygodzice dla spółek wodnych
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Odolanów
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadań drogowych w 2017 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (część) - etap 2
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2017 – 2026
w sprawie wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przygodzice.
w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania p.n. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego w 2017 r."