2019

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2020
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Przygodzice na rok szkolny 2019/2020
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2019 – 2032.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2020 – 2032.
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy na terenie województwa wielkopolskiego
w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XXVIII/248/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Czarnylas
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2019 – 2032
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przygodzice
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębnica
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przygodzice
w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przygodzice na lata 2019-2034.
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Przygodzice na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie w roku 2020
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2019 - 2032.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ludwików
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego zimowego utrzymania niektórych dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Przygodzice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2019 - 2032.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2020-2023
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2020 - 2023
w sprawie uznania „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego" jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr VIII/60/2011 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2019 - 2032.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Janków Przygodzki ul. Południowa oraz ul. Dębowa
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janków Przygodzki
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wysocko Małe
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przygodzice
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przygodzice
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przygodzice
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czarnylas
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2020-2023
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Antoninie
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa drogi łączącej Topolę-Osiedle z miastem Ostrów Wielkopolski".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2019 - 2032.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przygodzice za 2018 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przygodzice wotum zaufania
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach.
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Gminny Klub „Senior+" na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice we wsi Przygodzice ul. Bursztynowa
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Przygodzicach, oznaczonej numerem działki 1553/79
w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2019 - 2032.
w sprawie sezonu kąpielowego i określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2019 roku
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przygodzice w 2019 roku".
w sprawie przystąpienia Gminy Przygodzice do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi".
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice, a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2019 - 2032.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czarnylas
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janków Przygodzki
w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Przygodzice, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Przygodzice
w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Przygodzice dla spółek wodnych.
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2019 - 2032.