Obwieszczenie

Przygodzice, dnia 19 grudnia 2016r.
God. 6220.19.2016
 
OBWIESZCZENIE
 

   Na podstawie art. 29, art. 33 ust.1 i art. 34 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid. gr. 521/3 i 521/4, obręb Wysocko Małe, gmina Przygodzice, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
 
    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Przygodzice. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim.
 
    Na podstawie art. 79 ust.1 ww. ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewniania możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisami art. 29 ww. ustawy przysługuje każdemu.
 
    Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach (pok. 20) w godzinach : w poniedziałek od 8.00 do 15.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30.
 
    Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości. Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres : Urząd Gminy w Przygodzicach, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice,
2) ustnie do protokołu w ww. godzinach,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres : grunty@przygodzice.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przygodzice. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.