Ogłoszenia - Obwieszczenia

Obwieszczenie

Przygodzice, dnia 15 września 2021 r.

 

OBWIESZCZENE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
 „Prognoza oddziaływania na środowisko dla
Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice na lata 2021-2030”
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).
 
Wójt Gminy Przygodzice
Zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu
„Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice
na lata 2021-2030”
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do wyłożonego dokumentu.
 
Dokumenty wyłożone są do wglądu:
  • w wersji papierowej w lokalizacji tymczasowej Urzędu Gminy Przygodzice, w Chacie Regionalnej w Przygodzicach w godzinach:
-       poniedziałek od 8.00 do 16.00 
-       od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 15.09.2021 r. do 14.10.2021 r.
Uwagi prosimy przesyłać:
  1. na adres: Urząd Gminy Przygodzice,  Plac Powstańców Wlkp. 2, 63-421 Przygodzice,
  2. drogą mailową na adres: ugp@przygodzice.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest wójt Gminy Przygodzice.

 

Istnieje również możliwość kontaktu e-mailowego prfinansowe@przygodzice.pl, bądź telefonicznie.

 

Ponadto informuję, iż niniejsze zawiadomienie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Przygodzicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przygodzicach – bip.przygodzice.pl.

 

Wnioski i uwagi złożone po upływie w/w terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Załączniki:

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice na lata 2021-2030
  2. Strategia rozwoju gminy Przygodzice na lata 2021-2030

Nabór uczestników projektu „Pierwszy publiczny żłobek Gminy Przygodzice” Kurs na opiekuna w Żłobku

Przygodzice dnia 16.07.2021 r.

Nabór uczestników projektu „Pierwszy publiczny żłobek Gminy Przygodzice”

Kurs na opiekuna w Żłobku

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice
o podaniu do publicznej wiadomości
projektu uchwały Rady Gminy Przygodzice
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2017 roku
 
 
1. Podstawa:
Na podstawie Zarządzenia nr 28/Gr/2017 z dnia 09.03.2017 r. Wójta Gminy Przygodzice, zaprasza się do składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały Rady Gminy Przygodzice w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2017 roku.

2. Forma podania projektu uchwały do publicznej wiadomości:
Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.przygodzice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przygodzice.

3. Termin składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
Ewentualne uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wlkp. 2, 63-421 Przygodzice (pok. nr 20) lub na adres elektroniczny ugp@przygodzice.pl w terminie od 15 marca 2017 roku do dnia 06 kwietnia 2017 roku.

4. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Inspektor ds. gospodarki gruntami i mieniem gminnym, pok. 20 tel. 62 591-77-22  wew. 125.