2017

Rejestr 2017

REJESTR ZARZĄDZEń WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wgladu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/17

02.01.2017

wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Uew

z dniem podpisania i ogłoszenia tj. z dniem 02.01.2017

2/17

3.01.2017

powołania stałej gminnej komisji przetargowej w Gminie Przygodzice

RG

z dniem podpisania

3/17

03.01.2017

ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraszającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

RG

z dniem podpisania

4/17

04.01.2017

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr


z dniem podjęcia


5/17

18.01.2017

ustalenia ceny drewna opałowego będącego własnością gminy i sprzedaży poprzez ogłoszenie

Roś

od 18 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

6/17

19.01.2017

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2017

RGm

z dniem podjęcia

7/17

23.01.2017

określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2017

Ośw

z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017

8/17

25.01.2017

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

9/17

25.01.2017

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

10/17

25.01.2017

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

11/17

25.01.2017

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
Gr


z dniem podjęcia


12/17

26.01.2017

powołania Grupy Projektowej na rzecz realizacji projektu: "Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami"

USC

z dniem podpisania

13/17

26.01.2017

przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2017-2019

Gr

z dniem podjęcia


14/17

30.01.2017

powołania Zespołu do spraw wdrożenia nowego ustroju szkolnego w Gminie Przygodzice

Ośw

z dniem wydania

15/17

08.02.2017

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Sarz

z dniem podjęcia

 16/17

13.02.2017

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół podstawowyc i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2016/2017

Ośw

z dniem podjęcia

17/17

13.02.2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Skb

z dniem podpisania

18/17

13.02.2017

nie wykonani prawa do pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

19/17

17.02.2017

powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w roku 2017

RGm

z dniem podjęcia

20/17

21.02.2017

nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości zajętch pod drogi

Gr

z dniem podpisania

21/17

21.02.2017

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działania

RG

z dniem podpisania

22/17

21.02.2017

ogłoszenia konkursu pn. "Najaktywniejsze sołectwo Gminy Przygodzice w 2017r." i powołania komisji oceniającej

Roś

z dniem podpisania

23/17

21.02.2017

zmieniające Zarządzenie 144/Skb/2014 z dnia 31 grudnia 2014 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości

Skb

z dniem podpisania

24/17

27.02.2017

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. "Organizator sportu wśród dzieci i młodzeży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzic w 2017r."

GOS

z dniem podjęcia

25/17

27.02.2017

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. "Szkółka kolarska 2017"

GOS

z dniem podjęcia

26/17

02.03.2017

nie wykonania prawa do pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

27/17

02.03.2017

nie wykonania prawa do pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

28/17

09.03.2017

podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2017 roku

Gr

z dniem podjęcia

29/17

14.03.2017

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

30/17

14.03.2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

GOK

z dniem podpisania

31/17

15.03.2017

określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice

Ośw

z dniem podjęcia

32/17

16.03.2017

przyznania uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Ośw

z dniem wydania

33/17

24.03.2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Bliblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego

GBP

z dniem podpisania

34/17

28.03.2017

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2016 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

35/17

30.03.2017

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uwależnienom i patologiom społedznym w roku 2017

Gm

z dniem podjęcia

36/17

03.04.2017

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

37/17

03.04.2017

organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych

ROc

z dniem podpisania

38/17

07.04.2017

udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

39/17

12.04.2017

ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

40/17

13.04.2017

ustalenia stawki czynszu z tytuł wynajmu domków wypoczynkowych w Antoninie - administrowanych przez Urząd Gminy w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

41/17

27.04.2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Skb

z dniem podpisania

42/17

12.05.2017

nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości zajętej pod drogę

Gr

z dniem podpisania

43/17

12.05.2017

ustanowienia służebności przesyłu

Gr

z dniem podjęcia

44/17

12.05.2017


zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji przedszkola prowadzonego przez Gminę Przygodzce na rok szkolny 2016/2017

Ośw

z dniem podjęcia

45/17

22.05.2017

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

46/17

23.05.2017


zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych, i szkolnego schroniska młodzeżowego, prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2017/2018

Ośw

z dniem 1 września 2017

47/17

26.05.2017

wydzierżawienia nieruchomości rolnej

Gr

z dniem podpisania

48/17

30.05.2017

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

49/17

31.05.2017

ustanowienia służebności przesyłu

Gr

z dniem podjęcia

50/17

05.06.2017

powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Przygodzice

RG

z dniem podpisania

51/17

06.06.2017

nie wykonania pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

52/17

07.06.2017

ustalenia opłaty za wydanie zezwolenia na łowienie ryb z łowiska na stawie Szperek w Antoninie

Gr

z dniem podjęcia

53/17

19.06.2017

Regulamunu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podjęcia

54/17

20.06.2017

przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnymlesie" w zakresie: boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Czarnymlesie

RRG

z dniem podpisania

55/17

28.06.2017

wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Przygodzice, nieruchomości gruntowej wydzielonej pod drogę publiczną we Wysocku Małym

Gr

z dniem podjęcia

56/17

30.06.2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Skb

z dniem podpisania

57/17

06.07.2017


ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podpisania

58/17

11.07.2017

określenia sposobu konsultacji projektów uchwał:
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przygodzice,
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

GOS

z dniem podpisania

59/17

25.07.2017

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

60/17

25.07.2017

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontrakowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

61/17

25.07.2017

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontrakowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

62/17

25.07.2017


powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontrakowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Ośw

z dniem podpisania

63/17

04.08.2017

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

64/17

14.08.2017

przekazania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przygodzicach pomieszczeń w budynku położonym w PRzygodzicach przy ul. Szkolnej

Gr

z dniem podjęcia

65/17

16.08.2017 

ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

RGm

z dniem podpisania

66/17

23.08.2017

ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy

Gr

z dniem podpisania

67/17

23.08.2017

powołoania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

RG

z dniem podpisania i pozostaje w mocy do całkowistego zakończenia Przedsięwzięcia oraz jego rozliczenia w zakresie dofinansowania

68/17

23.08.2017

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - "Wyprawka szkolna"

Ośw

z dniem wydania

69/17

24.08.2017

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

70/17

24.08.2017

wydzierżawienia nieruchomości rolnej, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

71/17

25.08.2017

powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania 

72/17

25.08.2017

powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

73/17

30.08.2017

nie wykonania pierwokupu nieruchomości


Gr


 z dniem podjęcia

74/17

30.08.2017

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice, wraz z informacją o kształkowaniu sięwieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Skb

z dniem podpisania 

75/17

01.09.2017

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych prrez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2017/2018

Ośw

z dniem podjęcia

76/17

08.09.2017

wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Topola-Osiedle, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Gr


z dniem podpisania


77/17

08.09.2017

zmiany zasad prowadzenia scentralizowanych roziczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Przygodzice

Skb

z dniem podpisania

78/17

08.09.2017

zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Przygodzicach na rok szkolny 2017/2018

Ośw

z dniem podjęcia

79/17

18.09.2017

nabycia na włoasność nieruchomości zabudowanej położonej w Antoninie przy ul. Krótkiej 4

Gr

z dniem podpisania

80/17

18.09.2017

nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości zajętej pod drogę

Gr

z dniem podpisania

81/17

18.09.2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Skb

z dniem podpisania


82/17

25.09.2017

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia


83/17

29.09.2017

użyczenia nieruchomości Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przygodzicach - sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Gr

z dniem podpisania

84/17

29.09.2017

przyznania uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Ośw

z dniem wydania

85/17

02.10.2017

powołania komisji mieszkaniowej

Sarz

z dniem podpisania

86/17

02.10.2017

zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Przygodzicach na rok szkolny 2017/2018

Ośw

z dniem podjęcia

87/17

02.10.2017

zmiany zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Przygodzice

Skb

z dniem podpisania

88/17

06.10.2017

przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej rocznej składników majątkowych Gminy Przygodzice w 2017 roku

Skb

z dniem podjęcia

89/17

06.10.2017

powołania komisji oceniającej wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

RG 

z dniem podpisania

90/17

18.10.2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 rok

Skb

z dniem podpisania

91/17

23.10.2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Skb

z dniem podpisania

92/17

23.10.2017

powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu z natury w ramach inwentaryzacji pełnej rocznej składników majątkowych Gminy Przygodzice w 2017 roku

USC

z dniem podpisania

93/17

27.10.2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok


Skb


z dniem podpisania

94/17

27.10.2017

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2017/2018

Ośw

z dniem podjęcia

95/17

30.10.2017

powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach oraz udzielenia pełnomocnictwa

Sarz

z dniem podjęcia

96/17

31.10.2017

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Przygodzice nakładów na nieruchomości położonej w Antonie przy ul. Wrocławskiej 6, od Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowego Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim

Gr

z dniem podjęcia

97/17

31.10.2017

ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

98/17

03.11.2017

ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębniy

Gr

z dniem podpisania

99/17

13.11.2017

przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032

Skb

z dniem podpisania

100/17

13.11.2017

przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Przygodzice na 2018 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania