Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Przygodzice dnia 15.04.2016r
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA  GMINY  PRZYGODZICE
 
 
            O wszczęciu postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu  publicznego
 
 
 
    Zgodnie  z art.53 ust.1 Ustawy  z dnia 10 maja 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2015r  poz. 199 z póź. zm. / Wójt Gminy Przygodzice  zawiadamia , że  zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego polegającego na  budowie:   „ Budowa  sieci wodociągowej z rur PE PN-10 Ø 110 mm i Ø 90mm, zasuw  100 mm szt.1 i hydrant ppoż. 80 mm sztuk 2  w miejscowości Janków Przygodzki  zlokalizowanej na terenie  działek  133/1, 135/4, 132/12, 22 obręb 0007".
 
   Zgodnie z Ustawą   z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.199 z póź. zm. / można w tut. Urzędzie Gminy  Przygodzice Plac Powstańców  Wlkp  nr 2 pokój nr 11  w godz.  urzędowania    zapoznać  się  z zamierzeniem  inwestycyjnym  wnioskodawcy  oraz  zgłosić  ewentualne  uwagi  i  wnioski.