2009

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/09

05.01.2009

określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Przygodzice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2009

 Ośw

z dniem podpisania

2/09

05.01.2009

organizacji bezpłatnego tranportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej lub refundacji kosztów dojazdu do placówek oświatowych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Przygodzice

Ośw

z dniem wydania 

3/09

14.01.2009

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2009 roku

Skb

z dniem podpisania

4/09

14.01.2009

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Skb

z dniem podpisania

5/09

14.01.2009

w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania

6/09

14.01.2009

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na SZKOŁY  PODSTAWOWE

Skb

z dniem podpisania

7/09

14.01.2009

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Skb

z dniem podpisania

8/09

14.01.2009

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na PRZEDSZKOLA

Skb

z dniem podpisania

09/09 

14.01.2009 

 informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na Gimnazja

 Skb

z dniem podpisania 

10/09

14.01.2009

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na Dowożenie uczniów do szkół

Skb

z dniem podpisania

11/09 

14.01.2009 

 informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy przygodzice na zespoły obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół

Skb 

z dniem podpisania 

12/09

14.01.2009

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Skb

z dniem podpisania

13/09

14.01.2009

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Skb

z dniem podpisania

14/09

14.01.2009

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na Pozostałą działalność

Skb

z dniem podpisania

15/09

14.01.2009

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Skb

z dniem podpisania

16/09

14.01.2009

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów

Skb

z dniem podpisania

17/09

14.01.2009

informacji o wysokości dotacji przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla INSTYTUCJI KULTURY

Skb

z dniem podpisania

18/09

14.01.2009

informacji o wysockości dotacji przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla INSTYTUCJI KULTURY

Skb

z dniem podpisania

19/09

15.01.2009

ustalenia ceny drewna opałowego będącego własnością gminy i sprzedaży poprzez ogłoszenie

Roś

od 15 stycznia 2009 do 15 stycznia 2010

20/09

22.01.2009

powołania komisji rekrutacyjnej do przprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Kd

z dniem podpisania

21/09

28.01.2009

ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Przygodziczkach, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

22/09

28.01.2009

ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we Wysocku Małym, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

23/09

05.02.2009

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2008  rok

Skb

z dniem podpisania

24/09

25.02.2009

zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podjęcia

25/09

25.02.2009

szcegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egazminu kończącego tę służbę

Sarz

z dniem podjęcia

26/09

02.03.2009

powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół

Ośw

z dniem podpisania

27/09

12.03.2009

ogłoszenia przetargu na sprzdaż nieruchomości położonej w Przygodziczkach

Gr

z dniem podpisania

28/09

17.03.2009

przedstawienia sprawozdania rocznegto z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2008, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

29/09

20.03.2009

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

30/09

26.03.2009

ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Chynowie, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

31/09

31.03.2009

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania

32/09

31.03.2009

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

33/09

31.03.2009

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

34/09

31.03.2009 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

35/09

31.03.2009

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb

z dniem podpisania

36/09

31.03.2009

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania

37/09

14.04..2009

udzielenia bonifakty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

38/09

14.04..2009

powołania Gminnej Komisji ds. oceny konkursu "Najpiękniejsza Zagroda Wiejska w Gminie Przygodzice - 2009r."

Roś

z dniem podpisania

39/09

17.04..2009

Sprzedaży nieruchomosci położonej we Wysocku Małym

Gr

z dniem podpisania

40/09

17.04..2009

powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkania Komunalnego

Sarz

z dniem podpisania

41/09

17.04.2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych do przeprowadzania spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz materiałów na składzie

Sarz

z dniem podpisania

42/09

27.04.2009

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałęgo rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Skb

z dniem podpisania

43/09

27.04.2009

w sprawie informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

44/09

27.04.2009

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
- Szkoły podstawowe,
- Oddziały przedskzkolne w szkołach podstawowych
- Przedszkola

Skb

z dniem podpisania

45/09

27.04.2009

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania

46/09

07.05.2009 

ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Chynowa

Gr

 z dniem podpisania

 47/09

07.05.2009

ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Przygodziczkach

Gr

 z dniem podpisania 

48/09

07.05.2009 

ustalenia maksymalnegowynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych

Sarz

z dniem podjęcia

 49/09

07.05.2009

ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędów Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podjęcia

50/09

11.05.2009

powołania obwodowych komisji wyborczych

Sarz

 z dniem podjęcia

51/09

28.05.2009 

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok 

Skb

z dniem podpisania 

52/09

28.05.2009 

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb 

z dniem podpisania

53/09

28.05..2009 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

 z dniem podpisania

54/09

28.05.2009 

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok 

Skb 

z dniem podpisania 

55/09

01.06.2009 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 Sarz

z dniem podjęcia 

56/09

01.06.2009 

zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2009/2010

 Ośw

z dniem podjęcia

57/09

02.06.2009 

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb 

z dniem podpisania 

58/09

02.06.2009 

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Skb 

z dniem podpisania 

59/09

02.06.2009 

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb 

z dniem podpisania 

60/09

03.06.2009 

powołania stałęj Gminnej Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

Rg 

z dniem podpisania 

61/09

03.06.2009 

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Sarz 

z dniem podjęcia

62/09

26.06.2009 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola 

Ośw 

z dniem podpisania

63/09

26.06.2009

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola

 Ośw

z dniem podpisania

64/09

26.06.2009 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola

Ośw

z dniem podpisania

65/09

26.06.2009 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola 

Ośw 

z dniem podpisania

66/09

26.06.2009 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Ośw 

z dniem podpisania

67/09

30.06.2009 

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2009 rok 

Skb 

z dniem podpisania

68/09

30.06.2009 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach 

Skb 

z dniem podpisania

69/09

30.06.2009 

w sprawie informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Szkoły podstawowe, Przedszkola, Gimnazja

Skb 

z dniem podpisania

70/09

30.06.2009 

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury 

Skb 

z dniem podpisania

71/09

30.06.2009 

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb 

 z dniem podpisania

72/09

08.07.2009 

sprzedaży nakładów w postaci domków letniskowych

Gr

z dniem podpisania

73/09

04.08.2009

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania

74/09

04.08.2009

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach 

Skb

z dniem podpisania 

75/09

06.08.2009

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Ośw 

z dniem podpisania 

76/09

10.08.2009 

ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2009r.

Sarz

z dniem podpisania 

77/09

10.08.2009

sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Sarz

z dniem podpisania

78/09

10.08.2009

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego

ROc

z dniem podpisania 

79/09

13.08.2009

ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Jankowie Przygodzkim, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

80/09

17.08.2009

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Skb

z dniem podpisania 

81/09

20.08.2009

ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości położonej w Antoninie, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania 

82/09

31.08.2009

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2009/2010

Ośw 

z dniem podjęcia

83/09

09.09.2009

ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Chynowie, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr 

z dniem podpisania

84/09

09.09.2009

ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Topoli Wielkiej, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

85/09

09.09.2009

ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Jankowie Przygodzkim, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr 

z dniem podpisania

86/09

09.09.2009 

powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

87/09

14.09.2009

wprowadzenia procedury przyznawania dofinansowania oplat za dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice

Ośw

z dniem wydania

88/09

29.09.2009

przeprowadzenia inwentaryzacji w 2009 r.

Skb

od dnia 30.09.2009 r. 

89/09

29.09.2009

powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów do przeprowadzenia spisów z natury środków trwałych, pozostałych środków w używaniu, materiałów na składzie oraz środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu Gminy

Skb 

z dniem podpisania

90/09

29.09.2009

powołania osób materialnie odpowiedzialnych za gospodarkę środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi w użytkowaniu oraz materiałami

Skb

z dniem podpisania

91/09

29.09.2009

ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jankowie Przygodzkim

Gr

z dniem podpisania

92/09

30.09.2009 

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

93/09

30.09.2009

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok 

Skb

z dniem podpisania

94/09

30.09.2009

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach 

Skb

z dniem podpisania

95/09 

30.09.2009

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
- Szkoły podstawowe,
- Przedszkola,
- Gimnazja,

- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- Pozostała działalność,
- Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb 

z dniem podpisania

96/09

30.09.2009 

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania

97/09

08.10.2009 

ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Antoninie

Gr

z dniem podpisania

98/09

22.10.2009 

sprzedaży nieruchomosci gruntowej zabudowanej położonej w Hetmanowie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Gr

z dniem podpisania

99/09

22.10.2009

nabycia na własność nieruchomości zajętych pod drogę w Jankowie Przygodzkim - ul. Łąkowa

Gr

z dniem podpisania 

100

22.10.2009

nabycia na własność nieruchomości położonej w Jankowie Przygodzkim stanowiącej drogę

Gr

z dniem podpisania

101

28.10.2009 

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałęgo rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Skb

z dniem podpisania

102

28.10.2009 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania 

103

28.10.2009

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
- Szkoły podstawowe,
- Oddziały przedskzkolne przy szkołach podstawowych,
- Przedszkola,
- Gimnazja,

- Pozostała działalność,
- Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb 

z dniem podpisania 

104

28.10.2009

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania 

105

28.10.2009

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok 

Skb

z dniem podpisania 

106

30.10.2009 

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania

107

30.10.2009

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb 

z dniem podpisania

108

30.10.2009

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Skb 

z dniem podpisania

109

30.10.2009

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania

110

05.11.2009

ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Antoninie

Gr 

z dniem podpisania

111

05.11.2009

ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Jankowie Przygodzkim

Gr

z dniem podpisania

112

05.11.2009

ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania

113

13.11.2009

przyjęcia projektu budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

114

10.12.2009

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania

115

10.12.2009

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

116

10.12.2009

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
- Szkoły podstawowe,
- Przedszkola,
- Gimnazja,

- Pozostała działalność,
- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Skb 

z dniem podpisania

117

10.12.2009

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania 

118

11.12.2009

ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2009r.

Sarz

z dniem podpisania 

119

17.12.2009

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania

120

17.12.2009

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Skb 

z dniem podpisania 

121

17.12.2009

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

122

17.12.2009

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania 

123

30.12.2009

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania 

124

30.12.2009 

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Skb

z dniem podpisania

125

30.12.2009

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

126

30.12.2009

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
- Szkoły podstawowe,
- Przedszkola,
- Gimnazja,

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb 

z dniem podpisania