2010

Rejestr zarządzeń 2010r.

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/10

05.01.2010

określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 RG

od dnia 04.01.2010r.

2/10

07.01.2010

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2010

Spit

z dniem podjęcia 

3/10

07.01.2010

ustalenia ekwiwalentu za okulary - szkła ochronne dla pracowników samorządowych pracujących przy monitorach ekranowych

Sarz

z dniem podpisania

4/10

15.01.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2010 roku

Skb

z dniem podpisania

5/10

15.01.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

6/10

15.01.2010

informacji o wysockości dotacji przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla INSTYTUCJI KULTURY

Skb

z dniem podpisania

7/10

15.01.2010

informacji o wysockości dotacji przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla INSTYTUCJI KULTURY

Skb

z dniem podpisania

8/10

15.01.2010

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Skb

z dniem podpisania

9/10 

15.01.2010 

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na Szkoły Podstawowe

 Skb

z dniem podpisania 

10/10

15.01.2010

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Skb

z dniem podpisania

11/10

15.01.2010

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy przygodzice na Przedszkola

Skb 

z dniem podpisania 

12/10

15.01.2010

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na Gimnazja

Skb

z dniem podpisania

13/10

15.01.2010

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Skb

z dniem podpisania

14/10

15.01.2010

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy przygodzice na zespoły obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół

Skb

z dniem podpisania

15/10

15.01.2010

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Skb

z dniem podpisania

16/10

15.01.2010

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy Przygodzice na dowożenie uczniów do szkół

Skb

z dniem podpisania

17/10

15.01.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010  rok

Skb

z dniem podpisania

18/10

15.01.2010

informacji o wysockości dotacji przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na pomoc materialną dla uczniów

Skb

z dniem podpisania

19/10

18.01.2010

ustalenia ceny drewna opałowego będącego własnością gminy i sprzedaży poprzez ogłoszenie

Roś

od 18 stycznia 2010r. do 18 stycznia 2011r.

20/10

18.01.2010

określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Przygodzice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2010

Ośw

z dniem podpisania

21/10

18.01.2010

sprzedaży nakładów w postaci domków letniskowych

Gr

z dniem podpisania

22/10

28.01.2010

ogłoszenia II przetargu na sprzdaż nieruchomości rolnej położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania

23/10

01.02.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010  rok

Skb

z dniem podpisania

24/10

09.02.2010

powołania składu oraz określenia Regulaminu Komisji Oceniającej wymienionej w programie współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

Sarz

z dniem podpisania

25/10

09.02.2010

ogłoszenia II przetargu na sprzdaż nieruchomości położonej w Antoninie

Gr

z dniem podpisania

26/10

12.02.2010

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o powierzenie realizacji zadań własnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Sarz

z dniem podpisania

27/10

26.02.2010

przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

28/10

12.03.2010

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2010

Spit

z dniem podjęcia

29/10

19.03.2010

przedstawienia sprawozdania rocznegto z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2009, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

30/10

22.03.2010

nabycia na własnośćnieruchomości zajętych pod drogę w obrębie Topola Wielka ul. Sportowa

Gr

z dniem podpisania

31/10

30.03.2010

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

32/10

31.03.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

33/10

31.03.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

34/10

31.03.2010 

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Szkoły podstawowe, Gimnazja

Skb

z dniem podpisania

35/10

31.03.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach 

Skb

z dniem podpisania

36/10

02.04.2010

udzielenia pełnomoctnictwa szczególnego oraz zatwierdzania i przystąpienia do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1. w drodze realizacji projektu systemowego

Sarz

z dniem podjęcia

37/10

06.04.2010

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzierzy w roku 2010

Sarz

z dniem podjęcia

38/10

14.04.2010

użyczenia pomieszczeń w budynku położonym we Wysocku Małym przy ul. Ostrowskiej 3A na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Dla Wysocka Małego i Smardowa"

Gr

z dniem podpisania

39/10

23.04.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

40/10

23.04..2010

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

41/10

23.04.2010

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie Gminy Przygodzice dla Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Skb

z dniem podpisania

42/10

23.04.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

43/10

26.04.2010

ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 01 maja 2010r.

Sarz

z dniem podpisania

44/10

28.04.2010

ustalenia stawki czynszu z tytułu wynajmu domków wypoczynkowych w Antoninie - administrowanych przez Urząd Gminy w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

45/10

28.04.2010

udostępnienia oraz określenia zasad korzystania z domków letniskowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Antoninie -  administrowanych przez Urząd Gminy w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

46/10

10.05.2010

ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Przygodziczkach, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

47/10

17.05.2010

ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Sarz

z dniem podpisania

48/10

24.05.2010

powołania Gminnej Komisji ds. oceny konkursu "Najpiękniejsza Zagroda Wiejska w Gminie Przygodzice - 2010 r."

Roś

z dniem podpisania

49/10

31.05.2010

zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych gimnazjów i szkolnego schroniska młodzieżowego, prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2010/2011.

Ośw

z dniem podjęcia

50/10

31.05.2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

51/10

31.05.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 roku

Skb

z dniem podpisania 

52/10

31.05.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca oraz 4 lipca 2010 roku

Skb

z dniem podpisania

53/10

31.05.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

54/10

31.05.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla Szkoły podstawowe

Skb

z dniem podpisania

55/10

31.05.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

56/10

01.06.2010

powołania obwodowych komisji wyborczych

Sarz

z dniem podpisania

57/10

01.06.2010

wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego

Sarz

z dniem podpisania

58/10

01.06.2010

wyznaczenia lidera gminnego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 roku

Sarz

z dniem podpisania

59/10

09.06.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Sarz

z dniem podpisania

60/10

14.06.2010

nabycia na własność nieruchomości zajętej pod boisko sportowe w Czarnymlesie

Gr

z dniem podpisania

61/10

17.06.2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

62/10

17.06.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

63/10

17.06.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca oraz 4 lipca 2010 roku

Skb

z dniem podpisania

64/10

24.06.2010

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników

Ośw

z dniem wydania

65/10

24.06.2010

wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

66/10

28.06.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca oraz 4 lipca 2010 roku

Skb

z dniem podpisania

67/10

28.06.2010

informacji o zmianie wysokości dotacji przeznaczonej w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

68/10

28.06.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

69/10

28.06.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla Szkoły podstawowe, Przedszkola, Gimnazja

Skb

z dniem podpisania

70/10

28.06.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

71/10

30.06.2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

72/10

30.06.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca oraz 4 lipca 2010 roku

Skb

z dniem podpisania

73/10

30.06.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania 

74/10

30.06.2010

użyczenia terenu na rzecz "Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przygodzic"

Skb

z dniem podpisania

75//10

01.07.2010

zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej

Skb

z dniem podpisania

76/10

05.07.2010

sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 61/Skb/10 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 17 czerwca 2010 r zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice

Skb

z dniem podpisania

77/10

05.07.2010

przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Przygodzice

ROc

z dniem podpisania

78/10

13.07.2010

ogłoszenia przetargu na sprzdaż nieruchomości zabudowanej położonej w Przygodziczkach

Gr

z dniem podpisania

79/10

19.07.2010

powierzenia obowiązków dyrektora szkoły

Ośw

z dniem podpisania 

80/10

26.07.2010

sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 71/Skb/10 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2010 r zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice

Skb

z dniem podpisania

81/10

26.07.2010

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

82/10

26.07.2010

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

83/10

26.07.2010

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

84/10

29.07.2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

85/10

29.07.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 roku

Skb

z dniem podpisania

86/10

29.07.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Skb

z dniem podpisania

87/10

29.07.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

88/10

29.07.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

89/10

20.08.2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

90/10

20.08.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

91/10

23.08.2010

sprzedaży nakładów w postaci segmentów domku letniskowego

Skb

z dniem podpisania

92/10

25.08.2010

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice za I półrocze 2010 roku, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samarządowych instytucji kultury

Skb

z dniem podpisania

93/10

25.08.2010

ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Przygodzice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

ROcso

z dniem podpisania

94/10

25.08.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

95/10

01.09.2010

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych gimnazjów i szkolnego schroniska młodzierzowego, prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2010/2011

Ośw

z dniem podjęcia

96/10

14.09.2010

ogłoszenia III przetargu na sprzdaż nieruchomości położonej w Antoninie

Gr

z dniem podpisania

97/10

20.09.2010

sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 89/Skb/10 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 20 sierpnia 2010 r zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

98/10

21.09.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

99/10

21.09.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Szkoły podstawowe, Gimnazja, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Skb

z dniem podpisania

100/10

21.09.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 roku

Skb

z dniem podpisania

101/10

21.09.20010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca oraz 4 lipca 2010 roku

Skb

z dniem podpisania

102/10

21.09.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

103/10

21.09.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego

Skb

z dniem podpisania

104/10

07.10.2010

ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Sarz

z dniem podpisania

105/10

13.10.2010

nabycia na własność nieruchomości zajętej pod poszerzenie drogi gminnej ul. Ceglanej w Przygodzicach

Gr 

z dniem podpisania

106/10

13.10.2010

nabycia na własność nieruchomości zajętej pod drogę w obrębie Topola Wielka ul. Sportowa

 

z dniem podpisania

107/10

19.10.2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

108/10

19.10.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

109/10

19.10.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca oraz 4 lipca 2010 roku oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada i 5 grudnia 2010 roku

Skb

z dniem podpisania

110/10

19.10.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla: pozostała działalność

Skb

z dniem podpisania

111/10

19.10.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

112/10

19.10.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 roku

Skb

z dniem podpisania

113/10

09.11.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

114/10

09.11.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Gimnazja, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb

z dniem podpisania

115/10

09.11.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania 

116/10

09.11.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 roku

Skb

z dniem podpisania 

117/10

12.11.2010

ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2011 - 2019 

Skb

z dniem podpisania

118/10

12.11.2010

przyjęcia projektu budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

119/10

12.11.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca oraz 4 lipca 2010 roku oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada i 5 grudnia 2010 roku

Skb

z dniem podpisania

120/10

23.11.2010

określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przygodzice i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji

Sarz

z dniem podpisania

121/10

23.11.2010

przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2010r. wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania

ROcso

z dniem podpisania

122/10

30.11.2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

123/10

30.11.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

124/10

30.11.2010

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przygodzice 

Sarz

z dniem podjęcia

125/10

07.12.2010

przeprowadzenia inwentaryzacji w 2010 r. 

Sarz

od dnia 07.12.2010r.

126/10

07.12.2010

wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego

Sarz

z dniem podpisania

127/10

13.12.2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

128/10

13.12.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

129/10

13.12.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Szkoły podstawowe, Przedszkola, Gimnazja, Dowożenie uczniów do szkół, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb

z dniem podpisania

130/10

13.12.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

131/10

13.12.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 roku

Skb

z dniem podpisania

132/10

13.12.2010

oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Dębnicy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Agencji Pocztowej 

Gr

z dniem podpisania

133/10

13.12.2010

oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Topoli Wielkiej na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Telekomunikacji Polskiej

Gr

z dniem podpisania

134/10

13.12.2010

oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Dębnicy Ośrodkowi Leczenia Kompleksowego Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.

Gr 

z dniem podpisania

135/10

29.12.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb 

z dniem podpisania

136/10

29.12.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

137/10

29.12.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla: Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb

z dniem podpisania

138/10

29.12.2010

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 roku

Skb

z dniem podpisania

139/10

30.12.2010

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

140/10

30.12.2010

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2010 rok

Skb

z dniem podpisania

141/10

30.12.2010

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Szkoły podstawowe, Przedszkola, Dowożenie uczniów do szkół

Skb

z dniem podpisania

142/10

31.12.2010

powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkania Komunalnego

Sarz

z dniem podpisania

143/10

31.12.2010

ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości 

Skb

z dniem podpisania

144/10

31.12.2010

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnymlesie"

Sarz

z dniem podpisania

145/10

31.12.2010

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Utwardzenie placu przy kotłowni Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim"

Sarz

z dniem podpisania

146/10

31.12.2010

wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków

Sarz

z dniem podpisania

 147/10

31.12.2010

procedur kontroli gospodarowania mieniem

Sarz

z dniem podpisania