Obwieszczenie

Przygodzice, dnia 30 maja 2016 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA  GMINY  PRZYGODZICE
 
 
 
            O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
 
    Zgodnie  z art.53 ust.1 Ustawy  z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r  poz. 199 z póź. zm./ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji  celu  publicznego polegającej na: „Przebudowie drogi gminnej  na odcinku Antonin-Przygodziczki (Klady) wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antonin zlokalizowanej na terenie  działek nr. 984, 1006, 1206, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, obręb 0001 i w miejscowości Przygodziczki  zlokalizowanej na terenie działki nr. 183/1 obręb 0010 Przygodziczki  gmina Przygodzice".
 
 
   Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póź. zm./ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11, w godzinach  urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne  uwagi i wnioski.