2004

Rejestr zarządzeń 2004

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/04

08.01.2004

ustalenia terminów przekazywania dotacji dla Gminnego Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego "Lido" w Antoninie

Skb

z dniem podpisania

2/04

16.01.2004

II przetargu na zbycie nieruchomości w Ludwikowie nr dz. 104/2

Gr

z dniem podjecia

3/04

20.01.2004

przeprowadzenia w dniu 22 stycznia 2004 r. powiatowego treningu SWA 

ROsp

z dniem podjęcia

4/04

20.01.2004

powołania gminnej komisji przetargowej w Gminie Przygodzice

Sarz 

 z dniem podpisania

5/04

04.03.2004

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2004r.

Skb 

z dniem podjęcia

6/04

04.03.2004 

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na szkoły podstawowe

Skb 

z dniem podjęcia

7/04

04.03.2004 

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Przedszkola

Skb

 z dniem podjęcia

8/04

04.03.2004

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Gimnazja

Skb

z dniem podjęcia

9/04

04.03.2004  

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na dowożenie uczniów do szkół

Skb 

z dniem podjęcia

10/04

04.03.2004 

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Skb

z dniem podjęcia

11/04

04.03.2004

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Skb

z dniem podjęcia

12/04

04.03.2004

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na szkolne schronisko młodzieżowe

Skb

z dniem podjęcia

13/04

04.03.2004

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla GOPS

Skb

 z dniem podjęcia

14/04

04.03.2004

informacji o wysokości dotacji przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

 z dniem podjęcia

15/04

04.03.2004

informacji o wysokości dotacji przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podjęcia

16/04

04.03.2004

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2004 roku

Skb

z dniem podjęcia

17/04

04.03.2004

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Skb

z dniem podjęcia

18/04 

04.03.2004

o wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie gminy Przygodzice dla zakładu budżetowego G.O.R.W. "Lido" w Antoninie

Skb

 z dniem podjęcia

19/04 

04.03.2004

przedłużenia powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola w Dębnicy

Ośw

 z dniem podpisania

20/04 

04.03.2004

przedłużenia powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Przygodzicach

Ośw 

 z dniem podpisania

21/04 

04.03.2004

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach

Ośw

 z dniem podpisania

22/04

19.03.2004

przeprowadzenia w dniu 25 marca 2004 roku powiatowego treningu SWA w ramach treningu wojewódzkiego

 ROsp

z dniem podjęcia 

23/04

19.03.2004

ustalenia ekwiwalentu za okulary - szkła ochronne dla pracowników samorządowych pracujących przy monitorach ekranowych

Kd 

z dniem podpisania 

24/04

19.03.2004

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu

Rgk

z dniem podpisania

25/04

19.03.2004

nominowania na Przewodnicącego Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania 

26/04

24.03.2004

nominowania na Sekretarza Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania 

27/04

24.03.2004

nominowania na Członka Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania 

28/04

24.03.2004

nominowania na Członka Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania

29/04

24.03.2004

nominowania na Członka Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania 

30/04

24.03.2004

nominowania na Przewodnicącego Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania 

31/04

24.03.2004

nominowania na Sekretarza Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania

32/04

24.03.2004

nominowania na Członka Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania

33/04

24.03.2004

nominowania na Członka Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania

34/04

24.03.2004

nominowania na Członka Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania 

35/04

24.03.2004

nominowania na Członka Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania 

36/04

24.03.2004

nominowania na Członka Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania 

37/04

24.03.2004

nominowania na Członka Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania 

38/04

24.03.2004

nominowania na Członka Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

 Zamp

z dniem podpisania 

39/04

29.03.2004

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2003, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  

Skb

z dniem podjęcia 

40/04

29.03.2004

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2004 rok

Skb

z dniem podjęcia 

41/04

29.03.2004

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2004 rok

Skb

z dniem podjęcia 

42/04

29.03.2004

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Skb

z dniem podjęcia 

43/04

29.03.2004

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania 

44/04

08.04.2004

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przygodzicach

Ośw

z dniem podpisania

45/04

08.04.2004

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Czarnymlesie

 Ośw

z dniem podpisania

46/04

08.04.2004

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Dębnicy

 Ośw

z dniem podpisania 

47/04

08.04.2004

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Jankowie Przygodzkim

 Ośw

z dniem podpisania

48/04

08.04.2004

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Przygodzicach

 Ośw

z dniem podpisania

49/04

19.04.2004

nominowania na Członka Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

 Zamp

z dniem podpisania

50/04

19.04.2004

nominowania na Członka Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania

51/04

19.04.2004

nominowania na Członka Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

 Zamp

z dniem podpisania 

52/04

19.04.2004

nominowania na Sekretarza Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

 Zamp

z dniem podpisania

53/04

19.04.2004

nominowania na Przewodniczącego Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

 Zamp

z dniem podpisania

54/04

19.04.2004

powołania gminnej komisji ds. ustalenia rozmiaru powodzi w dniu 18 kwietnia 2004 r. w miejscowości Dębnica.

Sarz

z dniem podpisania

55/04

19.04.2004

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w budżecie gminy Przygodzice na 2004 r.

Skb

z dniem podjęcia 

56/04

28.04.2004

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

Sarz

z dniem 1 maja 2004 r.

57/04

28.04.2004

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Przygodzicach

Kd

z dniem 
zatwierdzenia

58/04

28.04.2004 

powołania Gminnej Komisji Przetargowej 

 Zamp

z dniem podpisania 

59/04

29.04.2004

nabycia na własność nieruchomości - przedłużenie pasa drogowego ul. Słoneczna w Przygodzicach 

Gr 

z dniem podpisania 

60/04

21.05.2004 

powołania obwodowych komisji wyborczych 

Sarz

z dniem podjęcia 

61/04

21.05.2004 

powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji n/t nadania urzędowej nazwy sołectwu Topola Osiedle w ramach istniejącego obrębu geodezyjnego Topola Wielka 

Sarz

z dniem podjęcia 

 62/04

26.05.2004 

powołania gminnego zespołu ds. planowania i pozyskiwania środków poza budżetowych na zadania realizowane w gminie Przygodzice 

Sarz 

z dniem podjęcia 

63/04

01.06.2004 

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców, oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 

Skb

z dniem podjęcia 

64/04

01.06.2004 

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok 

Skb

z dniem podjęcia 

65/04

01.06.2004 

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2004 rok 

Skb

z dniem podjęcia  

66/04

01.06.2004 

zmiany środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla GOPS w Przygodzicach 

Skb

z dniem podpisania 

67/04

03.06.2004 

powołania Gminnej Komisji ds. oceny konkursu "Najpiękniejsza Zagroda Wiejska w Gminie Przygodzice" 

Rol

z dniem podpisania 

 68/04

05.07.2004 

informacji o zmianie wysokośći dotacji przeznaczonej w budżecie gminy przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podjęcia 

 69/04

 05.07.2004 

informacji o zmianie wysokośći środków przeznaczonych w budżecie gminy przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

 70/04

 05.07.2004 

informacji o zmianie wysokośći środków przeznaczonych w budżecie gminy przygodzice dla szkół podstawowych

Skb

z dniem podjęcia 

71/04

05.07.2004

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na rok 2004

Skb

z dniem podjęcia 

72/04

05.07.2004 

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2004

Skb

z dniem podjęcia 

73/04

05.07.2004 

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Skb 

z dniem podjęcia 

74/04

06.07.2004 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Ośw

z dniem podpisania

75/04

06.07.2004 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Ośw

z dniem podpisania

76/04

06.07.2004

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

77/04

09.07.2004

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 224/23 położoną w Przygodzicach  

Gr

z dniem podjęcia

78/04

09.07.2004

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 284 położoną w Czarnymlesie

Gr

z dniem podjęcia

79/04

26.07.2004

powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola

 Ośw

z dniem podpisania

80/04

26.07.2004

powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola

Ośw

z dniem podpisania 

81/04

26.07.2004

powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola

Ośw

z dniem podpisania  

82/04

26.07.2004

powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Ośw

z dniem podpisania 

83/04

10.08.2004

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

Skb

z dniem podjęcia

84/04

10.08.2004

powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola

Ośw

z dniem podpisania

85/04

19.08.2004

podjęcia czynności zmierzających do sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 224/23 położoną w Przygodzicach  

Gr

z dniem podjęcia

86/04

19.08.2004

podjęcia czynności zmierzających do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 284 położoną w Czarnymlesie

Gr

z dniem podjęcia

87/04

19.08.2004

powołania Gminnej Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania

88/04

13.092004

powołania komisji d/s odbioru Końcowego zadania realizowanego w gminie Przygodzice pn: budowa drogi gminnej Janków Przygodzki - Dębnica

Sarz

z dniem podpisania

89/04

14.09.2004

powołania komisji d/s oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego

Sarz

z dniem podpisania

90/04

30.092004

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla GOPS w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

91/04

30.09.2004

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: szkoły podstawowe; zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 

Skb

z dniem podjęcia 

92/04

30.09.2004

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004r.

Skb

z dniem podjęcia 

93/04

30.09.2004

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów uzupełniających do Rady Gminy

Skb

z dniem podjęcia

94/04

30.09.2004

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2004r.

Skb

z dniem podjęcia 

95/04

30.09.2004

powołania obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przygodzice 

Sarz

z dniem podjęcia 

96/04

08.10.2004

ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Przygodzicach 

Gr

z dniem podjęcia

97/04

08.10.2004

powołania Gminnej Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Przygodzice

Zamp 

z dniem podpisania 

98/04

21.10.2004

powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim - etap II, zadanie II" 

Zamp

z dniem podpisania

99/04

26.10.2004

przeprowadzenia powiatowego treningu SWA

ROsp 

z dniem podpisania

100/04

28.10.2004

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla GOPS w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

101/04

28.10.2004 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: gimnazja

Skb

z dniem podjęcia

102/04

28.10.2004 

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2004r.

Skb

z dniem podjęcia

103/04

28.10.2004

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004r.

Skb

z dniem podjęcia

104/04

15.11.2004

przyjęcia projektu budżetu gminy na 2005r.  

Skb

z dniem podjęcia

105/04

15.11.2004

powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim - etap II, zadanie I" 

Zamp

z dniem podpisania

106/04

24.11.2004

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. 

Skb

z dniem podjęcia

107/04

29.11.2004 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla GOPS w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

108/04

29.11.2004

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: szkoły podstawowe; Przedszkoli; Gimnazja; Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół

Skb

z dniem podpisania

109/04

29.11.2004

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2004r. 

Skb

z dniem podjęcia

110/04

29.11.2004

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004r.

Skb

z dniem podjęcia

111/04

29.11.2004

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów uzupełniających do Rady Gminy

Skb 

z dniem podjęcia

112/04

30.11.2004

ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe 

Gr

z dniem podpisania

113/04

20.12.2004

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: szkoły podstawowe; Przedszkoli; Gimnazja; Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół

Skb

z dniem podpisania

114/04

20.12.2004

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

 115/04

20.12.2004

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2004r. 

Skb

z dniem podpisania

116/04

27.12.2004

ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Przygodzicach przy ul. Kwiatowej 

Gr

z dniem podjęcia

117/04

27.12.2004

nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej 

Sarz

z dniem podjęcia

118/04

31.12.2004

zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2004r. 

Skb

z dniem podpisania

119/04

31.12.2004

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004r

Skb

z dniem podjęcia

120/04

31.12.2004

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów uzupełniających do Rady Gminy

Skb

z dniem podpisania

121/04

31.12.2004

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla GOPS w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

122/04

31.12.2004

informacji o wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania