Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu
do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Poddziałanie 8.1.2
Kształcenie ogólne
 
Ideą partnerstwa jest wspólna realizacja projektów, mających na celu:
1. Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących
w edukacji szkolnej, w tym o specjalnych potrzebach,
2. Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty biorących udział w projekcie.
Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum).
Liderem Partnerstwa będzie Gmina Przygodzice.
 
Zakres tematyczny Partnerstwa
Zgodnie z zapisami aktualnej wersji Szczegółowego Opisu Osi Piorytetowych Programu Operacyjnego WRPO na lata 2014-2020 dla Poddziałania 8.1.2.
 
Minimalny zakres zadań przewidzianych dla Partnerów:
1. Współpraca przy przygotowywaniu działań projektowych i wniosku o dofinansowanie projektu, w tym w części finansowej.
2. Zawarcie umowy partnerskiej, realizacja zadań merytorycznych zgodnie z umową oraz prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wymogami WRPO 2014- 2020
3.Uczestniczenie w spotkaniach zespołu zarządzającego, zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących postępu rzeczowego i finansowego projektu.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Podmioty spoza sektora finansów publicznych, nie objęte wykluczeniem
w ramach WRPO Osi priorytetowej 8 Edukacja.
 
Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące wymagania:

I.
Formalne:
a. Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS.
b. Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu i sprawozdawczości projektów współfinansowanych w ramach EFS.
c. Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów partnerskich z JST.
d. Partner (lub jego personel) został wybrany przez jednostkę samorządu terytorialnego do wspólnej realizacji co najmniej jednego projektu współfinansowanych z EFS w obecnym okresie programowania 

II.
Merytoryczne:
a. Wniesienie wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych odpowiadających celom projektu i Partnerstwa.
b. Propozycja zakresu zadań realizowanych przez partnera w ramach projektu.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Do realizacji projektów zostanie wybrany jeden Partner.
2. Wybór Partnera poprzedzony będzie oceną ofert.
3. Udział Partnera w realizacji projektów nie jest gwarantowany przez Gminę Przygodzice i będzie on uzależniony od przyjęcia projektu do finansowania i podpisania stosownych umów w tym zakresie.
4. Partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu - Gminą Przygodzice, umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu.
5. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako Partnera do realizacji projektu, Partner ponosi samodzielnie.
6. Gmina Przygodzice zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty Partnerstwa.
7. Oferty należy składać do dnia 27.06.2016 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przygodzicach , Plac Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice.
8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.06.2016 r. o godz. 1215 .