2013

Rejestr zarządzeń 2013

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/13

02.01.2013

udzielenia kierownikowi GOPS w Przygodzicach pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania Gminy w sprawach związanych z realizacją projektu "4 kroki do aktywności"

Sarz

z dniem podjęcia

2/13

04.01.2013

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2013 roku

Skb

z dniem podpisania

3/13

04.01.2013

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

4/13

04.01.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

5/13

14.01.2013

określenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Przygodzice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2013

Ośw

z dniem podpisania

6/13

21.01.2013

powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2013 r.

AW

z dniem podpisania

7/13

22.01.2013

ustalenia ceny drewna opałowego będącego własnością gminy i sprzedaży poprzez ogłoszenia

Roś

od 22.01.2013 do 31.12.2013

8/13

24.01.2013

zmieniające zarządzenie w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem

Sarz

z dniem podpisania

9/13

28.01.2013

wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Gimnazjum w Zespole Szkół w Przygodzicach

Ośw

z dniem podpisania

10/13

28.01.2013

ustalenia planu finasowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na rok 2013

Skb

z dniem podpisania

11/13

30.01.2013

sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 105/Skb/12 z 28 grudnia 2012 roku zmieniającym uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2012-2019

Skb

z dniem podpisania

12/13

06.02.2013

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Sarz

z dniem podjęcia

13/13

07.02.2013 

ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Przygodzice, położonej w Czarnymlesie

Gr

z dniem podjęcia

14/13

15.02.2013

podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2013 roku

Gr

z dniem podjęcia

15/13

15.02.2013 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

16/13

21.02.2013

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przygodzice 

Sarz 

 z dniem podjęcia

17/13

04.03.2013

wprowadzenia regularnego badania satysfakcji i motywacji pracowników w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

 z dniem podpisania

18/13

04.03.2013

wprowadzenia procedury opracowania, publikacji i nadzorowania aktualności Kart Usług Publcznych w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

19/13

05.03.2013

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Restauracja-Pensjonat Lido w Antoninie, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

20/13

05.03.2013

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Altana-Kasztany w Antoninie, uatalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

21/13

06.03.2013

powołania komisji stypendialnej d.s. oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Przygodzice

Ośw

z dniem wydania

22/13

07.03.2013

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realzacji zadania z zakresu działalności kulturalnej w roku 2013

Sarz

z dniem podjęcia

23/13

12.03.2013

powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia  procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

24/13

18.03.2013

przyznania uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za I półrocze roku szkolnego 2012/2013

Ośw

z dniem wydania

25/13

20.03.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na rok 2013

Skb

z dniem podpisania

26/13

22.03.2013

ogłoszenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy

Gr

z dniem podpisania

27/13

27.03.2013

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2012, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

28/13

28.03.2013

powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zadań do realizacji w roku 2013 zgłoszonych w otwartym konkursie ofert z zakresu organizacji działalnosci kulturalnej w roku 2013.

RGm

z dniem podpisania

29/13

29.03.2013

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok.

Skb

z dniem podpisania

30/13

29.03.2013

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

31/13

04.04.2013

określenia zasad organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014

Ośw

z dniem wydania

32/13

05.04.2013

ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Przygodzice.

Ośw

z dniem wydania

33/13

11.04.2013

ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dębnicy, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

34/13

 16.04.2013

zmieniające zarządzenie w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem

Sarz

z dniem podpisania

35/13

18.04.2013

ustalenia stawki czynszu z tytułu wynajmu domków wypoczynkowych w Antoninie - administrowanych przez Urząd Gminy w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

36/13

23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Przygodziczki i nadania statutu.

Sarz

z dniem podpisania

37/13

23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Antonin i nadania statutu.

Sarz

z dniem podpisania

38/13

23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Bogufałów i nadania statutu.

Sarz

z dniem podpisania

39/13

23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Chynowa i nadania statutu.  

Sarz

z dniem podpisania

40/13

23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Czarnylas i nadania statutu.

 Sarz

z dniem podpisania

41/13

23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Dębnica i nadania statutu.

Sarz

z dniem podpisania

42/13

23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Hetmanów i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

43/13

23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Janków Przygodzki i nadania statutu.

Sarz

z dniem podpisania

44/13

 23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Ludwików i nadania statutu.

Sarz

z dniem podpisania

45/13

 23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczacego utworzenia sołectw Przygodzice i nadania statutu.

Sarz

z dniem podpisania

46/13

23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Smardów i nadania uchwały.

 Sarz

z dniem podpisania

47/13

23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Topola Wielka i nadania statutu.

Sarz

z dniem podpisania

48/13

23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Wysocko Małe i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

49/13

23.04.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Topola-Osiedle i nadania statutu.

Sarz

z dniem podpisania

50/13

24.04.2013

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Chynowej.

Ośw

z dniem podpisania

51/13

24.04.2013

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora zespołu Szkół w Czarnymlesie.

Ośw

z dniem podpisania

52/13

24.04.2013

powołania Komisji Kunkursowejdo przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dębnicy.

Ośw

z dniem podpisania

53/13

24.04.2013

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim.

Ośw

z dniem podpisania

54/13

24.04.2013

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Wysocku Małym.

Ośw

z dniem podpisania

55/13

29.04.2013

powołania Komisji ds. nagród sportowych w celu opiniowania złożonych wniosków o przyznanienagrody sportowej

GOS

z dniem podpisania

56/13

29.04.2013

powołania Komisji stypendialnej w celu opiniowania złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego

GOS

z dniem podpisania

57/13

30.04.2013

wprowadzenia regularnego badania satysfakcji klientów w Urzędzie Gminy Przygodzice.

Sarz

z dniem podjęcia

58/13

30.04.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok.

Skb

z dniem podpisania

59/13

30.04.2013

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 roku

Skb

z dniem podpisania

60/13

10.05.2013

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chynowej, Zespołu Szkół w Czarnymlesie, Zespołu Szkół w Dębnicy, Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim, Zespołu Szkół w Wysocku Małym. 

Ośw

z dniem podjęcia

61/13

15.05.2013

powołania zespołu do opracowania i przedstawienia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Przygodzice.

Sarz

z dniem podjęcia

62/13

15.05.2013

powołania zespołu do opracowania i przedstawienia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podjecia

63/13

17.05.2013

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

64/13

29.05.2013

ogłoszenia otwrtego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim na rok 2013".

GOS

z dniem podjęcia

65/13

29.05.2013

zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkolnego schroniska młodzieżowego, prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2013/2014.

 Ośw

od dnia 01.09.2013

66/13

05.06.2013

powołania Gminnej Komisji ds. oceny konkursu "Miejsca poprawiające wizerunek (estetykę) w sołectwach Gminy Przygodzice -2013 r".

Roś

z dniem podpisania

67/13

05.06.2013

opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Przygodzice

ROc

z dniem podpisania

68/13

18.06.2013 

wprowadzenia regularnego badania jakości usług publicznych  w Gminie Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

69/13

19.06.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok.

Skb

z dniem podpisania

70/13

19.06.2013

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 roku

Skb

z dniem podpisania

71/13

28.06.2013

znieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok.

Skb

z dniem podpisania

72/13

28.06.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok.

Skb

z dniem podpisania

73/13

28.06.2013

ustalenia procedury udzielania pozyczek dla samorządowych instytucji kultury z terenu Gminy Przygodzice

Skb

z dniem podjęcia

74/13

29.07.2013

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Ośw

z dniem wydania 

75/13

30.07.2013

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Ośw

z dniem podpisania

76/13

30.07.2013

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Ośw

z dniem podpisania

77/13

30.07.2013

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Ośw

z dniem podpisania

78/13

30.07.2013

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Ośw

z dniem podpisania

79/13

30.07.2013

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Ośw

z dniem podpisania

80/13

30.07.2013

powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Ośw

z dniem podpisania

81/13

01.08.2013

wydzierżawienia nieruchomości rolnych, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

82/13

02.08.2013

ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

83/13

07.08.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

84/13

08.08.2013

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Szrz

z dniem podjęcia

85/13

 09.08.2013

listy rodzajów przesyłek wpływających do punktu kancelaryjnego Urzędu Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

86/13

 12.08.2013

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Chynowej

Ośw

 z dniem podpisania

87/13

12.08.2013

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Czarnymlesie

Ośw

z dniem podpisania

88/13

12.08.2013

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dębnicy

Ośw

z dniem podpisania

89/13

 12.08.2013

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim

Ośw

z dniem podpisania

90/13

12.08.2013

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wysocku Małym

Ośw

z dniem podpisania

91/13

28.08.2013

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Skb

z dniem podpisania

92/13

31.08.2013

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2013/2014

Ośw

 obowiązująca od dnia 01 września 2013 roku

93/13

10.09.2013

przyznania uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Ośw

z dniem wydania

94/13

19.09.2013

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Termomordenizacja budynków z przebudową kotłowni Zespołu Szkół w Dębnicy"

 RRG

z dniem podpisania

95/13

20.09.2013

powołania komisji ds. oceny przydatności i wartości majątku ruchomego

GOS

z dniem podjęcia

96/13

30.09.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

97/13

30.09.2013

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 roku

Skb

z dniem podpisania

98/13

01.10.2013

powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

Sarz

z dniem podjęcia

99/13

07.10.2013

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

100/13

07.10.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

101/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2014 rok

RGm

z dniem podpisania

102/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Antonin i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

103/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Bogufałów i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

104/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Chynowa i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

105/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Dębnica i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

106/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Hetmanów i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

107/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Janków Przygodzki i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

108/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Ludwików i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

109/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Przygodzice i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

110/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Przygodziczki i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

111/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Smardów i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

112/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Topola Wielka i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

113/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Topola-Osiedle i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

114/13 

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Wysocko Małe i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

115/13

08.10.2013

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego utworzenia sołectwa Czarnylas i nadania statutu

Sarz

z dniem podpisania

116/13

08.10.2013

zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Przygodzice dla samorządowych instytucji kultury

Skb

z dniem podpisania

117/13

15.10.2013

powołania zespołu do opracowania i przedstawienia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podjęcia

118/13

21.10.2013

ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Przygodzicach przy ul. Słonecznej, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

119/13

21.10.2013

przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej rocznej składników majątkowych Gminy Przygodzice w 2013 roku

Skb

z dniem podjęcia 

120/13

30.10.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

121/13

30.10.2013

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 roku

Skb

z dniem podpisania

122/13

31.10.2013

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

123/13

31.10.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

124/13

31.10.2013

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 roku

Skb

z dniem podpisania

125/13

08.11.2013

ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe

Gr

z dniem podpisania

126/13

08.11.2013

wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony dotychczasowemu dzierżawcy, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

127/13

08.11.2013

wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony dotychczasowemu dzierżawcy, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

128/13

12.11.2013

wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony Telekomunikacji Polskiej S.A. nieruchomości położonej w Topoli Wielkiej przy ul. Krótkiej 64, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

129/13

14.11.2013

przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014-2023

Skb

z dniem podpisania

130/13

14.11.2013

przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Przygodzice na 2014 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

131/13

15.11.2013

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

132/13

15.11.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

133/13

15.11.2013

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2014

GOS

z dniem podjęcia

134/13

15.11.2013

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2014

GOS

z dniem podjęcia 

135/13

20.11.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

136/13

21.11.2013

powołania komisji w celu ustalenia kryteriów wypłaty darowizn w formie zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego tj. pożaru gazociągu w Jankowie Przygodzkim

Sarz

z dniem podpisania

 

 

 

 

 138/13

29.11.2013

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Budowa instalacji c.o. w oddziale przedszkolnym w Topoli Wielkiej".

RRG

z dniem podpisania

139/13

04.12.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

140/13

04.12.2013

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 roku

Skb

z dniem podpisania

141/13

06.12.2013

wdrożenia Systemu Rozwoju Kompetencji Kadr w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

142/13

09.12.2013

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

143/13

09.12.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

144/13

09.12.2013

wypłaty odszkodowania za przyjęcie z mocy prawa na własność Gminy Przygodzice, nieruchomości gruntowej wydzielonej pod drogę publiczną w Chynowie

Gr

z dniem podjęcia

145/13

19.12.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

146/13

30.12.2013

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014-2022

Skb

z dniem podpisania

147/13

30.12.2013

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2013 rok

Skb

z dniem podpisania

148/13

31.12.2013

zaniechania realizacji zadań inwestycyjnych

Skb

z dniem podjęcia