2014

Rejestr

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/14

07.01.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

2/14

07.01.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2014 roku

Skb

z dniem podpisania

3/14

07.01.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

4/14

13.01.2014

przeprowadzenia okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

5/14

15.01.2014

ustalenia ekwiwalentu za okulary - szkła ochronne dla pracowników samorządowych pracujących przy monitorach ekranowych

ROcin

z dniem podpisania

6/14

17.01.2014

powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki komunalnej i eksploatacji w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

7/14

21.01.2014

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim na rok 2014"

GOS

z dniem podjęcia

8/14

21.01.2014

powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2014 r.

GOS

z dniem podpisania

9/14

23.01.2014

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2014

RGm

z dniem podpisania

10/14

28.01.2014

określenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Przygodzice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2014

Ośw

z dniem podpisania

11/14

29.01.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

12/14

29.01.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Skb

z dniem podjęcia

13/14

31.01.2014

wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Przygodzice, nieruchomości gruntowej wydzielonej pod drogę publiczną we Wysocku Małym

Gr

z dniem podjęcia

14/14

15.02.2014

podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2013 roku

Gr

z dniem podjęcia

15/14

05.02.2014

ustalenia ceny drewna opałowego będącego własnością gminy i sprzedaży poprzez ogłoszenia

Roś

od 05.02.2014 do 31.12.2014

16/14

05.02.2014

powołania Koordynatora CAF

Sarz

z dniem podpisania

17/14

10.02.2014

powołania Zespołu ds. Samooceny Urzędu

USC

z dniem podpisania

18/14

18.02.2014

podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2013 roku

Gr

z dniem podjęcia

19/14

19.02.2014

przygotowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach projektu "Twoja szansa" w partnerstwie z Powiatem Ostrowskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Sarz

z dniem podjęcia

20/14

27.02.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

21/14

27.02.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

22/14

07.03.2014

przyznania uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Ośw

z dniem wydania

23/14

07.03.2014

zmieniające zarządzenie w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem

Sarz

z dniem podpisania

24/14

12.03.2014

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębioraca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przygodzice

GOS

z dniem podpisania

25/14

12.03.2014

terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

GOS

z dniem podpisania

26/14

12.03.2014

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

GOS

z dniem podpisania

27/14

12.03.2014 

ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przygodzice, zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia kryteriów przyznawania tych dopłat

GOS

z dniem podpisania

28/14

12.03.2014

nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości zajętej pod drogę w Jankowie Przygodzkim, stanowiącej działkę nr 602/1

Gr

z dniem podpisania

29/14

12.03.2014

zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Wysocko Małe

Gr

z dniem podpisania

30/14

12.03.2014

zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Bogufałów

Gr

z dniem podpisania

31/14

12.03.2014

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok.

Skb

z dniem podpisania

32/14

12.03.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

33/14

26.03.2014

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2013, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania 

34/14

31.03.2014

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

35/14

31.03.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania 

36/14

31.03.2014

wprowadzenia Planu Komunikacji w zakresie samooceny CAF

USC

z dniem podpisania

37/14

01.04.2014

wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi - śmieci

Skb

z dniem podpisania

38/14

03.04.2014

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Przygodziczkach, dyrektora Publicznego Przedszkola "Calineczka" w Czarnymlesie, dyrektora Publicznego Przedszkola w Dębnicy, dyrektora Publicznego Przedszkola "Bajka" w Jankowie Przygodzkim i dyrektora Publicznego Przedszkola im Jasia i Małgosi w Przygodzicach.

Ośw

z dniem wydania

39/14 

04.04.2014

określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowarości kwoty 30 000 euro

RG

Od dnia 16.04.2014

40/14

 07.04.2014

ustalenia stawki czynszu z tytułu wynajmu domków wypoczynkowych w Antoninie - administrowanych przez Urząd Gminy w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

41/14

07.04.2014

ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

42/14

29.04.2014

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Calineczka" w Czarnymlesie

Ośw

z dniem podpisania

43/14

29.04.2014

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dębnicy

Ośw

z dniem podpisania

44/14

29.04.2014

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola  "Bajka" w Jankowie Przygodzkim

Ośw

z dniem podpisania

45/14

29.04.2014

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola im Jasia i Małgosi w Przygodzicach

Ośw

z dniem podpisania

46/14

29.04.2014

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Przygodziczkach

Ośw

z dniem podpisania

47/14

30.04.2014

ustalenia planu finasowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na rok 2014

Skb

z dniem podpisania

48/14

30.04.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania 

49/14

05.05.2014

powołania obwodowych komisji wyborczych

Sarz

z dniem podpisania

50/14

05.05.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2014 roku oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Sarz

z dniem podpisania

51/14

07.05.2014

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

52/14

07.05.2014

ustalenia planu finasowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na rok 2014

Skb

z dniem podpisania

53/14

09.05.2014

określenia sposobu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty w ramach programu Karta Dużej Rodziny, do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przygodzice

GOS

z dniem podpisania

54/14

09.05.2014

określenia sposobu konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Przygodzice programu Karta Dużej Rodziny

GOS

z dniem podpisania

55/14

09.05.2014

ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

56/14

12.05.2014

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

57/14

16.05.2014

zatwierdzenia konkursu na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Przygodziczkach, dyrektora Publicznego Przedszkola "Calineczka" w Czarnymlesie, dyrektora Publicznego Przedszkola w Dębnicy, dyrektora Publicznego Przedszkola "Bajka" w Jankowie Przygodzkim i dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach.

Ośw

z dniem podjęcia

58/14

19.05.2014

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

59/14

19.05.2014

ustalenia planu finasowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

60/14

19.05.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2014 roku oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Skb

z dniem podpisania

61/14

24.05.2014

zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Topoli-Osiedle powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Sarz

z dniem podpisania

62/14

26.05.2014

ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy

Gr

z dniem podpisania

63/14

27.05.2014

zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkolnego schroniska młodzieżowego, prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2014/2015

Ośw

od dnia 01.09.2014

64/14

28.05.2014

ustalenia planu finasowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

65/14

02.06.2014

ustalenia dnia wolnego od pracy

Sarz

z dniem podpisania

66/14

10.06.2014

nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości zajętej pod drogę w Smardowie

Gr

z dniem podpisania

67/14

10.06.2014

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Sarz

z dniem podjęcia

68/14

24.06.2014

ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania

69/14

25.06.2014

ustalenia planu finasowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

70/14

30.06.2014

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

71/14

30.06.2014

ustalenia planu finasowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

72/14

30.06.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

73/14

30.06.2014

ustalenia opłaty za wydanie zezwolenia na łowienie ryb z łowiska na stawie Szperek w Antoninie

Gr

z dniem podjęcia

74/14

30.06.2014

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2014-2023

Skb

z dniem podpisania

75/14

07.07.2014

ustalenia wysokości opłat za wstęp na teren ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Antoninie

Gr

z dniem podjęcia

76/14

08.07.2014

wyboru sołtysa sołectwa Wysocko Małe

Sarz

z dniem podpisania

77/14

15.07.2014

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp na teren ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Antoninie

Sarz

z dniem podjęcia

78/14

28.07.2014

ustalenia stawki czynszu za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe

Gr

z dniem podpisania

79/14

30.07.2014

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

80/14

30.07.2014

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

81/14

30.07.2014

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

82/14

31.07.2014

ustalenia planu finasowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

83/14

31.07.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

84/14

04.08.2014

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Ośw

z dniem wydania

85/14

07.08.2014

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

Sarz

z dniem podpisania

86/14

13.08.2014

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach

Ośw

z dniem podpisania

87/14

13.08.2014

powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola "Calineczka" w Czarnymlesie

Ośw

z dniem podpisania

88/14

13.08.2014

powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Dębnicy

Ośw

z dniem podpisania

89/14

13.08.2014

powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola "Bajka" w Jankowie Przygodzkim

Ośw

z dniem podpisania

90/14

13.08.2014

powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola  im. Jasia i Małgosi w Przygodzicach

Ośw

z dniem podpisania

91/14

19.08.2014

powołania komisji konkursowej w celu dokonania wyboru Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach oraz określenia regulaminu konkursu

Sarz

z dniem podpisania

92/14

27.08.2014

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Skb

z dniem podpisania

93/14

27.08.2014

wydzierżawienia nieruchomości rolnych, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

94/14

03.09.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

95/14

03.09.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

96/14

03.09.2014

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2014/2015

Ośw

z dniem podpisania

97/14

12.09.2014

przyznania uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Ośw

z dniem wydania

98/14

15.09.2014

ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy

Gr

z dniem podpisania 

99/14

19.09.2014

ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2015 rok

Rgm

z dniem podpisania

100/14

24.09.2014

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Przebudowa i rozbudowa Przedszkola w Jankowie Przygodzkim"

RRG

z dniem podpisania

101/14

30.09.2014

powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

Sarz

z dniem podjęcia

102/14

30.09.2014

zmieniające zarządzenie w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem

Sarz

z dniem podpisania

103/14

30.09.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

104/14

30.09.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

105/14

30.09.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2014 roku, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Skb

z dniem podpisania

106/14

02.10.2014

wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Przygodzice, nieruchomości gruntowej wydzielonej pod drogę publiczną we Wysocku Małym

Gr

z dniem podjęcia

107/14

02.10.2014

odpłatnego przejęcia przez Gminę Przygodzice odcinka sieci wodociągowej wybudowanego przez osoby fizyczne w miejscowości Przygodzice

Gr

z dniem podpisania

108/14

14.10.2014

ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania

109/14

15.10.2014

nabycia na własność nieruchomości położonej w Przygodzicach przy ul. Słonecznej

Gr

z dniem podpisania

110/14

20.10.2014

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok.

Skb

z dniem podpisania

111/14

20.10.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

112/14

20.10.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 roku

Skb

z dniem podpisania

113/14

20.10.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2014 roku, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Skb

z dniem podpisania

114/14

21.10.2014

ustalenia dnia wolnego od pracy

Sarz

z dniem podpisania

115/14

30.10.2014

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

116/14

30.10.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

117/14

05.11.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

118/14

05.11.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 roku

Skb

z dniem podpisania

119/14

05.11.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2014 roku, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Skb

z dniem podpisania

120/14

12.11.2014

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

121/14

12.11.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

122/14

12.11.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2014 roku, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Skb

z dniem podpisania

123/14

14.11.2014

przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Przygodzice na 2015 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

124/14

14.11.2014

przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2015-2024

Skb

z dniem podpisania

125/14

14.11.2014

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2015

GOS

z dniem podjęcia

126/14

14.11.2014

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2015

GOS

z dniem podjęcia

127/14

14.11.2014

nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości zajętych pod drogę w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

128/14

14.11.2014

przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014 roku

Skb

z dniem podpisania

129/14

01.12.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

130/14

01.12.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 roku

Skb

z dniem podpisania

131/14

29.12.2014

ustanowienia służebności przesyłu

Gr

z dniem podjęcia

132/14

29.12.2014

ustanowienia służebności przesyłu

Gr

z dniem podjęcia

133/14

29.12.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

134/14

29.12.2014

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 roku

Skb

z dniem podpisania

135/14

30.12.2014

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dębnicy".

RG

z dniem podpisania

136/14

30.12.2014

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr 210/3 i 210/4 przy Zespole Szkół w Wysocku Małym".

RG

z dniem podpisania

137/14

30.12.2014

wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy w Przygodzicach

Skb

z dniem podpisania

138/14

31.12.2014

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania

139/14

31.12.2014

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2014 rok

Skb

z dniem podpisania 

140/14

31.12.2014

wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków

Skb

z dniem 01.01.2015 r.

141/14

31.12.2014

ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Przygodzice

Skb

z dniem 01.01.2015 r.

142/14

31.12.2014

ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci i pieczątek służbowych w Urzędzie Gminy Przygodzice

Skb

z dniem 01.01.2015 r.

143/14

31.12.2014 

krajowych podróży służbowych w Urzędzie Gminy Przygodzice

Skb

z dniem 01.01.2015 r.

 

 

 

 

145/14 

31.12.2015

ustalenia procedur windykacji należności w Urzędzie Gminy Przygodzice

Skb

z dniem 01.01.2015 r.

146/14

31.12.2015

ustalenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Przygodzice

Skb

z dniem 01.01.2015 r.

147/14

31.12.2015

ustalenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Przygodzice

Skb

z dniem 01.01.2015 r.