2018

Lista wiadomości
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie w roku 2019
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Przygodzice, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Przygodzice
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przygodzice na lata 2019-2023
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego w 2019 r."
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
w sprawie Statutu Gminy Przygodzice
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przygodzice
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przygodzice
w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Antonin
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Przygodzice.
w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Przygodzice.
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego zimowego utrzymania niektórych dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Przygodzice
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/309/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną z Nadleśnictwem Antonin realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Dębnica ul. Dębowa"
w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Ostrowskiego
w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032
w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy
w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania Statutu Gminy Przygodzice
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2017 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy na terenie województwa wielkopolskiego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z wymianą części kojców dla zwierząt oraz remontem szpitalika i pozostałych pomieszczeń w kompleksie budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie sezonu kąpielowego i określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2018 roku
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Przygodzice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032.
w sprawie nabycia udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przygodzice w 2018 roku".
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Przygodzicach
w sprawie podziału Gminy Przygodzice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Dębnicy
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Przygodzice.
w sprawie zmiany Uchwała Nr XXXIII/306/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania drogowego pn.: Remont drogi nr 5330P Huta - Dębnica.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/190/2016 Rady Gminy Przygodzice z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wysocko Małe
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janków Przygodzki
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032.