Rok 2018 VIII kadencja

Lista wiadomości
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania „Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim"
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2020.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2019 - 2032.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu" 2019-2023.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przygodzice
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
w sprawie ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy Przygodzice
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przygodzice
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przygodzice