Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Przygodzice, dnia 15.04 2016 roku
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA  GMINY  PRZYGODZICE
 
 
 
O wszczęciu postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu  publicznego
 
 
    Zgodnie  z art.53 ust.1 Ustawy  z dnia 10 maja 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r  poz. 199 z póź. zm. Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało  wszczęte postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego polegającego na  budowie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5MPa)  z rur PE  dn. 63 odcinek nr 1 w miejscowości  Ostrów Wielkopolski na terenie  działki nr  1, obręb 0147 w pasie  drogowym ul. Sosnowej i w miejscowości Janków Przygodzki  na terenie działek nr: 285 i 269/4  obręb 0009 w pasie drogi ul. Sosnowej".
 
    Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.199 z póź. zm./ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach  urzędowania, zapoznać  się  z zamierzeniem  inwestycyjnym  wnioskodawcy  oraz  zgłosić  ewentualne  uwagi  i  wnioski.