Rok 2010 VI kadencja

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2011
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2011r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Przygodzice, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Przygodzice
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.02.2011 do 31.12.2011r.
w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/246/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przygodzice
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Przygodzice
w sprawie ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych komisji Rady Gminy Przygodzice
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przygodzice
w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przygodzice.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przygodzice