Obwieszczenie

Przygodzice, dnia 31 maja 2016 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA  GMINY  PRZYGODZICE
 
 
 
        O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póź. zm./ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie i rozbudowie obiektów sportowo-dydaktycznych przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim" zlokalizowanej na terenie działki nr 531/1 obręb 0007 gmina Przygodzice.
 
    Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póź. zm./ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11, w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.