2011

Rejestr zarządzeń 2011

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/11

10.01.2011

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2011

 Sarz

z dniem podjęcia

2/11

12.01.2011

przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2011 - 2013

Gr

z dniem podjęcia

3/11

12.01.2011

wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własnosć Gminy Przygodzice, nieruchomości gruntowej wydzielonej pod poszerzenie drogi publicznej w Dębnicy

Gr

z dniem podjęcia

4/11

26.01.2011

ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/260/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 9 listopada w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.

Skb

z dniem podpisania

5/11

07.02.2011

określenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Przygodzice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2011

Ośw

z dniem podpisania

6/11

07.02.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

7/11

07.02.2011

informacji o wysockości dotacji przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla INSTYTUCJI KULTURY

Skb

z dniem podpisania

8/11

07.02.2011

informacji o wysockości dotacji przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla INSTYTUCJI KULTURY

Skb

z dniem podpisania

9/11

07.02.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2011 roku

Skb

z dniem podpisania

10/11

07.02.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

11/11

07.02.2011

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Skb

z dniem podpisania

12/11

07.02.2011

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Skb

z dniem podpisania

13/11

07.02.2011

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na Dowożenie uczniów do szkół

Skb

z dniem podpisania

14/11

07.02.2011

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na Pomoc materialną dla uczniów

Skb

z dniem podpisania

15/11

07.02.2011

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie gminy przygodzice na zespoły obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół

Skb

z dniem podpisania

16/11

07.02.2011

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Skb

z dniem podpisania

17/11

07.02.2011

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na GIMNAZJA

Skb 

z dniem podpisania

18/11

07.02.2011

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na PRZEDSZKOLA

Skb

z dniem podpisania

19/11

07.02.2011

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Skb

z dniem podpisania

20/11

07.02.2011

informacji o środkach przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice na SZKOŁY PODSTAWOWE

Skb

z dniem podpisania

21/11

09.02.2011

powołania Komisji Oceniającej w celu wyłonienia zadań do realizacji w roku 2011 zgłoszonych w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu

Sarz

z dniem podpisania

22/11

07.03.2011

podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2011 roku

Gr 

z dniem podjęcia

23/11

16.03.2011

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku

Sarz

z dniem podjęcia

24/11

18.03.2011

ustalenia terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 374/1 położonej w Jankowie Przygodzkim w 2011 roku

Gr

z dniem podjęcia

25/11

25.03.2011

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

26/11

25.03.2011

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2010, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

27/11

25.03.2011

wskazania podstawowego systemu wykonania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Sarz

z dniem podpisania

28/11

 30.03.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

29/11

30.03.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb 

z dniem podpisania

30/11

30.03.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Gimnazja, Pozostała działalność

Skb

z dniem podpisania

31/11

31.03.2011

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

32/11

31.03.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb 

z dniem podpisania

33/11

31.03.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

34/11

31.03.2011

sprzedaży nakładów w postaci segmentów domku letniskowego 

Gr

z dniem podpisania

35/11

31.03.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku

Skb

z dniem podpisania

36/11

31.03.2011

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Przygodzice

Sarz

z dniem 1 kwietnia 2011r.

37/11

05.04.2011

ustalenia stawki czynszu z tytułu wynajmu domków wypoczynkowych w Antoninie - administrowanych przez Urząd Gminy w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

38/11

06.04.2011

ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przygodzicach

Ośw

z dniem podpisania

39/11

06.04.2011

wydzierżawienia nieruchomości rolnej na czas nieoznaczony, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

40/11

08.04.2011

wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Przygodzice, nieruchomości gruntowej wydzielonej pod poszerzenie drogi publicznej w Chynowie

Gr

z dniem podjęcia

41/11

08.04.2011

wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu socjalnego

Gr

z dniem podpisania

42/11

18.04.2011

powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zadań do realizacji w roku 2011 zgłoszonych w otwartym konkursie ofert z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2011.

Sarz

z dniem podpisania

43/11

20.04.2011

zmieniwjące zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działańdziałania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Przygodzice

ROc

z dniem podpisania

44/11

20.04.2011

likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Przygodzice

ROc

z dniem podpisania

45/11

29.04.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

46/11

29.04.2011

informacji o wysockości dotacji przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla INSTYTUCJI KULTURY

Skb

z dniem podpisania

47/11

29.04.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

48/11

02.05.2011

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2011 - 2019

Skb

z dniem podpisania

49/11

06.05.2011

powołania Zespołu w celu opracowania projektów uchwał w sprawie statutów sołectw Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

50/11

09.05.2011

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  w Przygodzicach

Ośw

z dniem podpisania

51/11

18. 05.2011

ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na czas nieoznaczony

Gr

z dniem podpisania

52/11

23.05.2011

powołania Gminnej Komisji ds. oceny konkursu "Najpiękniejsze miejsce w sołectwach Gminy Przygodzice-2011 r."

Roś 

z dniem podpisania

53/11

23.05.2011

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

54/11

23.05.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla: Szkoły podstawowe

Skb

z dniem podpisania

55/11

24.05.2011

nabycia na własność nieruchomości położonej w Jankowie Przygodzkim, pod budowę przepompowni ścieków

Gr

z dniem podpisania

56/11

24.05.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

57/11

24.05.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

58/11

24.05.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb 

z dniem podpisania

59/11

31.05.2011

zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych gimnazjów i szkolnego schroniska młodzieżowego, prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2011/2012

Ośw

z dniem podjęcia 

60/11

31.05.2011

przygotowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach projektu "4 kroki do aktywności"

Sarz

z dniem podjęcia

61/11

08.06.2011

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przygodzicach

Ośw

z dniem wydania

62/11

10.06.2011

powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół

Ośw

z dniem podpisania

63/11

15.06.2011

sprzedaży nakładu w postaci segmentu domku letniskowego

Gr

z dniem podpisania

64/11

15.06.2011

ustaleniia tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla uprawnionych stanowisk pracy

ROcin

z dniem podpisania

65/11

15.06.2011

norm przyznania pracownikom środków ochrony indywidualnej

ROcin

z dniem podpisania

66/11

15.06.2011

powołania komisji ds. udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Ośw

z dniem wydania

68/11

22.06.2011

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników

Ośw

z dniem wydania

69/11

29.06.2011

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2011 - 2019 

Skb

z dniem podpisania 

70/11

29.06.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

71/11

29.06.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Szkoły podstawowe, Gimnazja, Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Skb

z dniem podpisania

72/11

30.06.2011

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Przygodzice

Sarz

z dniem 1 lipca 2011 r.

73/11

01.07.2011

przyjęcia regulaminu kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu gminy Przygodzice organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych

Sarz

z dniem podpisania

74/11

14.07.2011

wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, lokalu użytkowego położonego w Dębnicy   

Gr

z dniem podpisania

75/11

22.07.2011

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw 

z dniem podpisania

76/11

22.07.2011

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw 

z dniem podpisania

77/11

12.08.2011 

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku

Skb

z dniem podpisania

77A/11

12.08.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

78/11

12.08.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

79/11

12.08.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

80/11

12.08.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, Edukacyjna opieka wychowawcza

Skb

z dniem podpisania

81/11

12.08.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

82/11

22.08.2011

sprzedaży nakładu w postaci segmentu domku letniskowego nr 140 w Antoninie

Gr

z dniem podpisania

83/11

22.08.2011

zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

Sarz

z dniem podpisania

84/11

22.08.2011

zmieniające zarzadzenie w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem

Sarz 

z dniem podpisania

85/11

26.08.2011

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samarządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

Skb

z dniem podpisania

86/11

29.08.2011

powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej

USC

z dniem podpisania

87/11

30.08.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podjęcia

88/11

30.08.2011

wydzierżawienia nieruchomości rolnych, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

Gr

z dniem podpisania

89/11

30.08.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przygodzice 

Sarz

z dniem podjęcia

90/11

01.09.2011

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

92/11

02.09.2011

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  

GOPS

z dniem podjęcia

93/11

02.09.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok 

Skb

z dniem podpisania

94/11

02.09.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Skb

z dniem podpisania

95/11

06.09.2011

ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

96/11

07.09.2011

powołania i zasad funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

ROcabi

z dniem podpisania

97/11

07.09.2011

powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia zasad jego funkcjonowania

ROcabi

z dniem podpisania 

98/11

07.09.2011

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja budynków  z przebudową kotłowni Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim" 

Sarz 

z dniem podpisania 

99/11

07.09.2011

powołania komisji do określenia szkód i strat powstałych w wyniku działania żywiołu na terenie gminy 

ROc

z dniem podpisania

100/11

19.09.2011

powołania obwodowych komisji wyborczych

Sarz 

z dniem podpisania

101/11

20.09.2011

ustalenia wysokości stawki czynszu bazowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład  gminnego zasobu mieszkaniowego

Gr

z dniem podpisania

102/11

20.09.2011

powołania Grupy Samooceny

USC

z dniem podpisania

103/11

20.09.2011

zmieniające zarządzenie w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem

Sarz

z dniem podpisania

104/11

26.09.2011

zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej

Sarz

z dniem podpisania

105/11

30.09.2011

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2011-2019

Skb

z dniem podpisania

106/11

30.09.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

107/11

30.09.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

108/11

30.09.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, Przedszkola, Gimnazja

Skb

z dniem podpisania

109/11

30.09.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla Instytucji Kultury

Skb

z dniem podpisania

110/11

30.09.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 

Skb

z dniem podpisania

111/11

07.10.2011

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

112/11

07.10.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

113/11

07.10.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Skb

z dniem podpisania

114/11

07.10.2011

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Przebudowa instalacji centralnej wody użytkowej w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim"

Sarz

z dniem podpisania 

115/11

14.10.2011

ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 

RGm

z dniem podpisania

116/11

14.10.2011

wprowadzenia Planu Komunikacji w zakresie samooceny CAF

USC

z dniem podpisania

117/11

24.10.2011

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

118/11

24.10.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

119/11

24.10.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania 

120/11

24.10.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania 

121/11

24.10.2011

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice 

AW

z dniem podpisania

122/11

24.10.2011

przeprowadzenia inwentaryzacji w 2011 roku

Skb

obowiązuje od dnia 24.10.2011r. 

123/11

24.10.2011

ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  w Dębnicy 

Gr

z dniem podpisania

124/11

09.11.2011

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2011-2019

Skb

z dniem podpisania

 125/11

09.11.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

126/11

09.11.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

127/11

09.11.2011

informacji o zmianie wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przygodzice dla:
Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Gimnazja, Pozostała działalność
 

Skb

z dniem podpisania

128/11

09.11.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

129/11

14.11.2011

ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2012 - 2019

Skb

z dniem podpisania

130/11

14.11.2011

przyjęcia projektu budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

Skb

z dniem podpisania

131/11

14.11.2011

zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania 

132/11

22.11.2011

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

133/11

22.11.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok 

Skb

z dniem podpisania

134/11

22.11.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

135/11

23.11.2011

przeprowadzenia w dniu 24.11.2011 r. wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania 

ROcso

z dniem podpisania

136/11

25.11.2011

ustanowienia służebności przesyłu

Gr

z dniem podjęcia

137/11

02.12.2011

ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przygodzice, położonej w Czarnymlesie

Gr

z dniem podjęcia

138/11

07.12.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

139/11

07.12.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania 

140/11

07.12.2011

powołania zespołu redakcyjnego "Głosu Naszej Gminy - Informatora Gminy Przygodzice"

Sarz

z dniem podjęcia

 

 

 

 

142/11

21.12.2011

wprowadzenia systemu kontroli zarządczej

Sarz

z dniem podjęcia 

143/11

21.12.2011

zarządzania ryzykiem

Sarz

z dniem podjęcia

144/11

27.12.2011

wydzierżawienia nieruchomości rolnych, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

Gr

z dniem podpisania 

145/11

27.12.2011

nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości zajętych pod drogi położone w Przygodzicach dz. nr 172/2 i 172/10 

Gr

z dniem podpisania

146/11

29.12.2011

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2011 rok

Skb

z dniem podpisania

147/11

29.12.2011

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Skb 

z dniem podpisania