2016

Rejestr 2016

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/16

04.01.2016

zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół-Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przygodzicach na rok szkolny 2015/2016

Ośw

z dniem podjęcia

2/16

15.01.2016

powołania komisji oceniającej wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

RG

z dniem podpisania

3/16

18.01.2016

zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół-Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przygodzicach na rok szkolny 2015/2016

Ośw

z dniem podjęcia

4/16

26.01.2016

określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2016.

Ośw

z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku

5/16

26.01.2016

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017.

Ośw

z dniem wydania

6/16

29.01.2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim na rok 2016"

GOS

z dniem podjęcia

7/16

01.02.2016

niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

8/16

01.02.2016

zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół-Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim na rok szkolny 2015/2016.

Ośw

z dniem podjęcia

9/16

05.02.2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzchnie realizacji zadania z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2016

RGm

z dniem podjęcia

10/16

16.02.2016

  przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Budowa kompleksu sportowo - dydaktycznego przy Zespole Szkół w Przygodzicach" w zakresie budynek przedszkola w Przygodzicach"

Skb

Obowiązuje od dnia 31 grudnia 2015r.

11/16

18.02.2016

Zmiany Zarządzenia nr 144/Skb/2014 z dnia 31 grudnia 2014 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości


Skb

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

12/16

22.02.2016

  zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2015/2016.

Ośw

z dniem podjęcia

13/16

22.02.2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Skb

z dniem podpisania

14/16

24.02.2016

przekazania kierownikom podległych Gminie Przygodzice jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016

Skb

z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2016 roku

15/16

29.02.2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą "Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim na rok 2016".

GOS

z dniem podjęcia

 16/16

29.02.2016

zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonej przez Gminę przygodzice na rok szkolny 2015/2016

Ośw

z dniem podjęcia

17/16

04.03.2016

podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2016 roku

Gr

z dniem podjęcia

18/16

04.03.2016

ustalenia wysokości stawki czynszu bazowego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

Gr

z dniem podpisania

19/16

04.03.2016

powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2016 roku

GOS

z dniem podpisania

20/16

08.03.2016

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

GOK

z dniem podpisania

21/16

08.03.2016

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego

GBP

z dniem podpisania

22/16

09.03.2016

 wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważniania Kierownia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o świadczenia wychowawcze.

Sarz

z dniem podjęcia

23/16

10.03.2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzchnie realizacji zadania konkursowego pt. Szkółka kolarska 2016

GOS

z dniem podjęcia

24/16

10.03.2016

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Sarz

z dniem podjęcia

25/16

10.03.2016

powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

26/16

16.03.2016

przyznania uczniom uczestniczącym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia.

Ośw

z dniem wydania

27/16

16.03.2016

powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Skb

z dniem podpisania

28/16

29.03.2016

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2015 oraz przekazania go Radzie Gminy i regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

29/16

08.04.2016

określenia sposobu konsultacji projektów uchwał:

- w sprawie okreslenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

GOS

z dniem podpisania

30/16

08.04.2016

sprzedasży nakładów w postaci domków letniskowych

Gr

z dniem podpisania

31/16

08.04.2016

ostalenia stawki czynszu z tytułu wynajmu domków wypoczynkowych w Antoninie - administrowanych przez Urząd Gminy w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania 

32/16

22.04.2016

ogłoszenia konkursu pn. "Najaktywniejsze sołecywo Gminy Przygodzice w 2016 r." i powołania komisji oceniającej.

Roś

z dniem podpisania

33/16

25.04.2016

ogłoszenia VI przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Debnicy

Gr

z dniem podpisania

34/16

25.04.2016

ogłoszenia VI przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania

35/16

25.04.2016

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

36/16

28.04.2016

wmieniające uchwałe w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Skb

z dniem podpisania

37/16

12.05.2016

niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

38/16

13.05.2016

ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

39/16

19.05.2016

niedpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości położonej w Czarnymlesie

Gr

z dniem podpisania

40/16

24.05.2016

nabycia na własność nieruchomności położonej w Wysocku Małym przy ul. Spokojnej

Gr

z dniem podpisania

41/16

25.05.2016

zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkolnego schroniska młodzieżowego, prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2016/2017.

Ośw

z dniem wydania

42/16

04.06.2016

ogłoszenia o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne

RG

z dniem podjęcia

43/16

06.06.2016

ogłoszenia o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne

RG

z dniem podjęcia

44/16

07.06.2016


ustalenia opłaty za wydanie zezwolenia na łowienie ryb z łowiska na stawie Szperek w Antoninie

Gr

z dniem podjęcia

45/16

27.06.2016

powołania komisji oceniającej oferty złożone do konkursu na wybór partnera do projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne

RG

z dniem podpisania

46/16

29.06.2016


uchylenia zarządzenia nr 132/Gr/2015 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 16.12.2015 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu socjalnego

Gr

z dniem podpisania

47/16

30.06.2016

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Przygodzice na lata 2016 - 2025.

Skb

z dniem podpisania

48/16

30.06.2016

zmieniające uchwałe w sprwie uchwały budżetowej na 2016 rok

Skb

z dniem podpisania

49/16

05.07.2016

nie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Gr

z dniem podjęcia

50/16

14.07.2016

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego.

Ośw

z dniem podpisania

51/16

20.07.2016

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Ośw

z dniem wydania

52/16

20.07.2016

zatwierdzenia diagnozy w zakresie potrzeb edukacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice

Ośw

z dniem podjęcia

53/16

20.07.2016

zatwierdzenia diagnozy w zakresie potrzeb edukacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice.

Ośw

z dniem podjęcia

54/16

25.07.2016

nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości zajętych pod drogę - ul. Akacjową w Jankowie Przygodzkim

Gr

z dniem podpisania

55/16

25.07.2016

nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości zajętej pod droge - ul. Sadowa w Jankowie Przygodzkim

Gr

z dniem podpisania

56/16

25.07.2016

nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości zajętej pod drogę w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

57/16

23.08.2016


powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Sarz

z dniem podjęcia

58/16

23.08.2016

powołania komisji ds. likwidacji pieczęci i pieczątek.

Hdl

z dniem podjęcia

59/16

25.08.2016

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Budowa kompleksu sportowo - dydaktycznego przy Zespole Szkół w Przygodzicach" w zakresie: sala gimnastyczna w Przygodzicach, boisko i bieżnia w Przygodzicach".

Rg

z dniem podpisania

60/16

29.08.2016

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Skb

z dniem podpisania

61/16

31.08.2016

 wydzierżawienia nieruchomości rolnych, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

62/16

31.08.2016

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjuch prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2016/2017

Ośw

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2016 roku

63/16

02.09.2016

ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

RGm

z dniem podpisania

64/16

12.09.2016

 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Skb

z dniem podpisania

65/16

19.09.2016 

przyznania uczniom uczestniczącym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia.

Ośw

z dniem wydania

66/16

22.09.2016

zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przygodzicach na rok szkolny 2016/2017

Ośw

z dniem podjęcia

67/16

23.09.2016

zaniechania r4ealizacji zadań inwestycyjnych

RG

z dniem podpisania

68/16

07.10.2016

nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Antoninie

Rg

z dniem podjęcia

69/16

07.10.2016

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2016/2017

Ośw

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2016 roku

70/16

07.10.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem.

Sarz

z dniem podpisania

71/16

10.10.2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Skb

z dniem podpisania 

72/16

13.10.2016

zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przygodzicach na rok szkolny 2016/2017

Ośw

z dniem podjęcia

73/16

14.10.2016

powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.

Roś

 z dniem podpisania

74/16

18.10.2016

powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzednicze inspektora ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz 

z dniem podpisania 

75/16

21.10.2016

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Budowa kompleksu sportowo - dydaktycznego przy Zespole Szkół w Przygodzicach" w zakresie: zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Przygodzicach

RG

z dniem podpisania

76/16

25.10.2016

ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

77/16

25.10.2016

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2016/2017.

Ośw

z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 24 października 2016 roku

78/16

28.10.2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Skb

z dniem podpisania

79/16

02.11.2016

przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu rozwoju kultury w gminie Przygodzice na lata 2016 -2020"

Sarz

z dniem podpisania

80/16

03.11.2016

ogłoszenia VII przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy

Gr

z dniem podpisania

81/16

03.11.2016

ogłoszenia VII przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie

Gr

z dniem podpisania 

82/16

04.11.2016

zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przygodzicach na rok szkolny 2016/2017

Ośw

z dniem podjęcia 

83/16

04.11.2016

przeprowadzenia inwentaryzacji

Skb

z dniem podpisania

84/16

14.11.2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadan z zakresu kultury fizycznej i sportu w  2017 roku.

GOS

z dniem podjęcia

85/16

14.11.2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2017.

GOS

z dniem podjęcia

86/16

15.11.2016

przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2017-2026.

Skb

z dniem podpisania

87/16

15.11.2016

przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Przygodzice na 2017 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Skb

z dniem podpisania

88/16

15.11.2016

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kotraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

89/16

23.11.2016

zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Przygodzice

Skb 

z dniem 1 stycznia 2017 roku

90/16

25.11.2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Skb

z dniem podpisania

91/16

28.11.2016

nieodpłatnego nabycia na własnośc przez Gminę Przygodzice nieruchomości zajętej pod drogę

Gr

z dniem podpisania

92/16

08.12.2016

powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzednicze inspektora ds. gospodarki komunalnej i eksploatacji w Urzędzie Gminy Przygodzice.

Sarz

z dniem podpisania

93/16

15.12.2016

powołania komisji rekturacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki komunalnej i planowania w Urzędzie Gminy Przygodzice.

Sarz

z dniem podpisania

94/16

27.12.2016

zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Przygodzice dla Centrum Integracji Społecznej

GOPS

z dniem podpisania do dotacji udzielanych od roku 2017

95/16

27.12.2016

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka" w części dotyczącej budowy chodnika przy Oddziale Przedszkolnym w Topoli Wielkiej

Gke

z dniem podpisania

96/16

30.12.2016

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "realizacja zadan publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowo - rekreacyjne w jankowie Przygodzkim - budowa oświetlenia obiektu sportowego".

RRG

z dniem podpisania

97/16

30.12.2016

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Budowa kompleksu sportowo - dydaktycznego przy Zespole Szkół w Przygodzicach" w zakresie: "budynek przedszkola w Przygodzicach".

RRG

z dniem podpisania

98/16

30.12.2016

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok 

Skb

z dniem podpisania

99/16

30.12.2016

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2016/2017.

Ośw

z dniem podjęcia

100/16

30.09.2016

wyboru sołtysa sołectwa Czarnylas.

Sarz

z dniem podpisania