Zagospodarowanie przestrzenne

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIRUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYGODZICE DLA TERENU W MIEJSCOWOŚCI BOGUFAŁÓW


Uchwała Nr VIII/56/2015Rady Gminy Przygodzicez dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji gospodar

Uchwała Nr VIII/56/2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Przygodzice

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Data 07 stycznia 2015r

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji  gospodarczej  w miejscowości Przygodzice w wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 w związku z  art. 54  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji  gospodarczej  w miejscowości Przygodzice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Przygodzice, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice w godz. od 8 do 14
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 12 lutego 2015r o godz. 11 w Urzędzie Gminy Przygodzice, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu  planu miejscowego.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przygodzice,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 marca  2015r

Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1235 ze zm.) informuję o: 

przeprowadzaniu  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Przygodzice, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice. 
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gospodarkakomunalna@przygodzice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.  o bezpiecznym podpisie elektronicznym) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 marca 2015r
W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – plan –tereny aktywizacji”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przygodzice.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone. 

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYGODZICE

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Przygodzice

 Plik do pobrania   uwaga plik 4,7 MB
 Plik do pobrania   uwaga plik 19,6 MB
 Plik do pobrania   uwaga plik 1,6 MB

Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Przygodzice