2015

Rejestr 2015

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/15

05.01.2015

określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowarości kwoty 30 000 euro

RG

Od dnia 05.01.2015

2/15

05.01.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Topola Wielka

Sarz

z dniem podpisania

3/15

05.01.2015

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

4/15

05.01.2015

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2015 roku

Skb

z dniem podpisania

5/15

05.01.2015

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

6/15

12.01.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wysocko Małe

Sarz

z dniem podpisania

7/15

12.01.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bogufałów

Sarz

z dniem podpisania

8/15

13.01.2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok.

Skb

z dniem podpisania

9/15

13.01.2015

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania 

10/15

15.01.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dębnica

Sarz

z dniem podpisania

11/15

15.01.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Przygodziczki

Sarz

z dniem podpisania

12/15

16.01.2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2015

RGm

z dniem podjęcia

13/15

19.01.2015

wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony dotychczasowemu dzierżawcy, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

14/15

20.01.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Smardów

Sarz

z dniem podpisania

15/15

20.01.2015

wydzierżawienia nieruchomości rolnej, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

 16/15

20.01.2015

określenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Przygodzice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2015

Ośw

z dniem podpisania

17/15

26.01.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

18/15

26.01.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Janków Przygodzki

Sarz

z dniem podpisania

19/15

28.01.2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim na rok 2015"

GOS

z dniem podjęcia

20/15

28.01.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chynowa

Sarz

z dniem podpisania

21/15

29.01.2015

powołania zespołu do pozyskiwania środków zewnętrznych 

Sarz

z dniem podjęcia

22/15

30.01.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Antonin

Sarz

z dniem podpisania

23/15

02.02.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Hetmanów

Sarz

z dniem podpisania

24/15

02.02.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Czarnylas

Sarz

z dniem podpisania

25/15

05.02.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ludwików

Sarz

z dniem podpisania

26/15

05.02.2015

wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Topola-Osiedle

Sarz

z dniem podpisania

27/15

05.02.2015

ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania

28/15

05.02.2015

ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy

Gr

z dniem podpisania

29/15

13.02.2015

powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2015 r.

GOS

z dniem podpisania

30/15

19.02.2015

powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania

Sarz

z dniem podpisania

31/15

27.02.2015

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania 

32/15

27.02.2015

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

33/15

04.03.2015

podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2015 roku

Gr

z dniem podpisania

34/15

05.03.2015

wydzierżawienia nieruchomości rolnej, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

35/15

11.03.2015

ustalenia ceny drewna opałowego będącego własnością gminy i sprzedaży poprzez ogłoszenie

Roś

od 11.03.2015 do 31.12.2015

36/15

12.03.2015

powołania komisji stypendialnej d.s. oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Przygodzice

Ośw

z dniem wydania

37/15

16.03.2015

przyznania uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Ośw

z dniem wydania

38/15

26.03.2015

ogłoszenia konkursu pn."Najaktywniejsze sołectwo Gminy Przygodzice w 2015 r." i powołania komisji oceniającej

Roś

z dniem podpisania

39/15

26.03.2015

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

40/15

26.03.2015

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

41/15

26.03.2015

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2015 roku oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Skb

z dniem podpisania

42/15

27.03.2015

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2014, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

43/15

27.03.2015

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

44/15

30.03.2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

45/15

30.03.2015

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

46/15

30.03.2015

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

47/15

31.03.2015

wydzierżawienia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, sporządenia i podania do publicznej wiadomości wykazu

Gr

z dniem podpisania

48/15

31.03.2015

nabycia na własność nieruchomości położonej w Jankowie Przygodzkim przy ul. Żwirowej

Gr

z dniem podpisania

49/15

31.03.2015

nabycia na własność nieruchomości położonej w Jankowie Przygodzkim przy ul. Krótkiej

Gr

z dniem podpisania

50/15

02.04.2015

powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego

Roś

z dniem podpisania

51/15

03.04.2015

ustalenia stawki czynszu z tytułu wynajmu domków wypoczynkowych w Antoninie - administrowanych przez Urząd Gminy w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

52/15

09.04.2015

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

53/15

10.04.2015

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przygodzicach

Ośw

z dniem wydania

54/15

13.04.2015

ogłoszenia konsultacji projektów uchwał

GOS

z dniem podpisania

55/15

20.04.2015

powołania Komisji ds. nagród sportowych w celu opiniowania złożonych wniosków o przyznanie nagrody sportowej

GOS

z dniem podpisania

56/15

20.04.2015

powołania Komisji w celu opiniowania złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego

GOS

z dniem podpisania

57/15

20.04.2015

powołania obwodowych komisji wyborczych

Sarz

z dniem podpisania

58/15

28.04.2015

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przygodzicach

Ośw

z dniem podpisania

59/15

29.04.2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

60/15

29.04.2015

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

61/15

29.04.2015

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

62/15

05.05.2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

63/15

05.05.2015

ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Przygodzice na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

64/15

05.05.2015

ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2015 roku oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Skb

z dniem podpisania

65/15

12.05.2015 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. Szkółka kolarska 2015

GOS

z dniem podjęcia

66/15

12.05.2015

procedur kontroli gospodarowania mieniem

Sarz

z dniem podjęcia

67/15

14.05.2015

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przygodzicach

Ośw

z dniem podjęcia

68/15

20.05.2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

69/15

22.05.2015

wprowadzenia regulaminu wypożyczania sprzętu wodnego pływającego na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Antoninie

Gr

z dniem podpisania

70/15

25.05.2015

ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

71/15

26.05.2015

ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania 

72/15

26.05.2015

ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy

Gr

z dniem podpisania

73/15

28.05.2015

zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkolnego schroniska młodzieżowego, prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2015/2016

Ośw

od dnia 01.09.2015

74/15

01.06.2015

ustalenia opłaty za wydanie zezwolenia na łowienie ryb z łowiska na stawie Szperek w Antoninie

Gr 

z dniem podjęcia 

75/15

15.06.2015

wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Przygodzice, nieruchomości gruntowej wydzielonej pod drogę publiczną we Wysocku Małym

Gr

z dniem podjęcia

76/15

15.06.2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

77/15

23.06.2015

powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminiy Przygodzice

ROcabi

z dniem podpisania

78/15

24.06.2015

przeprowadzenia w dniu 25.06.2015 r. wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania

ROc

z dniem podpisania

79/15

30.06.2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

80/15

30.06.2015

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2015 - 2024

Skb

z dniem podpisania

81/15

16.07.2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania 

82/15

17.07.2015

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Ośw

z dniem wydania 

83/15

30.07.2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

84/15

31.07.2015

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

85/15

31.07.2015

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

86/15

31.07.2015

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

87/15

 31.07.2015

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

88/15

31.07.2015

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

89/15

31.07.2015

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Rozbudowa elementu przyłącza sieci wodociągowej w Przygodzicach ul. Wysocka"

RG 

z dniem podpisania

90/15

07.08.2015

ustalenia dnia wolnego od pracy

Sarz

z dniem podpisania

91/15

14.08.2015

powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Sarz

z dniem podpisania

92/15

19.08.2015

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Przygodzicach

Ośw

z dniem podpisania

93/15

21.08.2015

przekazania kierownikom podległych Gminie Przygodzice jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tutułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2015

Skb 

z dniem podpisania

94/15

21.08.2015

ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe na cele rolne na okres do 3 lat

Gr

z dniem podpisania

95/15

24.08.2015

ustanowienia służebności przesyłu

Gr

z dniem podjęcia

96/15

26.08.2015

wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat świetlic wiejskich na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

97/15

26.08.2015

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Skb

z dniem podpisania

98/15

31.08.2015

sprzedaży środka trwałego - samochodu samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz 005 

Roc

z dniem podpisania

99/15

31.08.2015

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2015/2016

Ośw

z dniem podjęcia

100/15

01.09.2015

organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Przygodzice

ROcabi

z dniem podpisania

101/15

01.09.2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

102/15

02.09.2015

ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2016 rok

RGm

z dniem podpisania

103/15

07.09.2015

ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Przygodzice w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Rg

z dniem podpisania

104/15

07.09.2015

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Jankowie Przygodzkim jej użytkownikowi wieczystemu, ustalenia ceny sprzedawanej nieruchomości, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

105/15

07.09.2015

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Czarnymlesie jej użytkownikowi wieczystemu, ustalenia ceny sprzedawanej nieruchomości, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

106/15

16.09.2015

przyznania uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Ośw

z dniem wydania

107/15

23.09.2015

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2015/2016

Ośw

z dniem podjęcia

108/15

30.09.2015

zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacji Szkoły Podstawowej w Przygodzicach prowadzonej przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2015/2016

Ośw

z dniem podjęcia

109/15

30.09.2015

wydzierżawienia nieruchomości rolnych

Gr

z dniem podpisania

110/15

01.10.2015

wydzierżawienia części nieruchomości w celu zamontowania anteny nadawczo - odbiorczej, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

111/15

05.10.2015

powołania obwodowych komisji wyborczych

Gr

z dniem podpisania

 112/15

05.10.2015

przeprowadzenia inwentaryzacji

Skb

z dniem podpisania

113/15

23.10.2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

114/15

28.10.2015

nabycia w drodze dfarowizny nieruchomości zajętych pod drogę, położonych w Jankowie Przygodzkim od Parafii pw. Św. Józefa w Jankowie Przygodzkim

Gr

z dniem podpisania

115/15

30.10.2015

powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. handlu w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

116/15

03.11.2015

ogłoszenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania

117/15

03.11.2015

ogłoszenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy

Gr

z dniem podpisania

118/15

03.11.2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

119/15

06.11.2015

oreślenia sposobu konsultacji projektów uchwał

GOS

z dniem podpisania

 120/15

09.11.2015

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

121/15

12.11.2015

przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2016-2025

Skb

z dniem podpisania

122/15

12.11.2015

przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Przygodzice na 2016 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

123/15

13.11.2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2016

GOS

z dniem podjęcia

124/15

13.11.2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2016

GOS

z dniem podjęcia

 

 

 

 

126/15

13.11.2015

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Skb

z dniem podpisania

127/15

17.11.2015

zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół-Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim na rok szkolny 2015/2016

Ośw

z dniem podjęcia

128/15

18.11.2015

przeprowadzenia w dniu 26.11.2015 r. wojewódzkiego treningu systemu ostrzegania i alarmowania

ROc

z dniem podpisania