2018

Rejestr 2018

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
Wglądu do treści poszczególnych zarządzeń można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, pokój nr 1, parter
numer
zarzadzenia
data
zarządzenia
w sprawie zarządzenia
realizuje
termin
wykonania

1/18

02.01.2018

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2017/2018

Ośw

z dniem podjęcia

2/18

03.01.2018

ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Przygodzce

Sarz

z dniem podpisania

3/18

03.01.2018

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

4/18

09.01.2018

określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2018

Ośw

z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku

5/18

11.01.2018

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

6/18

12.01.2018

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2018

RGm

z dniem podjęcia

7/18

12.01.2018

ogłoszenia o naborze na członka Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w roku 2018

RGm

z dniem podjęcia

8/18

23.01.2018

nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomośi zajętych pod drogę w Jankowie Przygodzkim

Gr

z dniem podjęcia

9/18

30.01.2018

określenia terminów przeprowadzania prostępowania rektrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice

Ośw

z dniem podjęcia

10/18

31.01.2018

zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Kardynała Karola Wojtyły w Chynowej prowadzonej przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2017/2018

Ośw

z dniem podjęcia

11/18

05.02.2018

nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej na ul. Ogrodowej w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

12/18

05.02.2018

powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w roku 2018

RGm

z dniem podjęcia

13/18

12.02.2018

zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Skb

z dniem podpisania

14/18

26.02.2018

nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Gr

z dniem podjęcia

15/18

26.02.2018

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

GOK

z dniem podpisania

 16/18

26.02.2018

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Bliblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego

GBP

z dniem podpisania

17/18

28.02.2018

powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

18/18

28.02.2018

podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego i określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2018 roku

Gr

z dniem podjęcia

19/18

01.03.2018

zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2017/2018

Ośw

z dniem podjęcia

20/18

02.03.2018

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018

RGm

z dniem podjęcia

21/18

02.03.2018

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. "Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2018 r."

GOS

z dniem podjęcia

22/18

07.03.2018

udzelenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Gr

z dniem podpisania

23/18

07.03.2018

zatwierdzenia aneksu do arkusza organzacji Zespołu Szkół w Dębnicy na rok szkolny 2017/2018

Ośw

z dniem podjęcia

24/18

08.03.2018

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Czarnymlesie, ustalenia ceny wywoławczej, sporządzenia i ogłoszenia wykazu

Gr

z dniem podjęcia

25/18

12.03.2018

ogłoszenia otwartego konkursu ofent na powierzenie realizacji zadania konkursowego pt. "Szkółka kolarska 2018"

GOS

z dniem podjęcia

26/18

15.03.2018

ustanowienia służebności przesyłu

Gr

z dniem podjęcia

27/18

15.03.2018

ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i zespołu szkół prowadzonych przez Gminę Przygodzice

Ośw

z dniem podjęcia

28/18

16.03.2018

przekazania samochodu ciężarowego PEUGEOT BOXER 2.8D dla OSP Smardów

ROc

z dniem podpisania

29/18

20.03.2018

powołania komisji stypendialnej do spraw oceny formalnej wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Przygodzice

Ośw

z dniem wydania

30/18

26.03.2018

powołania koisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Przygodzice

Sarz

z dniem podpisania

31/18

27.03.2018

przyznania uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi, prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice

Ośw

z dniem wydania 

32/18

28.03.2018

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2017 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Skb

z dniem podpisania

33/18

30.03.2018

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w Chynowej

Ośw

z dniem podpisania

34/18

30.03.2018

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie

Ośw

z dniem podpisania

35/18

30.03.2018

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dębnicy

Ośw

z dniem podpisania

36/18

30.03.2018

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Postańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim

Ośw

z dniem podpisania

37/18

30.03.2018

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym

Ośw

z dniem podpisania

38/18

11.04.2018

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w Chynowej

Ośw

z dniem podjęcia

39/18

11.04.2018

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie

Ośw

z dniem podjęcia

40/18

12.04.2018

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dębnicy

Ośw

z dniem podjęcia

41/18

12.04.2018

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Jankoie Przygodzkim

Ośw

z dniem podjęcia

42/18

12.04.2018

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym

Ośw

z dniem podjęcia

43/18

16.04.2018

ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowch zabudowanych położonych w Dębnicy

Gr

z dniem podpisania

44/18

18.04.2018


powołania komisji powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy pracownika P. Andrzeja Krzyżanka zatrudnionego w Urzędzie Gminy Przygodzice.

ROcin

z dniem podpisania

45/18

24.04.2018

ustalenia stawki czynszu z tytułu wynajmu domków wypoczynkowych w Antoninie - administrowanych przez Urząd Gminy w Przygodzicach

Gr

z dniem podpisania

46/18

24.04.2018


wprowadzenia regulaminu wypożyczenia sprzętu wodnego pływającego na terenie ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego w Antoninie

Gr

z dniem podpisania

47/18

16.05.2018

ogłoszenia konkursu pn. "Najaktywniejsze sołectwo Gminy Przygodzice w 2018 r." i powołania komisji oceniającej

Gke

z dniem podpisania

48/18

21.05.2018

wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własnośc Gminy Przygodzice, nieruchomości gruntowej wydzielonej pod drogę publiczną we Wysocku Małym

Gr

z dniem podjęcia

 49/18 25.05.2018
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
 Skb z dniem podpisania
50/18
25.05.2018 w sprawie powołania oraz określenia zadań Inspektora Ochrony Danych
Sarz
z dniem podpisania
51/18 30.05.2018
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Skb z dniem podpisania
52/18
06.06.2018 ustalenia opłaty za wydanie zezwolenia na łowienie ryb z łowiska na stawie Szperek w Antoninie
 Gr z dniem podjęcia
53/18 07.06.2018
wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
USC
z dniem podpisania
54/18  13.06.2018 nabycia na własność nieruchomości położonej w miejscowości Topola - Osiedle przy ul. Jankowskiej 
Gr
z dniem podpisania
55/18  13.06.2018 przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół w Wysocku Małym" w zakresie: boisko wielofunkcyjne i bieżnia w Wysocku Małym
 RRG z dniem podpisania
56/18 13.06.2018 przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnymlesie" w zakresie: usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną ENERGI - OPERATOR SA.
RRG
z dniem podpisania
57/18 29.06.2018  zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018-2032
Skb
z dniem podpisania
58/18 29.06.2018
użyczenia nieruchomości Ludowemu Klubowi Sportowemu "Dąb Dębnica" - sporządzenia i podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości
 Gr z dniem podpisania
59/18 29.06.2018 nie wykonania prawa pierwokopu nieruchomości
 Gr z dniem podjęcia
60/18 29.06.2018
wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w Chynowej
 Ośw z dniem podpisania
61/18
29.06.2018
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
 Skb z dniem podpisania
62/18 06.07.2018
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Ośw
z dniem podpisania
63/18 06.07.2018
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Ośw z dniem podpisania
64/18 06.07.2018 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Ośw  z dniem podpisania
65/18 23.07.2018
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
 Skb z dniem podpisania
66/18 23.07.2018
uzupełnienia Gminnej Ewidencji Zabytków
USC
 z dniem podpisania
67/18 01.08.2018 powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w Chynowej
Ośw
z dniem podpisania
68/18 01.08.2018
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czrnymlesie
 Ośw z dniem podpisania
69/18 01.08.2018
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dębnicy
Ośw
z dniem podpisania
70/18
01.08.2018
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim
Ośw
z dniem podpisania
71/18
01.08.2018
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym
 Ośw z dniem podpisania
72/18
03.08.2018 ogloszenia dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2018
 GOS z dniem podjęcia
73/18 09.08.2018
ustalenia służebności przesyłu
 Gr  z dniem podjęcia
74/18 14.08.2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
 Skb z dniem podpisania
75/18 20.08.2018
wydzierżawienia nieruchomości rolnych, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości
 Gr  z dniem podpisania
76/18 20.08.2018 ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnicy
Gr
 z dniem podpisania
77/18 17.08.2018 ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
RGm
z dniem podpisania
78/18
29.08.2018
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przygodzice, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 rou
Skb
 z dniem podpisania
79/18 30.08/2018 ustanowienia służebności przesyłu
 Gr z dniem podjęcia
80/18 30.08.2018
zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2018/2019
 Ośw  z dniem podjęcia
81/18 14.09.2018
przyznania uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi, prowadzonych przez Gminę Przygodzice, Stypendium Wójta Gminy Przygodzice
Ośw
 z dniem wydania
82/18 24.09.2018
ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"
Ośw
z dniem wydania
83/18 26.09.2018
zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacji Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Zespole Szkół w Dębnicy, na rok szkolny 2018/2019
 Ośw z dniem podjęcia
84/18
28.09.2018 przekazania nakładów inwestycyjnych pn. " Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chynowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem" w zakresie: termomodernizacja sali gimnastycznej, szkoły i przedszkola
 RRG z dniem podpisania
85/18 28.09.2018 sprzedaży w trybie bezprzetargowycm nieruchomości położonych w Czarnymlesie, ustalenia ceny wywoławczej, sporządzenia i ogłoszenia wykazu
 Gr z dniem podjęcia
86/18
01.10.2018
zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2018/2019
 Ośw  z dniem podjęcia
87/18 10.10.2018
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Skb
z dniem podpisania
88/18 11.10.2018 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przygodzice do zaciągania zobowiązań
Skb
z dniem podpisania
89/18 11.10.2018
określenia opłaty z tytułu udostępniania pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Przygodzice, na cele prowadzenia spotkań w ramach kampanii wyborczej w 2018 roku
 Gr  z dniem podpisania
90/18 17.10.2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
 Skb z dniem podpisania
91/18 17.10.2018 przeprowadzenia inwentaryzacji
 Skb
z dniem podpisania
92/18
17.10.2018 zmieniające zarządzenia 116/Skb/2017 z dnia 31.12.2017 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachumkowości
 Skb
z dniem podpisania
93/18 29.10.2018
zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym na rok szkolny 2018/2019
Ośw
 z dniem podjęcia
94/18
29.10.2018
wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu socjalnego
Gr
 z dniem podpisania
95/18 13.11.2018 zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod droge krajową
 Gr z dniem podjęcia
 96/18 15.11.2018
przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2019 - 2032
 Skb z dniem podpisania
 97/18 15.11.2018
przyjecia projektu uchwały budżetowej Gminy Przygodzice na 2019 rok oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 Skb  z dniem podpisania
 98/18 16.11.2018 nieodpłatnego nabycia na własność przez Gmine Przygodzice nieruchomości zajętych pod droge w Jankowie Przygodzkim
Gr
 z dniem podpisania
 99/18 16.11.2018 określenia sposobu konsultacji projektów uchwał:
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
-w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
GOS
z dniem podpisania
 100 /18
16.11.2018 ogłoszenia otwartego konkursuofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2019
 GOS z dniem podjęcia
101/18 16.11.2018 ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2019
GOS
z dniem podjęcia
102/18 21.11.2018 wydzierżawienia nieruchomości rolnej, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
Gr
z dniem podpisania
103/18 22.11.2018
ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie, sporządzania i ogłoszenia wykazu
Gr
z dniem podpisania
104/18
26.11.2018
nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Przygodzice nieruchomości zajętych pod drogę w Jankowie Przygodzkim
 Gr z dniem podpisania
105/18 26.11.2018
sprzedaży środka trwałego - samochodu specjalnego Dtar SH-18
 ROc  z dniem podpisania
106/18
28.11.2018
ustalenia służebności przesyłu
Gr
z dniem podjęcia
107/18
28.11.2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
 Skb z dniem podpisania
108/18 04.12.2018
ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzedu Gminy Przygodzice
Sarz
z dniem podpisania
109/18 04.12.2018
zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Przygodzice na rok szkolny 2018/2019
Ośw
 z dniem podjęcia
110/18
07.12.2018
wprowadzenia do stosowania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
 Sarz z dniem podpisania
111/18 12.12.2018 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
 Skb  z dniem podpisania
112/18 18.12.2018 przekazania nakładów inwestycyjnych pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Chynowa"
 Gke z dniem podpisania
113/18 31.12.2018
ustalające instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Przygodzice
Skb
z dniem podpisania 
114/18 31.12.2018
ustalenia instrukcji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzedzie Gminy Przygodzice
Skb
z dniem podpisania
115/18 31.12.2018
ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Przygodzice
Skb
 z dniem podpisania
116/18 31.12.2018
wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i pogoru opłat za gosporadowanie odpadami komunalnymi - śmieci
Skb
 z dniem podpisania
117/18 31.12.2018 krajowych podróży służbowych w Urzędzie Gminy Przygodzice
Skb
z dniem podpisania
118/18 31.12.2018
ustalenia procedur windykacji należności w Urzędzie Gminy Przygodzice
 Skb  z dniem podpisania
119/18 31.12.2018
poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych
 Skb  z dniem podpisania
120/18 31.12.2018
zaniechania realizacji zadań inwestycyjnych
 RRG  z dniem podpisania