Rok 2014 VII kadencja

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2015
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z dotychczasowym dzierżawcą
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat przez Zespół Szkół w Dębnicy, z dotychczasowym najemcą
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014 – 2023.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2015 – 2024.
zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/390/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014 – 2023
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przygodzice
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Przygodzice
w sprawie ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych komisji Rady Gminy Przygodzice
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przygodzice
w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przygodzice
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przygodzice