Rok 2006 V kadencja

Lista wiadomości
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2007
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 1.02.2007r. do 31.08.2007r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przygodzice na rok 2007-2009
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2006 rok
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2007 rok
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do określenia terminu i miejsca zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Gminy.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Przygodzice do wykonywania czynności z zakresu przepisów prawa pracy wobec Wójta Gminy Przygodzice
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przygodzice
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz terminów płatności w 2007r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2006 rok
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
w sprawie ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych komisji Rady Gminy Przygodzice
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przygodzice.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy