2008

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/08

03.01.2008

odwołania Zastępcy Wójta Gminy

Kd

z dniem podpisania

2/08

03.01.2008

określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

RG

od dnia 02.01.2008 

3/08

03.01.2008

powołania stałej Gminnej komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

RG

z dniem podpisania

4/08

07.01.2008

ustalenia ekwiwalentu za okulary - szkła ochronne dla pracowników samorządowych pracujących przy monitorach ekranowych

ROc

z dniem podpisania

5/08

11.01.2008

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2008 roku

Skb

z dniem podjęcia

6/08

11.01.2008

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

Skb

z dniem podjęcia

7/08

11.01.2008

informacji o wysokości dotacji przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla INSTYTUCJI KULTURY

Skb

z dniem podjęcia

8/08

11.01.2008

informacji o wysokości dotacji przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla INSTYTUCJI KULTURY

Skb

z dniem podjęcia

9/08

11.01.2008

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Skb

z dniem podjęcia

10/08

11.01.2008

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na SZKOŁY PODSTAWOWE

Skb

z dniem podjęcia

11/08

11.01.2008

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Skb

z dniem podjęcia

12/08

11.01.2008

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na PRZEDSZKOLA

Skb

z dniem podjęcia

13/08

11.01.2008

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice GIMNAZJA

Skb

z dniem podjęcia

14/08

11.01.2008

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na Dowożenie uczniów do szkół

Skb

z dniem podjęcia

15/08

11.01.2008

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół

Skb

z dniem podjęcia

16/08

11.01.2008

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Skb

z dniem podjęcia

17/08

11.01.2008

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Skb

z dniem podjęcia

18/08

11.01.2008

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na Pozostałą działalność

Skb

z dniem podjęcia

19/08

11.01.2008

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2008 rok

Skb

z dniem podjęcia

20/08

17.01.2008

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów

Skb

z dniem podpisania

21/08

17.01.2008

powołania komisji d/s oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 pażdziernika 2007 r.

Sarz

z dniem podpisania

22/08

21.01.2008

ustalenia ceny drewna opałowego będącego własnością gminy i sprzedaży poprzez ogłoszenie

Roś.

od 22.01.2008 do 31.12.2008

23/08

21.01.2008

zmiany na stanowisku pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

24/08

29.01.2008

ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego położonego na terenie ośrodka wypoczynkowego w Antoninie

Gr

z dniem podpisania

25/08

29.01.2008

ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czarnymlesie

Gr

z dniem podpisania

26/08

29.01.2008

procedur kontroli gospodarowania mieniem

Sarz

z dniem podpisania

27/08

29.01.2008

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem 04.02.2008

28/08

22.02.2008

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze jednostki organizacyjnej gminy

Kd

z dniem podpisania

29/08

22.02.2008

zmiany zarządzeń:
-Nr 34/ZWT/07 z dnia 05 kwietnia 2007 roku w sprawie regulaminu Urzędu Gminy Przygodzice,
-Nr 67 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie ustalenia zasad procedur kontroli finansowej
-Nr 68 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia procedury kontroli - zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finanowych oraz wydatkowania środków publicznych

Sarz

z dniem podjęcia

30/08

10.03.2008

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze jednostki organizacyjnej gminy

Kd

z dniem podpisania

31/08

13.03.2008

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Chynowie, ustelenia ceny sprzedaży, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

32/08

13.03.2008

sprzedaży nieruchomości położonej w Chynowie, ustelenia ceny sprzedaży, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

33/08

14.03.2008

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2007, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

34/08

14.03.2008 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice

Ośw

z dniem podpisania

35/08

31.03.2008

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2008 roku

Skb

z dniem podpisania

36/08

31.03.2008

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

Skb

z dniem podpisania

37/08

31.03.2008

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2008 rok

Skb

z dniem podpisania

38/08

31.03.2008

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla: Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb 

z dniem podpisania

39/08

31.03.2008

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

40/08

01.04.2008

powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ROc

z dniem podpisania

41/08

14.04.2008

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Chynowej

Ośw

z dniem podpisania

42/08

14.04.2008

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnymlesie

Ośw

z dniem podpisania

43/08

14.04.2008

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dębnicy

Ośw

z dniem podpisania

44/08

14.04.2008

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim

Ośw

z dniem podpisania

45/08

14.04.2008

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Przygodzicach

Ośw

z dniem podpisania

46/08

14.04.2008 

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Wysocku Małym

Ośw 

 z dniem podpisania

 47/08

16.04.2008 

powołania Gminej Komisji ds. oceny konkursu "Najpiękniejsza Zagroda Wiejska w Gminie Przygodzice" w 2008 roku

Roś 

 z dniem podpisania 

48/08

28.04.2008 

ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chynowie 

Gr 

z dniem podpisania 

 49/08

28.04.2008 

ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie 

Gr 

z dniem podpisania 

50/08

28.04.2008 

przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Gr 

 z dniem podpisania

51/08

28.04.2008 

ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 3 maja 2008r. 

Sarz 

z dniem podpisania 

52/08

29.04.2008 

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Przygodzicach 

Kd 

z dniem podjęcia 

53/08

30.04.2008 

uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2008 rok 

 Skb

 z dniem podpisania

54/08

30.04.2008 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Szkoły podstawowe, Edukacyjna opieka wychowawcza 

Skb 

z dniem podpisania 

55/08

14.05.2008 

udzielenia bonyfikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

 Gr

z dniem podpisania 

56/08

30.05.2008 

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok 

 Skb

z dniem podpisania 

57/08

30.05.2008 

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury 

Skb 

z dniem podpisania 

58/08

30.05.2008 

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury 

Skb 

z dniem podpisania 

59/08

30.05.2008 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach 

Skb 

z dniem podpisania 

60/08

30.05.2008 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Szkoły podstawowe, Gimnazja, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Skb 

z dniem podpisania 

61/08

30.05.2008 

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2008 rok 

Skb 

z dniem podpisania 

62/08

16.06.2008 

powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół 

Ośw 

z dniem podpisania 

63/08

16.06.2008 

powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół 

 Ośw

z dniem podpisania 

64/08

16.06.2008 

powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół  

Ośw

z dniem podpisania 

65/08

16.06.2008 

powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół  

Ośw 

z dniem podpisania 

66/08

17.06.2008 

powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół  

Ośw 

z dniem podpisania 

67/08

30.06.2008 

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2008 rok 

Skb 

z dniem podpisania 

68/08

30.06.2008 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach 

Skb 

z dniem podpisania 

69/08

30.06.2008 

w sprawie informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Szkoły podstawowe, Przedszkola, Pozostała działalność, Edukacyjna opieka wychowawcza 

Skb 

z dniem podpisania 

70/08

30.06.2008 

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury 

Skb 

z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

72/08 

30.06.2008 

wydzielenia z mieszkainowego zasobu gminy lokali socjalnych

Gr 

 z dniem podpisania

73/08

03.07.2008 

ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Przygodzice

 Sarz

 z dniem podpisania

74/08

08.07.2008 

powołania Gminnej komisji Stypendialnej 

Ośw 

 z dniem podpisania

75/08 

16.07.2008 

przeprowadzenia w dniu 16.07.2008r. Powiatowego Treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) 

ROcso 

z dniem podpisania 

76/08 

17.07.2008 

powołania stałej Gminnej Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice 

RG 

z dniem podpisania 

77/08

01.08.2008

organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy w Przygodzicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

ROcso

z dniem podpisania 

78/08

08.08.2008

wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Przygodzice

ROc

 z dniem podpisania

79/08

19.08.2008

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice za I półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Skb 

z dniem podpisania

80/08

22.08.2008 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

 z dniem podpisania

81/08 

 22.08.2008

informacji o zmianie wysokości środków przezncazonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:  Szkoły Podstawowe, Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb

z dniem podpisania

82/08 

22.08.2008

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice

Skb

 z dniem podpisania

83/08

29.08.2008

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze jednostki organizacyjnej gminy

Kd

z dniem podpisania

84/08

01.09.2008

powierzenia obowiązków dyrektora szkoły

Ośw 

z dniem podpisania

85/08 

30.09.2008 

ustalenia wysokości stawki czynszu bazowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu miszkaniowego

Gr

z dniem podpisania 

86/08

30.09.2008

użyczenia terenu na rzecz Ludowego Klubu Sportowego w Czarnymlesie

Gr 

 z dniem podpisania

87/08

30.09.2008 

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Skb 

z dniem podpisania

88/08 

30.09.2008

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb 

z dniem podpisania 

89/08

 30.09.2008

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla: Szkoły Podstawowe, Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół, Pozostała działalność, Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb

 z dniem podpisania

90/08 

30.09.2008 

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2008 rok

Skb 

 z dniem podpisania

91/08

01.10.2008 

powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

Sarz

z dniem podpisania

92/08

10.10.2008

powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzedzie Gminy w Przygodzicach

Sarz

z dniem podpisania

93/08

15.10.2008

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dębnicy

Sarz

z dniem podpisania

94/08

15.10.2008

przeprowadznia inwentaryzacji w 2008 r.

Skb

 od dnia 15.10.2008 

95/08

31.10.2008

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice za 2008 rok

Skb

z dniem podpisania

96/08

31.10.2008

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2008 roku

Skb 

z dniem podpisania 

97/08

31.10.2008 

zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

Skb 

z dniem podpisania 

98/08

31.10.2008

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

99/08

31.10.2008

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla : Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb

z dniem podpisania

100/08

31.10.2008

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2008 rok 

Skb

z dniem podpisania 

101/08

12.11.2008

przyjęcia projektu budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania 

102/08

14.11.2008

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2008 roku, przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 grudnia 2008 roku 

Skb

z dniem podpisania 

103/08

14.11.2008

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

104/08

14.11.2008

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

105/08

14.11.2008

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla: Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Gimnazja, Pozostała działalność, Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb

z dniem podpisania

106/08

14.11.2008

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2008 rok

Skb

z dniem podpisania

107/08

10.12.2008

powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kd

z dniem podpisania

108/08

30.12.2008

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Przygodzice

KA

 od dnia 01.01.2009

109/08

30.12.2008

przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania 

110/08

30.12.2008

zmiany zasad rachunkowości

Skb

z dniem podpisania

111/08

30.12.2008

określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

RG

od dnia 02.01.2008

112/08

30.12.2008

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim".

Sarz

z dniem podpisania

113/08

30.12.2008

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wysocku Małym".

Sarz

z dniem podpisania

114/08

30.12.2008

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu w Czarnymlesie".

Sarz

z dniem podpisania

115/08

30.12.2008

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla: Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Gimnazja, Dowożenie uczniów do szkół.

Skb

z dniem podpisania

116/08

30.12.2008

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2008 rok

Skb

z dniem podpisania

117/08

31.12.2008

zmiany zarządzenia nr 69 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmiany procedur kontroli gospodarowania mieniem.

Sarz

z dniem podpisania

118/08

31.12.2008

nieodpłatnego użyczenia samochodu marki Peugeot Boxer dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowej.

Sarz

z dniem podjęcia

119/08

31.12.2008

organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Przygodzice w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

ROcso

z dniem podpisania

120/08

31.12.2008

powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia zasad jego funkcjonowania.

ROcso

z dniem podpisania

121/08

31.12.2008 

powołania i zasad funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

ROcso

z dniem podpisania