2003

Rejestr zarządzeń - 2003

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/03

07.01.2003

powołania Komisji przetargowej

Sarz

z dniem podpisania

2/03

07.01.2003

powołania Gminnej Komisji alkoholowej

KAI

z dniem podpisania

3/03

17.01.2003

informacji o zmianie wysokości środków w budżecie dla G.O.P.S. P-ce

Skb

z dniem podjęcia obowiązuje od 30.12.2002r.

4/03

17.01.2003

zmianie planu finansowego dla Urzędu Gminy na 2002r.

Skb

z dniem podjecia

5/03

17.01.2003

informacji o zmianie wysokości środków dla Szkół Podst. Gimnazja, GZEAS, Przedszkola, Dowożenie uczniów

Skb

z dniem podjęcia obowiązuje od 30.12.2002r.

6/03

17.01.2003

zmiany planu zadań administracji rządowej na 2002r.

Skb

z dniem podjęcia obowiązuje od 30.12.2002r.

7/03

17.01.2003

zadań stałego rejestru wyborców, oraz wyborów samorządowych z dn. 27.10.02

Skb

z dniem podjęcia

8/03

14.01.2003

powołania Gminnej Komisji d/s przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Roś

z dniem podjęcia

9/03

14.01.2003

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach

Roś

z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2003r.

10/03

20.02.2003

ustalenia wys. czynszu za nieruchomości gruntowe wynajm. i dzierżawione na okres do 3 lat

Gr

z dniem podpisania

11/03

17.03.2003

nabycia na własniść n. pod drogę w Jan. Przygodz. ul. Wąska

Gr

z dniem podpisania

12/03

24.03.2003

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2002 (RIO, Rada Gminy)

Skb

z dniem podjęcia

13/03

24.03.2003

oddania w dzierżawę nieruchomosci p. Krawczyk w Hetmanowie

Gr

z dniem podpisania

14/03

02.04.2003

ustalenia planu finansowego dla Gminy Przygodzice na 2003r.

Skb

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2003r.

15/03

02.04.2003

ustalenie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 rok

Skb

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2003r.

16/03

02.04.2003

ustalenia planu finansowego zadań zleconych stałego rejestru wyborców 2003 roku

Skb

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2003r.

17/03

02.04.2003

wysokości dotacji przeznaczonych w budżecie gminy dla instytucji kultury

Skb

z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2003r.

18/03

02.04.2003

wysokości dotacji przeznaczonych w budżecie gminy dla instytucji kultury

Skb

z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2003r.

19/03

02.04.2003

informacji o środkach przeznaczonych dla gminnego ośrodka pomocy społecznej

Skb

z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2003r.

20/03

02.04.2003

informaccji o środkach przeznaczonych dla Szkół Podstawowych

Skb

z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2003r.

21/03

02.04.2003

informacji o środkach przeznaczonych na Przedszkola przy szkołach podstawowych

Skb

z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2003r.

22/03

02.04.2003

informacji o środkach przeznaczonych na Gimnazja

Skb

z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2003r.

23/03

02.04.2003

informacji o środkach przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół

Skb

z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2003r.

24/03

02.04.2003

informacji o środkach przeznaczonych na Zespół Ekonomiczno - Administracyjnych Szkół

Skb

z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2003r.

25/03

02.04.2003

informacji o środkach przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Skb

z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2003r.

26/03

02.04.2003

informacji o środkach przeznaczonych na pozostałą działalność

Skb

z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2003r.

27/03

02.04.2003

informacji o środkach przeznaczonych na Przedszkola

Skb

z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2003r.

28/03

02.04.2003

informacji o środkach przeznaczonych na Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Skb

z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2003r.

29/03

02.04.2003

informacji o środkach przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Skb

z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2003r.

30/03

02.04.2003

udzielania pożyczki dla G. OŚ. R. W. "Lido" w Antoninie

Skb

z dniem podpisania

31/03

03.04.2003

powołania składu osobowego Komitetu d/s Współpracy z Gm. Europejskimi

Uew

z dniem podjecia

32/03

22.04.2003

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum

Ośw

z dniem podpisania

33/03

08.05.2003

powołania Komisji Konkursowej - Dyrektor Zespołu Szkół w Chynowej.

Ośw

z dniem podpisania

34/03

08.05.2003

powołania Komisji Konkursowej - Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnymlesie.

Ośw

z dniem podpisania

35/03

08.05.2003

powołania Komisji Konkursowej - Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnicy.

Ośw

z dniem podpisania

36/03

08.05.2003

powołania Komisji Konkursowej - Dyrektor Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim.

Ośw

z dniem podpisania

37/03

08.05.2003

powołania Komisji Konkursowej - Dyrektor Zespołu Szkół w Przygodzicach.

Ośw

z dniem podpisania

38/03

08.05.2003

powołania Komisji Konkursowej - Dyrektor Zespołu Szkół w Wysocku Małym.

Ośw

z dniem podpisania

39/03

08.05.2003

powołania obwodowych komisji d/s referendum na terenie gm. Przygodzice.

Sarz

z dniem podjęcia

40/03

21.05.2003

sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przygodzice - Antonin osada Kociemba.

Gr

z dniem podpisania

41/03

21.05.2003

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gm. Przygodzice na 2003 rok

Skb

z dniem podjęcia

42/03

26.05.2003

ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości  - Kociemba nr działki 939/2

Gr

z dniem podpisania

43/03

26.05.2003

utworzenia w U.G. w Przygodzicach Pionu Ochrony Informacji Niejawnych zwanego "Pionem Ochrony"

PO

z dniem podpisania

44/03

26.05.2003

powołania w Urzędzie Gminy "Pełnomocnika Ochrony"

PO

z dniem podpisania

45/03

26.05.2003

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego

PO

z dniem podpisania

46/03

16.06.2003

powołania Gminnej Komisji ds. oceny konkorsu "Najpiękniejsza Zagroda Wiejska w Gminie Przygodzice"

Rol

z dniem podpisania

47/03

23.06.2003

wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości w Antoninie.

Gr

z dniem podpisania

48/03

23.06.2003

ustalenia procedur kontroli finansowej

Skb

z dniem podpisania

49/03

23.06.2003

sprawowania nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

Skb

z dniem podpisania

50/03

23.06.2003

zmian wysokości środków w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

51/03

25.06.2003

przeprowadzenia w dniu 26 czerwca 2003 roku powiatowego treningu SWA

ROsp

z dniem podjęcia

52/03

25.06.2003

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2003 rok 

Skb

z dniem podjęcia

53/03

25.06.2003

wysokości dotacji w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

54/03

25.06.2003

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 rok

Skb

z dniem podjęcia

55/03

30.06.2003

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

56/03

30.06.2003

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Aleksandry Barańskiej

Ośw

z dniem podpisania

57/03

30.06.2003

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Antoniego Szczurka

Ośw

z dniem podpisania

58/03

30.06.2003

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Anety Roga 

Ośw

z dniem podpisania

59/03

30.06.2003

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Reginy Marciniak 

Ośw

z dniem podpisania

60/03

30.06.2003

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Albina Bednarczyka 

Ośw

z dniem podpisania

61/03

30.06.2003

zmiana planu finansowego stałego rejesru wyborców oraz przystąpienia do Unii Europejskiej

Skb

z dniem podjęcia

62/03

30.06.2003

zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2003 rok

Skb

z dniem podjęcia

63/03

30.06.2003

zmian środków przeznaczonych w budżecie gm. Przygodzice dla Szkół podstawowych, Gimnazja, Pozostała działalność

Skb

z dniem podjęciaia

64/03

30.06.2003

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2003 rok

Skb

z dniem podjęcia

65/03

15.07.2003

ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Antoninie

Gr

z dniem podjęcia

66/03

 11.08.2003

wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości i zawarcie notarialnej umowy zmiany

Gr

z dniem podjęcia 

 67/03

 12.08.2003

powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół Wysocko Małe

Ośw

z dniem podpisania 

  68/03 

 12.08.2003

powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół Chynowa

Ośw

z dniem podpisania 

 69/03

 12.08.2003 

powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół Dębnica

Ośw

z dniem podpisania 

70/03 

12.08.2003 

powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół Janków Przygodzki

Ośw

z dniem podpisania

 71/03

12.08.2003 

powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół Przygodzice

Ośw

z dniem podpisania 

 72/03

 12.08.2003 

powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół Czarnylas

Ośw

 z dniem podpisania

 73/03

  12.08.2003  

powierzenia obowiązków dyrektora przedszkola Dębnica

Ośw

 z dniem podpisania

 74/03

 12.08.2003 

powierzenia obowiązków dyrektora przedszkola Przygodzice

Ośw

z dniem podpisania 

 75/03

12.08.2003

powierzenia obowiązków dyrektora przedszkola Janków Przygodzki

Ośw

z dniem podpisania 

76/03 

14.08.2003 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku

Skb

z dniem podjęcia 

 77/03

 20.08.2003

utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz jego funkcjonowania

ROsp

z dniem podpisania 

 78/03

 22.08.2003

powierzenia obowiązków dyrektora szkoły Przygodziczki

Ośw

z dniem podpisania 

79/03 

25.08.2003 

przetargu nieruchomości niezabudowanej w Ludwikowie nr działki 104/2

Gr

 z dniem podpisania

80/03 

 27.08.2003

ceny sprzedaży działki w Ludwikowie nr działki 104/02

Gr

 z dniem podpisania

81/03

 23.09.2003

przeprowadzenia treningu SWA

ROsp

z dniem podjęcia 

82/03 

 23.09.2003

wprowadzenia instrukcji sporządzenia obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy Przygodzice 

Skb

 z dniem podpisania

 83/03 

23.09.2003 

przeprowadzenia inwentaryzacji w 2003 r.

Skb

 z dniem podpisania

 84/03

 30.09.2003

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2003 r.

Skb

z dniem podjęcia  

 85/03

 30.09.2003

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2003 r.

Skb

 z dniem podjęcia 

86/03 

 30.09.2003

zmiany wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy dla G.O.P.S. Przugodzice

Skb

z dniem podjęcia  

87/03 

 30.09.2003

zmiany wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy dla szkół podstawowych

Skb

 z dniem podjęcia  

 88/03

01.10.2003 

powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Kd

z dniem podpisania 

89/03 

29.10.2003 

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2003 r.

Skb

z dniem podjęcia   

90/03 

29.10.2003 

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2003 r.

Skb

z dniem podjęcia    

91/03 

 29.10.2003

zmiany wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy dla G.O.P.S. Przugodzice

Skb

z dniem podjęcia   

92/03 

04.11.2003 

ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Ludwikowie nr działki 104/2

Gr

z dniem podjęcia    

 93/03

 14.11.2003

zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia nieruchomości pod drogę - ul. Słoneczna P-ce

Gr

z dniem podpisania  

 94/03

24.11.2003 

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej sprzetu obrony cywilnej

ROsp

z dniem podpisania   

95/03 

 12.12.2003

przyjęcia projektu budzetu gminy na 2004r. oraz przekazanie go Radzie Gminy i RIO 

Skb

z dniem podjęcia     

 96/03

12.12.2003 

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2003r.

Skb

z dniem podjęcia     

 97/03

 12.12.2003 

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2003 r.

Skb

z dniem podjęcia     

 98/03

12.12.2003  

zmiany wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy dla G.O.P.S. Przugodzice

Skb

z dniem podjęcia     

 99/03

 12.12.2003 

zmiany wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy dla szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazja, zespołu ekonomiczno administracyjnego szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, dowożenia uczniów

Skb

z dniempodjęcia     

 100/03

 12.12.2003 

wydzierżawienia na okres 10 lat działki w Dębnicy - apteka

Gr

z dniem podpisania    

 101/03

 31.12.2003 

wydzierżawienia na okres 10 lat działki położonej w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania  

 102/03

 31.12.2003 

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2003r.

Skb

z dniem podjęcia   

103/03

 31.12.2003 

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2003 r.

Skb

z dniem podjęcia  

104/03

 31.12.2003 

zmiany wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy dla G.O.P.S. Przugodzice

Skb

z dniem podjęcia   

105/03 

 31.12.2003 

zmiany wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy dla szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazja, zespołu ekonomiczno administracyjnego szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, dowożenia uczniów

Skb

z dniem podjęcia  

106/03

 31.12.2003 

 zmiany planu finansowego zadań zawartych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców

Skb

z dniem podjęcia