2012

Rejestr zarządzeń 2012

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/12

02.01.2012

ustalenia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Przygodzice

Sarz

z dniem 2 stycznia 2012

2/12

02.01.2012

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2012

AW

z dniem podjęcia

3/12

02.01.2012

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2012

AW

z dniem podjęcia

4/12

03.01.2012

ustalenia ekwiwalentu za okulary - szkła ochronne dla pracowników samorządowych pracujących przy monitorach ekranowych

ROcin

z dniem podpisania

5/12

05.01.2012

przygotowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach projektu "4 kroki do aktywności"

Sarz

z dniem podjęcia

6/12

12.01.2012

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

7/12

12.01.2012

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2012 roku

Skb

z dniem podpisania

8/12

12.01.2012

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

9/12

12.01.2012

ustalenia ceny drewna opałowego będącego własnością gminy i sprzedaży poprzez ogłoszenia

Roś

od 12.01.2012 do 31.12.2012

10/12

20.01.2012

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

AW

z dniem podpisania

11/12

20.01.2012

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Przygodzice

AW

z dniem podpisania

12/12

20.01.2012

określenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Przygodzice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2012

Ośw

z dniem podpisania

13/12

30.01.2012

określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  14 000 euro

RG

od dnia 02.01.2012

14/12

03.02.2012

powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępcy Skarbnika w Urzędzie Gminy

Sarz

z dniem podpisania

15/12

03.02.2012

ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy

Gr

z dniem podpisania

16/12

10.02.2012

powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2012 r.

AW

z dniem podpisania

17/12

20.02.2012

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

18/12

20.02.2012

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

19/12

20.02.2012

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnycm położonej w Dębnicy przy ul. Ojca Andrzeja Cierpki na rzecz najemcy

Gr

z dniem podjęcia

20/12

21.02.2012

podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2012 roku

Gr

z dniem podjęcia

21/12

21.02.2012

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

22/12

02.03.2012

powołania komisji stypendialnej d.s. oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Przygodzice

Ośw

z dniem wydania

23/12

07.03.2012

przyznania uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za I półrocze roku szkolnego 2011/2012

Ośw

z dniem wydania

24/12

14.03.2012

ustalenia terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 374/1 położonej w Jankowie Przygodzkim w 2012 roku

Gr

z dniem podjęcia

25/12

15.03.2012

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

 

z dniem podpisania

26/12

16.03.2012

nadania Regulaminu pracy stałej Gminnej Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

RG

z dniem podpisania

27/12

16.03.2012

powołania stałej Gminnej Komisji Przetargowej w Gminie Przygodzice

RG

z dniem podpisania

28/12

20.03.2012

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

29/12

26.03.2012

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2011, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

30/12

26.03.2012

powołania stałej Gminnej Komisji Przetargowej w Gminie Pryzgodyice

RG

z dniem podpisania

31/12

29.03.2012

ustalenia terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 474/6 położonej w Czarnymlesie w 2012 roku

Gr

z dniem podjęcia

32/12

29.03.2012

ustalenia terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 771/2 położonej w Antoninie w 2012 roku

Gr

z dniem podjęcia

33/12

29.03.2012

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

34/12

29.03.2012

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego

 

z dniem podpisania

35/12

02.04.2012

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Przygodzice

Sarz

z dniem 
2 kwietnia

36/12

02.04.2012

określenia zasad organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013

Ośw

z dniem 
wydania

37/12

04.04.2012

powołania Gminnej Komisji ds. oceny konkursu "Najciekawsze i najlepiej utrzymane miejsca pamięci,- historyczne, kulturowe, przyrodnicze i religijne na terenie Gminy Przygodzice

Roś

z dniem podpisania

38/12

10.04.2012

przekazania Zespołowi Szkół w Chynowej do korzystania i administrowania obiektu sportowo - rekreacyjnego wybudowanego z udziałem środków zewnętrznych w miejscowości Chynowa

Gr

z dniem podpisania

39/12

10.04.2012

przekazania Szkole Podstawowej w Przygodziczkach do korzystania i administrowania obiektu sportowo - rekreacyjnego wybudowanego z udziałem środków zewnętrznych w miejscowości Przygodziczki

Gr 

z dniem podpisania

40/12

12.04.2012

ustalenia stawki czynszu z tytułu wynajmu domków wypoczynkowych w Antoninie - administrowanych przez Urząd Gminy w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

41/12

17.04.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem

Sarz

z dniem podpisania

42/12

27.04.2012

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb 

z dniem podpisania

43/12

27.04.2012

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 roku

Skb 

z dniem podpisania

44/12

30.04.2012

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu

Rg 

z dniem podpisania 

45/12

30.04.2012

zmnieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

46/12

30.04.2012

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

47/12

30.04.2012

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 roku

Skb

z dniem podpisania

48/12

08.05.2012 

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

49/12

08.05.2012

ogłoszenia III prtzetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy

Gr

z dniem podpisania 

50/12

28.05.2012

inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej, a także dokonania oceny stanu technicznego i możliwości dalszego użytkowania sprzętu oraz jego przeklasyfikowania i wybrakowania

ROcabi

z dniem podpisania 

51/12

31.05.2012

zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkolnego schroniska młodzieżowego, prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2012/2013

Ośw

od dnia 01.09.2012

52/12

05.06.2012

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

53/12

15.06.2012

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Skb

 z dniem podpisania

54/12

15.06.2012

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

55/12

19.07.2012

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

56/12

19.07.2012

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

57/12

19.07.2012

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

58/12

24.07.2012

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników

Ośw

z dniem wydania

59/12

24.07.2012

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

60/12

03.08.2012

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

61/12

03.08.2012

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

62/12

03.08.2012

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

63/12

03.08.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęcie zasady (polityki) rachunkowości.

Skb

z dniem podpisania

64/12

03.08.2012

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2012 roku

Skb

z dniem podpisania

65/12

28.08.2012

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku 

Skb

z dniem podpisania

66/12

31.08.2012

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół podstawowych gimnazjów prowadzonych przez Gmine Przygodzice na rok szkolny 2012/2013

Ośw

z dniem podpisania

67/12

04.09.2012

wydzierżawienia nieruchomości rolnych, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

68/12

10.09.2012

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

69/12

10.09.2012

przyznania uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za II półrocze roku szkolnego 2011/2012

Ośw

z dniem wydania

70/12

11.09.2012

przeprowadzenia Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

71/12

12.09.2012

umieszczania reklam na gruntach lub obiektach stanowiących własność Gminy Przygodzice oraz pobierania z tego tytułu opłat 

Gr

z dniem podpisania

72/12

13.09.2012

zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Publicznego Przedszkola w Dębnicy na rok szkolny 2012/2013

Ośw

z dniem wydania

73/12

14.09.2012

powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

74/12

18.09.2012

ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy

Gr

z dniem podpisania

75/12

27.09.2012

wypłaty odszkodowa za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Przygodzice, nieruchomości gruntowej wydzielonej pod drogę publiczną we Wysocku Małym

Gr

z dniem podjęcia

76/12

28.09.2012

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

77/12

28.09.2012

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

78/12

01.10.2012

zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przygodzicach na rok szkolny 2012/2013

Ośw

z dniem wydania

79/12

18.10.2012

rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice

Gkp

z dniem wydania

80/12

19.10.2012

powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

81/12

23.10.2012

przeprowadzenia inwentaryzacji w 2012 r. 

Skb

od dnia 23.10.2012r.

82/12

30.10.2012

przestrzegania zasad i procedur korzystania z legalnego oprogramowania oraz ochrony własności intelektualnej w Urzedzie Gminy Przygodzice

ROcabi

z dniem podpisania

83/12

30.10.2012

ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2013 rok 

RGm

z dniem podpisania

84/12

30.10.2012

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

85/12

30.10.2012

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

86/12

31.10.2012

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych przedszkoli i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Przygodzice w roku szkolnym 2012/2013

Ośw

z dniem podjęcia 

87/12

12.11.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Sarz

z dniem podjęcia

88/12

12.11.2012

nabycia na własność nieruchomości położonej w Przygodzicach przy ul. Wrocławskiej, zajętej pod przepompownię ścieków

Gr

z dniem podpisania 

89/12

14.11.2012

ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2013-2022 

Skb

z dniem podpisania

90/12

14.11.2012

przyjęcia projektu budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

91/12

21.11.2012

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2012 - 2019

Skb

z dniem podpisania

92/12

28.11.2012

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

93/12

04.12.2012

wydzierżawienia nieruchomości rolnych, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

Gr

z dniem podpisania

94/12

04.12.2012

ustalenia dnia wolnego od pracy

Sarz

z dniem podpisania

95/12

06.12.2012

organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Przygodzice

Sarz

z dniem podjęcia 

96/12

06.12.2012

wprowadzenia "Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Przygodzice"

Sarz

z dniem podpisania

97/12

06.12.2012

wprowadzające "Procedurę w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów oraz monitorowania ich realizacji" 

Sarz

z dniem podpisania

98/12

10.12.2012

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podpisania

99/12

10.12.2012

przekazania nakładów inwestycyjnych na zakup pieca dwufunkcyjnego  kotła gazowego w lokalu mieszkalnym Przygodzice ul. Szkolna 4/2

Rg

z dniem podjęcia

100/12

11.12.2012

szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niekturymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Sarz

z dniem podpisania

101/12

18.12.2012

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Budowa sceny wolnostojącej przy OKiS w Przygodzicach" 

RRG

z dniem podpisania

102/12

21.12.2012

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2013

AW

z dniem podjęcia

103/12

21.12.2012

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2013

AW

z dniem podjęcia

104/12

28.12.2012

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2012 rok

Skb

z dniem podjęcia

105/12

28.12.2012

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2012 - 2019

Skb

z dniem podpisania