2007

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/07

12.01.2007

określenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

SiT

z dniem podjęcia

2/07

12.01.2007

powołania członków Gminnej Rady Sportu

SiT

z dniem podjęcia

3/07

12.01.2007

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podjęcia

4/07

12.01.2007

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 r   

Skb

z dniem podjęcia

5/07

12.01.2007

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2007 r  

Skb

z dniem podjęcia

6/07

12.01.2007

informacji o wysokości dotacji przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podjęcia

7/07

12.01.2007

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Szkoły Podstawowe 

Skb

z dniem podjęcia

8/07

12.01.2007

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Skb

z dniem podjęcia

9/07

12.01.2007

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Przedszkola

Skb

z dniem podjęcia

10/07

12.01.2007

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Gimnazja

Skb

z dniem podjęcia

11/07

12.01.2007

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na dowożenie uczniów do szkół

Skb

z dniem podjęcia

12/07

12.01.2007

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Skb

z dniem podjęcia

13/07

12.01.2007

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Skb

z dniem podjęcia

14/07

12.01.2007

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Skb

z dniem podjęcia

15/07

12.01.2007

informacji o wysokości dotacji przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podjęcia

16/07

12.01.2007

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice w 2007 r

Skb

z dniem podjęcia

17/07

23.01.2007

powołania stałej Gminnej Komisji Przetargowej w gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania

18/07

31.01.2007

określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6000 euro

Zamp

od dnia 01.02.2007

19/07

31.01.2007

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kd

z dniem podpisania

20/07

13.02.2007

ustalenia ceny drewna opałowego będącego własnością gminy i sprzedaży poprzez ogłoszenie 

Roś

od 15.02.07r.
do 31.12.07r.

21/07

01.03.2007

nadania Regulaminu pracy stałej Gminnej Komisji Przetargowej w gminie Przygodzice

Zamp

z dniem podpisania

22/07

16.03.2007

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Przygodzice za rok 2006, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

23/07

20.03.2007

przeprowadzenia w dniu 22 marca 2007r. wojewódzkiego treningu SWA

ROsp

z dniem podpisania

24/07

21.03.2007

ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego "Altana Kasztany"

Gr

z dniem podpisania

25/07

28.03.2007

gospodarowania składnikami majątku ruchomego Urzędu Gminy Przygodzice

ZWT

z dniem podpisania

26/07

30.03.2007

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: Szkoły Podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Gimnazja

Skb

z dniem podpisania

27/07

30.03.2007

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

28/07

30.03.2007

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

29/07

30.03.2007

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 r

Skb

z dniem podpisania

30/07

30.03.2007

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2007 rok

Skb

z dniem podpisania

31/07

03.04.2007

zmiany na stanowisku pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w Gminie Przygodzice

ZWT

z dniem podpisania

32/07

05.04.2007

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice 

OŚW 

z dniem podpisania

33/07

05.04.2007

przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania  

ZWT

z dniem podpisania

34/07

05.04.2007 

regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Przygodzice

ZWT

z dniem 05.04.2007

35/07

20.04.2007

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Chynowie, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i ogłoszenia wykazu 

Gr 

z dniem podpisania

36/07

20.04.2007

sprzedaży nieruchomości położonej w Chynowie, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i ogłoszenia wykazu 

Gr

z dniem podpisania

37/07

30.04.2007

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2007 rok

Skb

z dniem podpisania

38/07

30.04.2007

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb 

z dniem podpisania

39/07

04.05.2007

powołania Gminnej Komisji ds. oceny konkursu "Najpiękniejsza Zagroda Wiejska w Gminie Przygodzice-2007"

Roś 

z dniem podpisania

40/07

04.05.2007

sprzedaży nieruchomości położonej w Hetmanowie, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i ogłoszenia wykazu 

Gr

z dniem podpisania

41/07

22.05.2007

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2007r.

Skb 

z dniem podpisania

42/07

28.05.2007

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 r

Skb

z dniem podpisania

43/07

28.05.2007

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

44/07

28.05.2007

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: Szkoły Podstawowe

Skb

z dniem podpisania

45/07

28.05.2007

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2007 rok

Skb

z dniem podpisania

46/07

31.05.2007

uchwalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości

Skb 

z dniem podpisania

 47/07

31.05.2007

wprowadzenia instrukcji kasowej

Skb

z dniem podpisania

 48/07

31.05.2007

zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

Skb

z dniem podpisania

49/07

31.05.2007 

ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania

50/07

31.05.2007

ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania

51/07

11.06.2007

określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro

Zamp

od dnia 11.06.2007

 52/07

22.06.2007

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2007 rok

Skb

z dniem podpisania 

53/07

25.06.2007 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: Szkoły Podstawowe, Oddziały przedszkolne, Przedszkola, Gimnazja, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Skb

z dniem podpisania

54/07

29.06.2007

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2007r

Skb 

z dniem podpisania

55/07

29.06.2007 

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2007 rok

Skb

z dniem podpisania

56/07

29.06.2007 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: pozostała działalność

Skb

z dniem podpisania

57/07

29.06.2007 

użyczenia terenu na rzecz "Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przygodzic"

Gr

z dniem podpisania

58/07

06.07.2007 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Ośw

z dniem podpisania

59/07

02.08.2007

ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Hetmanowie

Gr 

z dniem podpisania

60/07

02.08.2007

ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Przygodzicach, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

61/07

10.08.2007

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice za I półrocze 2007r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Skb

z dniem podpisania

62/07

10.08.2007

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2007 rok

Skb

z dniem podpisania

63/07

17.08.2007

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

64/07

17.08.2007

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: Szkoły Podstawowe, Szkolne Schroniska Młodzieżowe

Skb

z dniem podpisania

65/07

04.09.2007

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kd

z dniem podpisania

66/07

12.09.2007

ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

67/07

12.09.2007

ustalenia zasad procedur kontroli finansowej

WT

z dniem podpisania

68/07

12.09.2007

wprowadzenia procedury kontroli - zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz wydatkowania środków publicznych

WT

z dniem podpisania

69/07

12.09.2007

procedur kontroli gospodarowania mieniem

WT

z dniem podpisania

70/07

12.09.2007

procedury kontroli pobierania, gromadzenia środków publicznych

WT

z dniem podpisania

71/07

25.09.2007

powołania komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych znajdujących się w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Przygodzice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

ROcso

z dniem podpisania

72/07

27.09.2007

powołania obwodowych komisji wyborczych

ZWT

z dniem podpisania

73/07

29.09.2007

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2007 r

Skb

z dniem podpisania

74/07

29.09.2007

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

75/07

29.09.2007

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 r

Skb

z dniem podpisania 

76/07

29.09.2007

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: Szkoły Podstawowe, Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb 

z dniem podpisania

77/07

29.09.2007 

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2007 r

Skb 

z dniem podpisania

78/07

05.10.2007 

uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych

ZWT

z dniem podpisania

79/07

12.10.2007 

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2007r.

Skb 

z dniem podpisania

80/07

12.10.2007

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2007 r

Skb

z dniem podpisania

81/07

12.10.2007

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2007 r

Skb

z dniem podpisania

82/07

12.10.2007

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: pozostała działalność

Skb

z dniem podpisania 

83/07

07.11.2007 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gimnazja, Pozostała działalność, Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb

z dniem podpisania

84/07

07.11.2007 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb 

z dniem podpisania

85/07

07.11.2007

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 r

Skb

z dniem podpisania 

86/07

07.11.2007

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2007 r

Skb

z dniem podpisania

87/07

07.11.2007 

użyczenia lokalu na rzecz "Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych na rzecz Topoli-Osiedle"

Gr

z dniem podpisania

88/07

14.11.2007

przyjęcia projektu budżetu Gminy Przygodzice na 2008 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb 

z dniem podpisania

89/07

14.11.2007

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2007r

Skb

z dniem podpisania

90/07

20.11.2007

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2007 r

Skb

z dniem podpisania

91/07

21.11.2007 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

92/07

21.11.2007 

przeprowadzenia inwentaryzacji w 2007 r.

Skb 

z dniem podpisania

93/07

28.11.2007 

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja budynku z kolorystyką elewacji Zespołu Szkół w Przygodzicach"

Skb

z dniem podpisania

94/07

30.11.2007

powołania osób materialnie odpowiedzialnych za gospodarkę środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi w użytkowaniu oraz materiałami

Skb 

z dniem podpisania

95/07

30.11.2007

pomocy rzeczowej dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim

ROc 

z dniem podpisania

96/07

05.12.2007 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gimnazja, Dowożenie uczniów do szkół, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, Pozostała działalność

Skb 

z dniem podpisania

97/07

05.12.2007 

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2007 r

Skb

z dniem podpisania

98/07

05.12.2007

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2007 r

Skb

z dniem podpisania

99/07

05.12.2007 

przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Przygodzice

Skb 

z dniem podpisania

100/07

12.12.2007

ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czarnymlesie, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Skb

z dniem podpisania

101/07

12.12.2007 

sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Gr

z dniem podpisania

102/07

12.12.2007

ustalenia polityki bezpieczeństwa w zakresie odnoszącym się do sposobu przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przygodzice

ROc

z dniem podpisania

103/07

27.12.2007 

harmonogram i terminarz inwentaryzacji na rok 2008

Skb

z dniem podpisania

104/07 

31.12.2007

powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach oraz udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy

Kd

z dniem podjęcia

105/07

31.12.2007

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

Skb

z dniem podpisania 

106/07

31.12.2007

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: Szkoły Podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Gimnazja, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, Pozostała działalność

Skb

z dniem podpisania

107/07

31.12.2007

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

108/07

31.12.2007 

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2007 r

Skb 

z dniem podpisania

109/07

31.12.2007

powołania osoby do uzgodnienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przygodzice

ZFŚS

z dniem podpisania

110/07

31.12.2007

wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Przygodzicach

ZFŚS

z dniem podpisania

111/07

31.12.2007

powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Przygodzicach

ZFŚS

z dniem podpisania

112/07

31.12.2007 

gospodarowania składnikami majątku ruchomego Urzędu Gminy Przygodzice

RG

z dniem podpisania

113/07

31.12.2007 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przygodzice

Kd

z dniem podpisania