Rok 2012

Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców na której powstają odpa
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przygodzice
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Przygodzice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
w sprawie podziału Gminy Przygodzice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w sprawie sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przygodzice
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik w granicach administracyjnych Gminy Przygodzice
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przygodzice w 2012 roku
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Przygodzice.